O stránke

Agni jóga alebo Živá etika

predstavuje syntézu najlepších duchovných skúseností starovekého Východu a vedeckého poznania Západu. Preto má toto Učenie dva názvy – Agni Jóga alebo Zivá Etika. Živú Etiku, ako filozofiu kozmickej reálnosti, ktorá osvetľuje a ovplyvňuje všetky aspekty života – od kozmologických otázok až po každodenný život bežného človeka práve v súvislosti so zmenami, ktorými prechádza náš svet – priniesli v prvej polovici 20. storočia manželia Rerichovci v spolupráci s himalájskimi Mahátmami (Učiteľmi): Elena Ivanovna Rerichová a Nikolaj Konstantinovič Rerich. Prvý zápis učenia Živej Etiky bol urobený v Londýne 24. marca 1920.

Agni Jóga alebo Živá Etika je filozofické a morálno-etické Učenie dané ľudstvu pre orientáciu v súčasnej zložitej dobe, ktorá sa niekedy nazýva i dobou oddelenia “Svetla a Tmy”. V súčasnosti sa ľudstvo a planéta Zem nachádzajú vo veľmi zložitom období ukončenia jedného evolučného cyklu a jeho prechodu na ďalší stupeň kozmickej evolúcie. Toto obdobie sa označuje na východe Ázie ako koniec doby Kali Jugy (Čierny alebo železný vek) a začiatok Satja Jugy (Zlatý vek pravdy a čistoty). Pre ľudí, ktorí sú na Zemi, je toto obdobie kľúčovým časom „zúčtovania alebo žatvy„, ktoré je charakteristické tým, že každý človek je každodennými skúškami postavený pred výber a rozhodnutie, na ktorú stranu sa pridá – na stranu Svetla alebo Tmy. Každý človek na Zemi musí prejsť týmto rozhodnutím.

Žijeme vo výnimočnom období. Je charakteristické svojou cyklickosťou v dlhom kozmickom meradle a je sprevádzané postupným narastaním a kulmináciou mohutných, očistných a tvorivých kozmických energií, ktorých spoločným menovateľom sú vysoké duchovné energie Ohňa, Agni (sanskrt).

Veľkí Učitelia – naši Starší Bratia, ktorí už dávno ukončili svoju evolúciu na Zemi a sú na nepomerne vyššej úrovni vedomia ako pozemšťania – odovzdávajú ľuďom Znalosti vo forme morálnych učení, filozofií alebo náboženstiev. Tieto životne dôležité Poznatky prinášajú poslovia, najbližší spolupracovníci Veľkých učiteľov.

Takýmito poslami sa v 20. storočí stala rodina Rerichovcov. Vďaka ich nezištnej práci bol ľuďom odovzdaný Svetonázor Nového Veku – Učenie Agni Jógy alebo Živej Etiky.

Toto Učenie je pre ľudí veľkým darom. Zahŕňa perly Poznania všetkých epôch a národov, syntetizovalo morálne zásady Východu a vedecké výdobytky Západu. Toto Učenie nám odhaľuje dych vyrážajúce bezhraničné dosahy a vracia ľuďom dávno stratené poznanie o Nesmrteľnosti človeka.

Nehovorí jazykom podobenstiev alebo náboženských postulátov, ale jazykom modernej materialistickej vedy. Pojem matérie je však v Živej Etike rozšírený tak, aby zahŕňal viditeľnú, ako aj neviditeľnú a doteraz neobjavenú jemnohmotnú matériu.

Agni jóga alebo Živá Etika sa zaoberá predovšetkým morálno-etickou premenou človeka, zušľachťovaním a zdokonaľovaním človeka v súlade s kozmickými Zákonmi, v každodennom živote a bez odchodu zo života.

Na úrovni energetického systému človeka sa Živá Etika zaoberá jeho postupným zlúčením s energiami Agni a ich asimiláciou človekom, t.j. zaoberá sa postupnou (duchovnou) premenou všetkých energetických centier a tiel človeka priamo v každodennom živote. Tento pomalý a dôkladný proces prebieha v každodennom živote a je vyvolávaný reakciami človeka na situácie v živote, teda stupňom porozumenia a poznania každodennej reálnosti. Túto premenu nie je možné dosiahnuť násilnými a mechanickými metódami, ale vyžaduje priamy vplyv, riadenie a ochranu Veľkého Učiteľa, Veľkej Duše, Mahátmu t.j. Individuality na vyššom stupni duchovného rozvoja. Učiteľ v každodennom živote vedie človeka po ceste morálno-etického zušľachťovania, rozširovania vedomia a poznania, doslovne Ohnivou premenou. Agni Jóga poskytuje návod, ako sa možno priblížiť k Učiteľovi z Vyššieho Sveta, „ako prijať Jeho pomocnú Ruku„, ako svojim vedomím a srdcom dosiahnuť vyššie sféry Zeme, odkiaľ od vekov prichádzajú na hmotnú úroveň veľké Svetlé procesy Ochrany a Pomoci ľudstvu.

Ideálom a praktickým cieľom Živej Etiky je neustále zdokonaľovanie človeka v tvorivej práci pre Spoločné Dobro, splatenie „karmického dlhu“ voči Zemi a ľuďom, vedomá a priama tvorivá spolupráca človeka s Učiteľom(ľmi), kedy Vyššie spolupracuje s nižším a naopak, uplatňujúc tak veľký kozmický zákon: „Vyššie vedie nižšie“.

Živá Etika predpovedá a objasňuje nástup Epochy Matky Sveta, rovnováhy mužského a ženského počiatku, vedúcu úlohu ženy v nasledovnej epoche, kedy žena po boku muža, ako prvá vstúpi do vedomej spolupráce s Učiteľmi a realizácie vyšších tvorivých kozmických (ohnivých) energií na Zemi.

Duchovná ohnivá premena a spolupráca s Vyšším Rozumom vedie pozemského človeka na ďalší stupeň evolúcie ako človeka nového typu – Kozmického človeka alebo Bohočloveka.

Žijeme vo výnimočnej dobe. Ako úvod do stránky o Živej Etike stojí za prečítanie nasledovný úryvok:


Je tu jeden veľmi dôležitý moment, ktorý súvisí s ponaučením, ktoré získavame alebo nezískavame z našej minulosti, či z procesu histórie. Z evolúcie, predpokladajme, sa doposiaľ nevieme učiť – je pre nás príliš všeobecná a široká. Ale z historického procesu, na ktorom je založená naša evolúcia, to dokážeme. Dnes prebieha veľmi zaujímavý jav, ktorý je vám všetkým známy. Dnes mnohí hovoria, že história, ktorou sme prešli, nie je našou históriou a nechceme o nej nič vedieť. Ak toto mnohí hovoria, znamená to, že zakrývajú cestu k porozumeniu a učeniu sa z minulosti. A my sa teraz nachádzame v momente, kedy sme povinní sa z tejto lekcie poučiť. Dnes tí, ktorí takto hovoria, sú tí, ktorí nám bránia v ceste do budúcnosti. V krajinách sú takéto sily. Počúvate v rozhlase, vidíte v televízii a čítate v novinách materiály tzv. múdrych novinárov, múdrych vedcov, ktorí všetko prečiarkujú. Ani v zložitej histórii, ani v nedávnej minulosti nie je možné všetko jednoznačne poprieť. Ak k tomu budeme takto pristupovať, urobíme históriu jednoducho plochou, lineárnou alebo jednorozmernou – no my sme stále ľuďmi tretej dimenzie. Táto objemnosť sa doposiaľ nenachádza našom prístupe k minulosti. Ak sa tento prístup stane trojrozmerný – a nakoniec už sme schopní nastoľovať takúto otázku – potom môžeme chápať našu minulosť a získavať z nej ponaučenie.
Čo sa teda s nami deje? Faktom je, že teraz sa spolu nachádzame v najzlomovejšom bode, o ktorom svojho času písal Nikolaj Konstantinovič Rerich, odvolávajúc sa na prvé tisícročie pred naším letopočtom. Ako povedal básnik:

Blahoslavený ten, kto navštívil tento svet
v jeho osudových chvíľach!
Pozvali ho Vše-Blahí
Ako spoločníka na hostinu.

Myslím si, že máme šťastie, no ešte stále musíme porozumieť tomu, aká zodpovednosť bola na nás uložená, pretože je to zodpovednosť obrovská: aj história, aj evolúcia i naše ľudské svedomie a náš ľudský duch. Mali by sme vedieť o tých silách, ktoré nám zakrývajú cestu do budúcnosti. Sú to mnohočíselné sily, pretože v týchto prelomových chvíľach začína mocný boj medzi silami Tmy a Svetla. To je ten boj, ktorý v konečnom zúčtovaní dodáva planéte a ľudstvu množstvo energie, ktoré je potrebné pre prechod na nový evolučný závit. Na záver by som vám rada prečítala citát, jeden z listov Eleny Ivanovny Rerichovej, kde píše: „Nastal čas, kedy sa planéta blíži ku kruhu zavŕšenia a víťazstvo prinesie iba najintenzívnejšie napätie potenciálu. Kruh zavŕšenia prebúdza všetky energie. Toto sa týka kruhu, ktorý dokončujeme na prahu nového. Pretože poslednej bitvy sa zúčastnia všetky sily Svetla a Tmy, od najvyšších až po najnižšie.”
My sme toho svedkami. Myslím si, že naša budúcnosť je svetlá v plnom zmysle slova. A ako vždy, po temnej perióde v minulosti, aj v evolúcii, prichádza svetlá. Kedy sa tak však stane, je ťažké povedať. Budeme však veriť.
..

Ľudmila V. Šapošniková, Riaditeľka Múzea N.K.Rericha v Moskve.


N.K.Rerich – Sofia Premúdrosť (София-Премудрость, 1932)

Knihy Živej Etiky vznikli z vybraných besied a rozhovorov himalájskeho Mahátmu M. s Elenou Ivanovnou Rerichovou. Elena I. Rerichová všetky rozhovory zapisovala do svojich denníkov-rukopisov. Na základe týchto zápisov vyšlo 14 kníh Živej Etiky:

 1. Listy zo záhrady Mória, 1. časť („Výzva“) 1924 (Листы Сада Мории I)
 2. Listy zo záhrady Mória, 2. časť („Osvietenie“) 1925 (Листы Сада Мории II)
 3. Občina 1926 (Община)
 4. Agni jóga 1929 (Агни-Йога)
 5. Nekonečno, 1. časť 1930 (Беспредельность I)
 6. Nekonečno, 2. časť 1930 (Беспредельность II)
 7. Hierarchia 1931 (Иерархия)
 8. Srdce 1932 (Сердце)
 9. Ohnivý svet, 1. časť 1933 (Мир Огненный I.)
 10. Ohnivý svet, 2. časť 1934 (Мир Огненный II)
 11. Ohnivý svet, 3. časť 1935 (Мир Огненный III)
 12. Aum (Óm) 1936 (Аум)
 13. Bratstvo 1937 (Братство)
 14. Nadpozemské (Bratstvo, 2. časť) 1938 (Надземное)

Popri hlavných dielach Živej Etiky boli vydané ďalšie knihy:

 1. Kryptogramy Východu 1929 (Криптограммы Востока)
 2. Denníky E.Rerichovej I. (Письма Елены Рерих I)
 3. Denníky E.Rerichovej II. (Письма Елены Рерих II)
 4. Základy budhizmu (Основы буддизма)
 5. Ohnivá Skúsenosť 1924
 6. Ponaučenie Vodcu 1933

Formáty na stiahnutie pre čítačku ( v rôznych jazykoch )


Volám sa Andrej „Andriusha“ P. Zo všetkých filozoficko-duchovných učení a smerov je mi najbližšia práve Agni Jóga. Vďaka práci som mal možnosť navštíviť múzeá N.K.Rericha v New Yorku a v Moskve, do ktorého som sa vrátil ešte niekoľkokrát. Živá Etika pre mňa predstavuje Krásu, Kultúru a Etiku, predstavuje pre mňa „živý“ prameň inšpirácie dotykom s „Budúcnosťou“, tu na fyzickej Zemi, pokiaľ pod slovom „budúcnosť“ chápeme spojenie ľudského vedomia a srdca s reálnym Kozmom, s Hierarchiou Svetla, s Evolúciou – neustále prítomnými v našom bežnom ľudskom živote, avšak zatiaľ z veľkej časti nerozpoznanými a neviditeľnými. Už dlhšie pre radosť prekladám texty Živej Etiky a tento blog je toho prirodzeným vyústením a snahou o zdieľanie textov Živej Etiky priateľom a verejnosti.

Na tomto blogu uverejňujem preklady článkov a úryvky z kníh Živej Etiky.

Môžete ma kontaktovať na emailovej adrese: premeny.mail@gmail.com


Viac o Živej Etike i v článkoch:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *