Legenda o Agni Jóge

Prvá časť audio prednášky o Agni Jóge alebo Živej Etike. Pútavou formou, rozprávaním legendy o Agni Jóge, osvetľuje základné témy Učenia himalájskych Učiteľov a dáva odpovede na otázku: „Čo je to Agni Jóga?“

Úplný text prednášky:

Legenda o Agni Jóge

Mnohí sa pýtajú, čo je to Agni Jóga, ako súvisí s našimi životmi, ako jej porozumieť, ako Ohnivú Jógu uchopiť? Premýšľal som, ako zrozumiteľne opísať neopísateľné práve preto, lebo skutočná Jóga, tak ako ju v mnohých formách prežili a učili Veľkí Učitelia v minulosti, môže byť prejavená iba individuálnou skúsenosťou každého človeka. Preto aj prístupy k objasneniu Jógy Života sú individuálne, rešpektujúce povahu, podmienky a možnosti každého človeka. Jestvujú však univerzálne, pevné oporné body Jógy, ktoré ako základné kamene podopierajú stavbu vedomého Učenia každého duchovného človeka.

Pri Agni Jóge však vznikajú otázky: Ako do niekoľkých viet vtesnať osobnú skúsenosť a samotný ohnivý experiment, ktorým prešla Elena Ivanovna Rerichová, pod vedením himalájskych Učiteľov? Ako opísať sebaobetavosť, zmysel a potrebnosť, Krásu no i nebezpečenstvo tejto skúsenosti? Ako vyrozprávať to, čo spája v sebe skutky Svetlých Duchov z minulých čias – s dnešnou Prítomnosťou, ktorá otvára a buduje ďalekú Budúcnosť? A teda ako opísať to, čo jestvuje mimo ľudského času a priamo sa dotýka Evolúcie Kozmu a teda nás, ľudí a Planéty Zem? Odkiaľ sa vzala Agni Jóga a prečo práve dnes?

A tak, najvhodnejším spôsobom osvetlenia skúsenosti Eleny I. Rerichovej javí sa vyrozprávanie jedného z najväčších príbehov ľudstva a planéty Zem, vrátane drámy vzájomného stretnutia a pôsobenia dvoch Protikladov – energií Svetla a Tmy v našom kontinuu – pomocou Legendy. Prenesme sa teda do priestoru nám najbližšom, na planétu Zem a do najbližšieho Kozmu.

Agni Jóga je predovšetkým Veľká Láska, všeobjímajúca, tvorivá a budujúca, vrúcna, bezpodmienečná Láska. Je to veľkolepý, inšpirujúci, majestátny, hlboko dojímavý a obdivuhodý príbeh Veľkej Lásky a Milosrdenstva k ľuďom; k ľudstvu. Lásky, ktorá je v celistvosti neopísateľná a je ju možné len načrtnúť pod vedením Tichého Hlasu, ktorý znie v ľudskom srdci, toho istého Hlasu, ktorý sa Sám podieľal a podieľa na dráme, ktorá je predmetom tejto prednášky a tým Slová, ktoré vyslovuje, získavajú autentickosť a vyjadrujú veľkú kozmickú Reálnosť. Ponorme sa teda do Skutočnosti, ktorá je zapísaná rukou Eleny Rerichovej v Učení Agni Jógy.

Začneme citátom z listov Eleny Rerichovej priateľom :

“… Existuje jediná reťaz Hierarchie Svetla, pokračujúca do Nekonečnosti a všetci praví Nositelia Svetla, ktorí sa objavili a zostávajú i dnes na našej Zemi, sú Jej Článkami. Samozrejme, Synovia Svetla, ktorí prišli z Vyšších Svetov… sú najväčší Duchovia, stojaci na čele Hierarchie Svetla, z hľadiska karmy nám dostupnej a najbližšej. Sú to Prarodičia nášho vedomia, Im vďačíme za náš duševný rozvoj. A, samozrejme, Patria do reťaze Budovateľov Kozmu.“

Legenda o Agni Jóge začína s príchodom ľudí na Planétu Zem. Ľudia prišli na Zem z iných planét, v určitom bode svojej evolúcie, keď získali potrebný energetický kľúč pre vstup do sveta Planéty Zem. Proces evolúcie určitých energetických štruktúr – napríklad v podobe ľudstva, je vždy riadený a vedený Vyšším Duchom, Zástupcom Hierarchie Svetla. Analógiou, ľudstvo svojim zušľachťovaním a zjemňovaním, spätne zjemňuje energetické roviny Planéty Zem – a preto hovoríme o projekte spoločného rozvoja, spoločnej karmy. Rozvoj Planéty Zem a jej energetických štruktúr vo všetkých formách vzal na seba ako Veľkú Službu Hierarcha L. Evolúcia Planéty a ľudstva – sa stala jeho Misiou.

Veľká Služba alebo Veľké Slúženie – podľa Agni Jógy znamená nezištnú pomoc Vyššieho vedomia v rozvoji a rozširovaní vedomia nižších, nedokonalých organizmov do tej miery, že môžu prejsť na vyšší stupeň evolučného vývoja, na vyššej planéte, neskôr na ešte vyššej a vyššej, atď. …  Vyššia Služba je teda Službou Evolúcii,  naplňujúc tak jej cieľ – úplné uvedomenie Monád ako Božských Individuálností v Nekonečnosti a Jednote tvorivého Kozmu.

I z tohto bodu pokračuje evolúcia vedomej Individuálnosti ďalej a ďalej … sama sa už nachádzajúc – ak sa tak rozhodne – v slobodnom Slúžení Evolúcii Kozmu a Všeobecnému Dobru… 

Cesta Evolúcie Ducha je nekonečná.

Hierarcha L., ako vysoký Duch, ovládal tvorivým Lúčom a rozvíjal na Planéte Zem život a to až do tej miery, že Zem mohla prijať energetické formy v podobe ľudí. Podľa Kozmického Práva, ako jeden z tvorcov života na Zemi, mal na Planétu plný kozmický nárok. Poznal všetky hĺbky Zeme, slúžili mu všetky jej svety a vládol celým spektrom lúčov jej planetárnej energetiky.

Hierarcha L. však svoju Misiu nositeľa Svetla Rozumu a oduševnenia ku zdokonaľovaniu nezvládol a rozhodol sa oddeliť od Kozmickej Jednoty a v nižších úrovniach energií, ktoré sa prejavovali ako hrubšia matéria začal rozvíjať svoj oddelený svet.

Stal sa Kniežaťom Zeme a postavil sa proti Hierarchii Svetla. Vytvoril na Zemi svoju Pevnosť a vedomie ľudstva, ktoré sa vteľovalo na Planétu, upriamoval ku hmote, ku silám Zeme, doslovne ku „lesku“ Zeme, čím postupne ľudstvo oddeľoval od životodarných energetických Lúčov Hierarchie Svetla. Ľudstvo stratilo svoj Vodiaci Princíp a stalo sa “sirotou” bez Spojenia so svojimi Prarodičmi, s Hierarchiou Svetla. Ľudstvo postupne zabudlo odkiaľ pochádza, zabudlo na Kozmické zákony, ktoré platia rovnako v celom Kozme, zabudlo na Jednotu Bytia, na tvorivú moc mysle, na to, že Myseľ osvetlená láskou ľudského srdca je veľkým tvorcom.

Človek si prestal uvedomovať svoju Individuálnosť, svoju božskú Podstatu a úsilím Hierarchu L. sa upriamil na svoju osobnosť, nižšie ja, ktoré v oddelenosti začal považovať za “korunu tvorenia”, teda najvyššiu formu bytia a stvorenia na Zemi a vo Vesmíre.

Človek začal rozvíjať len svoj intelekt a potlačil stránku celostného kozmického Rozumu. Hlboko ponížil Ženský Počiatok, teda Ženský Princíp a vzdialil sa od rovnováhy oboch Počiatkov, čím bola úplne stratená možnosť spoluúčasti človeka na pozemskom a kozmickom tvorení. Nerovnováha medzi dvoma Počiatkami viedla k postupnému rozkladu spoločnosti ľudí, k ich rozdeľovaniu a vyvyšovaniu jednej skupiny ľudí nad druhou.

Spolu s človekom sa ohrubovala i planéta Zem. Človek, ako vodič kozmických energií znečisťoval svojim vyžarovaním energetické telá Zeme. Tým vytvoril nánosy hrubohmotných energií ako bariéru medzi Planétou a Kozmom. Oddelil Ju od jemných priestorových energií, od ohnivých energií Kozmu a jadro Planéty strácalo možnosť vyrovnávania energetického potenciálu s priestorom Kozmu. Nastala nerovnováha v hĺbkach Planéty Zem a vytvorilo sa napätie podzemného ohňa. Nešťastné ľudstvo, vo svojom oddelení od Kozmu, vo svojom nerozumnom zachádzaní s kozmickými energiami, priviedlo Planétu na samý pokraj záhuby.

Kozmická Láska a Milosrdenstvo ako kozmický tvorivý ohnivý Princíp, ako Osnova všetkých svetov a Život sám však nenechali ľudstvo osamotené. Na planétu Zem sa od dávnych vekov vteľovali Veľké Duše z Vyšších Svetov, v podobe Nositeľov Kozmického Rozumu. Ich sebaobetavosť a láska udržovali plameň nádeje pre ľudstvo a planétu Zem. Od začiatku Stáli proti veľkej pozemskej moci Kniežaťa Zeme L.

V ranej Atlantíde boli počas dramatických udalostí položené základy Veľkého Bieleho Bratstva. V základoch Bratstva leží meteorit, ktorý bol poslaný z Kozmu na jeden z posvätných ostrovov Atlantídy počas bohoslužby Slnku, slúženou Veľkými Dušami – Kňazom a Kňažkou. Oheň ich Srdca prejavil energetickú spoluprácu Slnka a spolu s Jeho Lúčom bol na Zem pritiahnutý Meteorit. Kňažka pri páde Kameňa sebaobetavo zahynula. Meteorit niesol v sebe energetické vibrácie Ďalekých Svetov súhvezdia Orión, vyššej, zušľachtenej matérie. Kameň – Meteorit bol umiestnený do nového Slnečného Chrámu a priniesol Ostrovom blaho a prosperitu. Neskôr musel byť Kameň premiestnený na iné bezpečné miesta a nakoniec bol ukrytý v himalájskom Obydlí Bieleho Bratstva. Kameň pôsobí ako vyšší psychický magnet a spája energetiku Zeme, ľudstva a Učiteľov ľudstva s Vyššími materiálnymi Svetmi zo súhvezdia Orión, blízkymi Kozmickému Magnetu – Kozmickému Srdcu nášho Vesmíru.

Toto bol začiatok fyzického pôsobenia Veľkého Bieleho Bratstva na Zemi. Bratstvo vystavalo Veľký Svetlý Ochranný Val pre ľudstvo ako Svetlý Pól, Ohnisko Kozmického Rozumu a Srdca na Planéte Zem. Východné národy nazývali Bratstvo Svetmi Šambaly. Tu je opäť citát zo slov samotného Učiteľa:

„Šambala – je Pupočnou šnúrou spojenia s Vyššími Svetmi a magnetické centrum. Ohnivé srdce planéty. Okno do svetov. Kotva a útočisko pre duchov. Večné – v pozemskom, nehmotné – v hmotnom. Otvor vo dverách na Zemi do Ohnivého Sveta, do Vyššieho, do Sveta Svetla, ríše neviditeľne Existujúceho. Utvrdenie toho, čo nie je, ale čo bude. Budúcnosť v prítomnosti. Pevnosť Tých Nemnohých, ktorí Držia a Vedú Zem a tých, ktorí Im slúžia v oboch svetoch. Stredisko je pevné v skalistých Vežiach. Pevnosťou sa ono volá. Opora bezpečná a nezničiteľná. Ochrana Bratstva.“

Z tohto Sveta sa vteľovali na Zem Veľké Duše, v rôznych podobách, dobách, podmienkach a miestach. Vtelenie za vtelením, krok za krokom, trpezlivo a obetavo vkladali diely Vyššej energetiky do priestoru Zeme, čím zakladali lepšie podmienky rozvoja pre ďalšie generácie ľudí. Takto prišli na Zem Učitelia ako Krišna, Zoroaster, Budha, Mohamed, Kristus,  vládcovia alebo vodcovia národov ako Mojžiš, Šalamún, Akbar Veľký, Marcus Aurélius a mnohé iné osobnosti filozofie, náboženstva, umenia, vedy ako Platón, Apolónius Tyánsky, Paracelsus, František z Assisi… a tiež už dnes bezmenní svätci, askéti, nositelia duchovného vzostupu, vzdelania a kultúry.

Zostalo však skrytým, že spolu s Hrdinami Ducha a Pozdvihovateľmi ľudstva takmer vždy prichádzali i Veľké Ženské Vtelenia, Spolupracovníčky a duchovné Polovičky Veľkých Učiteľov, ktoré dopĺňali Ich energetiku o všezahrňujúci božský dávajúci a milujúci aspekt Ženského Počiatku, Kozmickej Matky, Matky Sveta.

Na kozmickej úrovni, len spolupráca a zlúčenie Dvoch Počiatkov, Mužského a Ženského, môže vyjadriť Vyššiu tvorivú Moc, schopnú v spolupráci tvoriť doslovne svety…

Takto sa na našu Zem vtelili nositelia Ducha a Priekopníci kozmickej Spolupráce dvoch Počiatkov a reálne postavy minulosti: Achnaton a Nefretiti, Višnu a Lakšmí, Krišna a Rukmíni, Ráma a Síta, Orfeus a Euridika, Lao C a bezmenná “Číňanka”, Zoroaster a Allaila, Guatama Budha a Jašódhara, Kristus a Mária Magdaléna, Origen a bezmenné “Grécke dievča” a mnohí iní …

Zákon Analógie a Jednoty prechádza všetkými svetmi, preto sa hovorí: „Ako Hore, tak i dolu.“ Takto, rovnaký zákon napĺňa i náš pozemský svet, vo svojej forme prejavenia, platného a úmerného nášmu kontinuu. Vyššie pojatie lásky medzi mužom a ženou na Zemi, medzi dvoma Počiatkami, prejavuje široké spektum energií tvorivosti, spolupráce, dávania, pomoci a prijatia, ktoré sú pozemskými počiatkami Kozmickej Lásky, ako Ohnivého tvorivého Princípu Kozmu.

Agni Jóga učí, že samotný Vesmír je veľkolepým energetickým systémom, pozostávajúcim z rôznych energetických štruktúr, vrátane našej Planéty a ľudstva, ktorí sú s Vesmírom a jeho energiou zjednotení. Tieto energetické štruktúry sú oduševnené a živé. Všetky štruktúry sú hierarchicky prísne rozostavané – od nižších energetických foriem po Vyššie. Kritérium, ako sa energetické štruktúry usporiadajú na stupňoch hierarchického „schodiska“ je jediné: stupeň rozšírenia vedomia a sebauvedomenia v Božskej, Vyššej Individuálnosti. Keďže línia Hierarchie  Svetov je Nekonečná aj rozširovanie vedomia je nekonečné je určené mierou-stupňom upriamenia vedomia ku Podstate Kozmu – ku Zrodzujúcemu a Neprejavenému Počiatku –  ku Kozmickej Matke a Otcovi, ktorých Synom je Prejavený Vesmír.

Matka, Otec a Syn – ako Veľká Trojica – sú v Kozme reprezentované Centrálnym Bodom, Ohniskom, Srdcom Vesmíru – Kozmickým Magnetom, ktorého Odrazom na Zemi je Príbytok Svetla, Obydlie Bratstva, svety fyzickej i Jemnohmotnej Šambaly.  Agni Jóga vedie človeka jednotlivými stupňami upriamenia vedomia na Kozmický Magnet, ktorého perzonifikáciou je Postava Učiteľa z Vyššieho Sveta, vybraného žiakom, ktorý vedie človeka cestou zdokonaľovania a rozširovania vedomia, inými slovami cestou evolúcie.

V Kozme vidíme bohatstvo rôznych stavov hmoty, rôznych stavov života, ktoré na seba neustále pôsobia – vymieňajú si energiu a informácie. Energetická výmena je veľmi dôležitý proces, ktorý zabezpečuje pohyb, evolúciu a život vo Vesmíre. Sú tri spôsoby energo-informačnej výmeny:

Horizontálna výmena – výmena energie, ktorá prebieha na povrchu planéty. Ide o bežnú energo-informačnú výmenu prebiehajúcu neustále nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi predmetmi a ľuďmi navzájom. V obrazovom umení sa napríklad táto výmena na základnej úrovni prejavuje medzi obrazom a človekom. Čím je duch tvorcu obrazu zušľachtenejší, jemnejší, čím viac je prepojenejší so svetlými kozmickými Silami, tým je energia ním vložená do obrazu jemnejšia, vyššia a ohnivejšia a vyvoláva podobné vibrácie a pocity u človeka, ktorý obraz pozoruje a vníma.

Druhou formou je vertikálna výmena energie a informácií medzi tým, čo jestvuje na povrchu našej planéty a vesmírnymi telesami: s planétami slnečnej sústavy, so súhvezdiami Zverokruhu a s ďalekými Hviezdami, či Planétami, blízkymi Kozmickému Magnetu.

A tretia, je takzvaná hĺbková energeticko-informačná výmena, teda výmena so štruktúrami hmoty Vyššieho stavu a dimenzií. Pri tejto výmene zohráva najdôležitejšiu úlohu srdce.

Učenie Agni Jógy upriamuje človeka na srdce. Srdce je syntetický orgán, spája nižšie s Vyšším, spája nižšiu osobnosť človeka s jeho vyššou večnou Individualitou. Srdce je transmutačný orgán, srdce zušľachťuje, zjemňuje a pozdvihuje. Vidí do diaľav ľudskej existencie a vie spojiť minulosť s prítomnosťou a budúcnosťou. Srdce je Centrum, ktoré spája človeka s Kozmickým Magnetom, Srdcom Kozmu, takto poskytujúc jeho nositeľovi možnosť vstupu do prúdu živej Evolúcie s upriamením sa na samotný zdroj Evolúcie – duchovné Centrum Kozmu.

Srdce zlučuje intelekt a intuitívne cítenie a vytvára nový orgán poznávania – zmyslové poznávanie. Prostredníctvom neho človek rozširuje svoje vedomie, nadobúda celostné duchovné porozumenie procesov prebiehajúcich v jeho vnútri a vôkol neho. Myseľ je zušľachťovaná pomocou citu srdca a stáva sa rozumným poznávateľom, v súlade s vyšším Rozumom. Človek sa stáva kozmickým Poznávateľom, kozmickým Mysliteľom a nakoniec -Bohočlovekom.

Srdce je nositeľom Kultúry a Etiky v živote. Je rozlišovacím nástrojom a rozpoznáva pravú podstatu vecí a oddeľuje nemenné a večné od dočasného; svetlé od temného; dobré od zlého.

Srdce je nádoba, centrum kde sa akumulujú všetky duchovné skúseností človeka, jeho najčistejšie úsilia a duchovné dosiahnutia vo všetkých jeho vteleniach. Srdce je nádoba lásky, súcitu a krásy a v Agni Jóge sa nazýva podľa východnej tradície: “Čašou” alebo “Kalichom”, čo dokonale vystihuje sebaobetavú, spásu-nosnú, pomáhajúcu a všezahrňujúcu povahu srdca.

A nakoniec, Srdce je vodítkom a pojivom s Hierarchiou Svetla, ktorá vie ako vyviesť jeho nositeľa z kolobehu karmy, splatením svojho dlhu Planéte Zem a ostatným ľuďom. Srdce je cestou k Vyššiemu Porozumeniu, od oddelenia a rozlišovania, ktoré je nutné – až po veľké Zlúčenie, Pochopenie a Syntézu Protikladov.

“V základoch Sveta leží veľká Láska” – tak budeme pokračovať v rozprávaní o Veľkej Legende. Pretože v našej modernej dobe sa objavujú ešte raz dvaja Vysokí Duchovia, ktorí sa vteľovali na Zem od vekov ako Ochrancovia a pozdvihovatelia ľudstva. Pozemská žena, Elena Ivanovna Rerichová, Spolupracovníčka a najbližší Duch Učiteľa M. a vysoký Kozmický Hierarcha – sám Učiteľ M., ktorí nám v Agni Jóge odhalili cestu Ohnivej Premeny, cestu duchovnej Syntézy a Evolúcie, vedúcej ku prejaveniu Kozmickej Lásky ako tvorivého Počiatku.

Elena Rerichová, ako pozemská žena, sa stala oduševnením a inšpiráciou pre blízkych, pre priateľov a mnohých iných ľudí na celé storočia. Učiteľ volal Elenu „Tarou“, synonymom veľkého ženského Božstva…

O Bohočloveku“, – vysvetľoval Učiteľ, – „sa tak veľa hovorí, usilujúc sa o jeho zbožšťovanie. Koľko je pamätných záznamov, poukazujúcich na Obrazy tých, ktorí boli upriamení k Vyšším Svetom. Ale tak nejasne sú zastúpené v ľudskom poznaní! Bohočlovek, iba odchodivší do iných svetov! No My – Bratia ľudstva – hľadáme a utvrdzujeme Bohočloveka na Zemi. Všetky Podoby si ctíme, no obzvlášť zovňajšok Bohočloveka, ktorý nesie v srdci naplnenú Čašu, hotového k letu, avšak nesúceho Čašu na Zemi. Odmietajúc svoje určenie, On napína ohnivé súcno. Tvoriac účel, človek utvrdzuje Kozmický Magnet. Bohočlovek – tvorca Ohnivý! Bohočlovek – nositeľ ohnivého znaku novej rasy. Bohočlovek horí všetkými ohňami … Koľko neviditeľne krásneho je prejavené.“

A ešte:

„Keď Tara Svetla„,  – hovoril Učiteľ, – „osvieti zem ďalekými svetmi, prichádza ako zjavenie Krásy. Keď Tara Srdca osvetľuje svet láskou, vtedy sa ona utvrdzuje ako úkaz Krásy. Hovorím – žiješ a budeš žiť, ako symbol Krásy.“

Kozmická Láska Hierarchie Svetla sa prejavila ako hrdinský čin experimentu ohnivej skúsenosti, ktorú vykonali spolu Elenou Rerichovou himalájski Učitelia, obzvlášť však Učiteľ M.

Experiment spočíval v procese ohnivej transmutácie energetických tiel Eleny Rerichovej v pozemských podmienkach, bez akýchkoľvek pozemských výhod, doslova “rukami a nohami”, mnohokrát v núdzi a nebezpečenstve. Samotný proces ohnivej premeny bol zložitý, neľahký, veď do hrubých a neharmonických podmienok na Zemi v prvej polovici 20. storočia boli do energetiky Eleny Ivanovny privádzané Vyššie kozmické energie v podobe ohnivých energetických Lúčov Učiteľov v rôznych spektrách a intenzitách. Mnohokrát visel život Eleny doslova na vlásku. Zákonom Analógie visel na vlásku i život Planéty. Spektrum privádzaných Lúčov zodpovedal najpotrebnejším tvorivým energiám, ktoré bolo potrebné ukotviť v pozemskom kontinuu a v pozemských informačných poliach tak, aby boli založené osnovy budúcich duchovných možností pre ľudí a pre potreby blízkej Novej Svetlej Epochy. Spektrum privádzaných energií malo ochrániť i Planétu Zem pred predčasným zničením Kniežaťom Zeme L.

Tento experiment vytvoril doslovne Most medzi nižším – hrubou pozemskou matériou a vyšším – Nadpozemským a v dnešných moderných podmienkach položil energetické základy cesty zo starého Sveta, ktorý už nevyhovoval evolúcii a končil, do Sveta Nového, vyššieho tvorivého potenciálu.

Základom tohto potenciálu sú kozmické tvorivé a očistné energie Ohňa-Agni, ktoré opätovne prichádzajú z dôvodu cyklickej, opakujúcej sa Kozmickej Príčiny na Zem a sú nositeľmi a zvestovateľmi očistenia, transmutácie a prichádzajúcej Novej Epochy Svetla, Epochy, na Prahu ktorej stojíme.

Človek, ak chce prežiť, má tieto energie transformovať-asimilovať do svojej energetiky, do svojich energetických tiel. To je však možné len v takej ľudskej energetike, ktorá je v súlade s prichádzajúcimi energiami Ohňa, ktorá má hlboký morálny a etický základ. Elena Rerichová spolu s Učiteľom M. naznačili v Učení Agni Jógy úplnú cestu, všetky stupne premeny energetických tiel a utvrdili ju tým, že Elena Rerichová prešla ich úspešnou a úplnou transmutáciou. Od tejto chvíle, ktorá je Učiteľmi považovaná za Dosiahnutie Vesmírneho Významu, je toto možné pre všetkých ľudí, ktorých duchovný a energetický stav to dovolí.

Nebyť veľkého hrdinstva Eleny Rerichovej, jej odhodlania, skromnosti, oddanej služby Hierarchii Svetla, jej oduševnenia, srdečnosti a úplnej rovnováhy vo všetkých podmienkach obyčajného života, experiment by sa nepodaril. Jeho úspešným zavŕšením sa však pred nami zjavuje grandiózny príklad spolupráce Vyššieho s nižším, ako utvrdenie jedného z kozmických Zákonov, zákonu Hierarchie, dnes zabudnutého ľuďmi: “Vyššie, vedie nižšie”. Unikátnosť experimentu bola v tom, že po prvý krát v novodobých dejinách ľudstva bol doslovne „vedecky“ zdokumentovaný do všetkých potrebných rovín ľudského poznávania – a transformovaný vedomím Eleny Rerichovej do zrozumiteľných slov dnešnej doby – vo forme kníh a denníkov.

– Osnovy a vodítka Učenia Učiteľov boli zapísané v 14 knihách Agni Jógy alebo Živej Etiky.

– Vysvetlenia a objasnenia otázok Učenia boli publikované vo forme zborníkov nespočetných listov EIR svojim priateľom a spolupracovníkom.

– A opis unikátnej ohnivej skúsenosti Eleny Ivanovny bol zapísaný v Zápisoch rozhovorov s Učiteľom a v jej Denníkoch.

EIena Rerichová pozorovala seba a svoj organizmus ako laboratórium. Všetko vedecky presne a dôkladne zapisovala. Takto nasmerovala naše vedomie na prácu prekrásneho ľudského Laboratória Budúcnosti, kedy zabudnúc na seba, odvážny Veľký výskumník položí seba na oltár sebaobetavosti v mene ľudí, pre Spoločné Dobro, pre Evolúciu a pre Budúcnosť. Nie, nie sú to obyčajné heslá, na ktoré sme dnes zvyknutí. Toto je Reálnosť. Reálnosť duchovného života Kozmu a Evolúcie.

Je potrebné, aby sa ľudstvo naučilo myslieť za hranice jednej inkarnácie. Keď sa vedomie ľudí presunie do Budúcnosti, resp. do Nekonečnosti existencie Ducha, upevní sa v ňom pocit zodpovednosti za život, spolupráca a vzájomná pomoc siahajúce do diaľav ľudských životov. Vedomie ľudí sa spojí s najlepšími možnosťami načrtnutými v Jemnohmotných vyšších úrovniach – možnosťami, ktoré už existujú v energetickej forme a človek ako vedomý vodič kozmických energií, privedie túto energetiku do pozemskej skutočnosnosti s potenciálom jej prejavenia a realizovania v hmote nášho sveta.

Praktickým výsledkom je zlepšovanie a zdokonaľovanie života na Planéte Zem. Riešenia v oblasti kvality a dĺžky života, medicíny, ekológie, priemyslu, umenia, vedy, atď. …

Učenie Agni Jógy diktoval Učiteľ Mórya, Veľký Kozmický Hierarcha. Elena Rerichová všetko zapisovala prostredníctvom jasnopočutia, orgánom zmyslového poznávania, charakteristickým pre prichádzajúcu Novú Epochu. Ak by sme zhrnuli do jednej vety odpoveď na otázku, čo je to Agni Jóga, povedali by sme:

Agni Jóga je Učenie o Evolúcii, dané ľudstvu Veľkými Učiteľmi, kedysi ľuďmi, ktorí Svoju ľudskú Evolúciu Zavŕšili – a je to Učenie, utvrdené človekom – Elenou Rerichovou v našej dobe tým, že zavŕšila pozemskú časť Evolúcie a vkročila do nekonečnej kozmickej Evolúcie ohnivou transmutáciou jej energetických tiel, pričom tento proces podrobne zdokumentovala a zapísala pre ďalších ľudí a nasledovníkov.“

Vykonala vskutku hrdinský čin, ktorý plne ocenia a uskutočnia až ďalšie generácie ľudí.

Tu sa Legenda uzatvára. Líniou vtelení Veľkých Bytostí Svetla, ich obetavosťou, je pre ľudí vytvorený predpoklad a možnosť vyjsť z kolobehu neuvedomovania si reálnosti Kozmu, z kolobehu nevedomosti a tmy.

Ohnivá Jóga však pokračuje ďalej do Nekonečna a Tajomstvo Bytia sa rozkrýva na ďalších a ďalších úrovniach ľudskej evolúcie. Tajomstvo, ktoré je veľké ako Vesmír, avšak priťahujúce a odhaľujúce skutočnosť Súcnosti pre Ducha, ktorý sa zlúčil s jej Jadrom, jej Podstatou – s kozmickou Láskou a Rozumom.

Mnohé zostalo nevypovedané. Učenie Agni Jógy dáva odpovede, ktoré sa pred človekom rozkrývajú ako stránky Svätej Knihy, podľa stupňa porozumenia, podľa stupňa rozšírenia vedomia. Poznanie hlbín a šírok Súcnosti nemá konca. Učenie Života je Nekonečné a dáva vhľad do Jadra Bytia v súlade so všetkými Učeniami Života, dávanými nezištne Staršími Bratmi a Sestrami ľudstva – ľudstvu od vekov.

Duchovná Niť Hierarchie Svetla sa tiahne od dávnych časov, zablysne sa jasným Svetlom pred našimi očami a pokračuje ďalej ako žiarivý Šíp do nekonečnej Budúcnosti. Ten Záblesk Svetla, ten vyšší kozmický Impulz bol prinesený na Zem pred sto rokmi vo forme Agni Jógy alebo Živej Etiky.

Kto má oči ten vidí. Kto má uši, ten počuje. Hierarchia Svetla volá človeka do Nekonečnosti Domova Ducha. Pocítili ste aj Vy záblesk toho neodkladného, naliehavého Volania Domova Ducha?

Prednášku zakončím citátom z listu E.I.Rerichovej priateľke Valentíne Dutko z r.1944:

„…Celý vesmír sa udržiava, žije a tvorí len láskou a čím je táto Láska vyššia a čistejšia, tým dokonalejšie sú formy, ktoré vytvára. Všetci Veľkí Učitelia preukazovali hlboké pochopenie Lásky a jej kozmického významu ako tvorivej sily na všetkých úrovniach Bytia. Je to veľký stimul, páka a stredobod, okolo ktorého sa všetko otáča… Láska je dar z Vyšších Svetov. Ktosi povedal, že dejiny kultúry sú dejinami lásky. A mal hlbokú pravdu, pretože Kult Ura je vo svojom základe Kultom Ohňa alebo Lásky ku Kráse, ktorý vytvorila tá istá Láska. V ohni Lásky sa zušľachťujú všetky sily ľudského Ducha. Práve láska odhaľuje tie najjemnejšie vlastnosti človeka, ktoré mu otvoria Brány Poznania Nadpozemského Sveta, Vyššieho Sveta….“

Pokračovanie v 2. časti.

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *