Agni Jóga

Veľkí Učitelia – naši Starší Bratia, ktorí už dávno ukončili svoju evolúciu na Zemi a sú na nepomerne vyššej úrovni vedomia ako pozemšťania – odovzdávajú ľuďom Znalosti vo forme morálnych učení, filozofií alebo náboženstiev. Tieto životne dôležité Poznatky prinášajú poslovia, najbližší spolupracovníci Veľkých učiteľov.

Takýmito poslami sa v 20. storočí stala rodina Rerichovcov. Vďaka ich nezištnej práci bol ľuďom odovzdaný Svetonázor Nového Veku – Učenie Agni Jógy alebo Živej Etiky.

Toto Učenie je pre ľudí veľkým darom. Zahŕňa perly Poznania všetkých epôch a národov, syntetizovalo morálne zásady Východu a vedecké výdobytky Západu. Toto Učenie nám odhaľuje dych vyrážajúce bezhraničné dosahy a vracia ľuďom dávno stratené poznanie o Nesmrteľnosti človeka.

Nehovorí jazykom podobenstiev alebo náboženských postulátov, ale jazykom modernej materialistickej vedy. Pojem matérie je však v Živej Etike rozšírený tak, aby zahŕňal viditeľnú, ako aj neviditeľnú a doteraz neobjavenú jemnohmotnú matériu.

Agni jóga je syntézou všetkých Jóg, spájajúca najvyššie duchovné poznanie Východu so súčasným empirickým poznaním Západu. Vo všetkých starodávnych hinduistických písmach sa predpovedala blížiaca sa Epocha Ohňa ( rozumej „Ducha“). Hovorí sa, že Agni (sanskr.)– Oheň, ktorý sa v rôznych stupňoch nachádza v základoch všetkých Jóg, vrcholne nasýti atmosféru našej planéty a všetky vetvy Jógy sa zlúčia do ohnivej syntézy. Vskutku, Agni Jóga je ohnivým krstom. (Listy Eleny I. Rerichovej I., s. 411)

Agni Jógu alebo Živú Etiku, ako filozofiu kozmickej reálnosti, ktorá osvetľuje a ovplyvňuje všetky aspekty života – od kozmologických otázok až po každodenný život bežného človeka práve v súvislosti so zmenami, ktorými prechádza náš svet – priniesli v prvej polovici 20. storočia manželia Rerichovci v spolupráci s himalájskimi Učiteľmi – Mahátmami: Elena Ivanovna Rerichová a Nikolaj Konstantinovič Rerich.

Agni jóga alebo Živá Etika sa zaoberá predovšetkým morálno-etickou premenou človeka, zušľachťovaním a zdokonaľovaním človeka v súlade s kozmickými Zákonmi, v každodennom živote a bez odchodu zo života.

Na úrovni energetického systému človeka, sa Agni jóga zaoberá postupnou ohnivou premenou všetkých energetických centier človeka(1), ktorú nie je možné dosiahnuť násilnými a mechanickými metódami, ale vyžaduje priamy vplyv, riadenie a ochranu Veľkého Učiteľa, t.j. Individuality na vyššom stupni duchovného rozvoja. Učiteľ vedie človeka na ceste zdokonaľovania, rozširovania vedomia a poznania, v rámci vyšších etických a morálnych princípov. Agni Jóga je charakterizovaná ako filozofia kozmickej reálnosti, ktorá objasňuje planetárne kozmické javy až po každodenný život človeka, pričom všetky tieto procesy jednotne podliehajú univerzálnym kozmickým zákonom ( napríklad: Vyššie vždy vedie nižšie – zákon Hierarchie; zákon Príčiny a Následku a pod.). Vyššiu realizáciu Agni Jógy môže dosiahnuť človek, ktorý nadobudol mnohoročné skúsenosti ( rozumej v rámci množstva vtelení vo fyzickom tele) vo forme akumulácií ohnivých duchovných energií – Agni Jóga tieto jemné energie nazýva psychická energia(2) – v Čaši (Kalich)(3), počas sebaobetavej a nezištnej práce pre Spoločné Dobro. Charakteristické pre Agni Jógu je to, že proces vedomého sebazdokonaľovania človeka prebieha počas každodenného života, prekonávaním ťažkostí a prekážok v bežnom živote. Tento proces je „nekonečný“ a Agni Jóga upriamuje vedomie človeka do „Bezhraničnosti“ evolúcie Kozmu, ako predurčenej cesty človeka, stúpaním po schodisku Ducha alebo Hierarchie Svetla. Na tejto ceste je mu daná pomocná ruka vo forme Vyššieho Učiteľa.

Spájajúcim a kľúčovým prvkom syntézy Agni Jógy je srdce:

„Vidieť očami srdca, počuť hluk  sveta ušami srdca, vidieť budúce chápaním srdca, spomínať srdcom na akumulácie minulosti, tak treba ísť rýchlo cestou vzostupu. Tvorenie zahŕňa ohnivý potenciál a nasycuje sa skrytým ohňom srdca. Takto, na ceste ku Hierarchii, na ceste k Veľkej Službe, na púti Zlúčenia, syntéza je jediná jasná cesta srdca. Ako vyžarovať prejavené lúče, ak niet plameňa, ktorý je utvrdený v srdci? Práve vlastnosť magnetu je založená na srdci. Vyššie tvorenie je osnované týmto veľkým zákonom. Preto každé ukončenie, každé spojenie, každá veľká kozmická jednota prebieha v plameni srdca. Ako môžeme položiť základy veľkých stupňov? Skutočne, iba srdcom. Takto sa oblúky poznania spájajú v plameni srdca. Týmto si pripomenieme nádhernú príťažlivosť magnetu srdca, ktoré spája všetky veci. Skutočne, strieborná niť spojenia Učiteľa so žiakom, je veľkým magnetom srdca. Zjednotenie Učiteľa so žiakom utvrdzuje podstatu všetkých evolúcií.“ ( Elena I.Rerichová, Srdce, hl.1)

Základným prvkom Agni Jógy je uvedomenie si zákona Hierarchie: V duchovnom napredovaní nižšie nasleduje Vyššie :

Láska, hrdinstvo, práca, tvorivosť, tieto končiare vzostupu, s ľubovoľným preusporiadaním, uchovávajú úsilie vzostupu. Aké množstvo doplňujúcich pojatí obsahujú v sebe! Aká je to láska bez obetavosti, hrdinstvo bez odvahy, práca bez trpezlivosti, tvorivosť bez sebazdokonaľovania! A nad všetkými týmito blahými cennosťami prevláda srdce. Bez neho budú najtrpezlivejší, najodvážnejší a najusilovnejší chladnými mohylami! Obťažkaní vedomosťami, no nie okrídlení, budú bezcitní bez srdca! Ťažko je, pokiaľ sa nedrží krok s Výzvou! Ťažko je, pokiaľ sa plne neriadi Hierarchiou! Ľudia sa snažia často sami pred sebou skryť svoje odmietnutie Hierarchie. Môžeš cestovateľ, úprimne priznať svoju pripravenosť nasledovať Hierarchiu? Možno je tvoja pripravenosť iba po prvú zákrutu, po prvý stupeň, tam kde môže pomôcť len Hierarchia? Nezabudneš na Ňu, práve v ťažkej chvíli, alebo si na Hierarchiu spomenieš iba v čase nadbytku? Už na začiatku učenia ste neraz žasli nad obrátením a odklonením i vašich blízkych. Môžete tak pochopiť všetok ten smútok ak je vidno, ako často na prahu žiak rýchlo uteká do lesa. Moja Ruka je neoblomná s tým, ktorý ide v plnej pripravenosti.“ (Elena I.Rerichová, Srdce, hl.75)

Osobité miesto v Agni Jóge je venované (duchovnému) Učiteľovi a vzťahu žiaka a Učiteľa :

Utvrdiť sa srdcom v Učiteľovi je prvým predpokladom na ceste do Ohnivého Sveta. Bez tejto ohnivej podmienky nie je možné podísť k predpovedanej Bráne. Veď vedenie musí byť rozpoznané duchom a srdcom, pretože prijatie len Majstrovej Ruky, bez odovzdania srdca Majstrovi, nestačí. Je potrebné pochopiť zákon, ktorý zväzuje Učiteľa so žiakom, pretože bez prejavu úplného primknutia k Učiteľovi neprebieha spojenie. Úplné prijatie Vedenia si vyžaduje vedomý vzťah, pretože treba pojať a pocítiť v srdci teplo, ktoré vychádza z hlbín ducha. Je treba zvlášť vycítiť a naučiť sa rozpoznávať, čím je spojená podstata Majstra s podstatou žiaka. Je teda potrebné pamätať na to, že vibrácie a Karma sú zväzujúcimi článkami na ceste do Ohnivého Sveta.( Z denníkov Eleny I.Rerichovej)

Agni Jóga vedie človeka k činorodej práci, je výzvou k Láske, k službe spoločnému Dobru:

„Skutočne, nikde nie je tak ospevovaná láska ako na Východe, vo všetkých jej najjemnejších odtieňoch a vlastnostiach. Všetci Jógovia majú vo svojej osnove – lásku alebo oddanosť k zvolenému Ideálu. Najvyšší druh Jógy sa nazýva Jóga Lásky. V tejto Jóge Božský Počiatok preberá aspekt Milovaného alebo Milovanej, ​​pretože najsilnejšia forma lásky je vyjadrená v láske dvoch Počiatkov. To znamená, že všetka východná poézia je jediným hymnom lásky k Božskému Počiatku a to vo všetkých Jeho Aspektoch – od Nepoznateľného a Nevysloviteľného po obraz osobného Boha, Guru, Matky, Milovanej a Milovaného … Takže výučba Živej Etiky je výzvou k Láske, k službe spoločnému dobru, čo je vyššia forma lásky, pretože je zbavená egoistického citu. Láska k ľudstvu si vyžaduje úplné sebazaprenie a nezištnosť. Pretože ak láska k Milovanému prinesie odpoveď Milovaného, ​​potom láska k ľudstvu je korunovaná tŕňovou korunou.“ ( Z denníkov Eleny I.Rerichovej)

Agni Jóga, ohnivá jóga, nesie v sebe zdokonaľovanie života:

Prečo sa Jóge hovorí ohnivá? Prejav moci zdokonaľuje pulzujúci život a uhasína každý bezvýznamný prejav. Prejavom ohňa je presvetlenie hmoty, inými slovami tam, kde je oheň, nachádza sa príznak dokonalosti. Poznáme javy, kedy intenzívna aura priťahovala k sebe priestorový oheň a začala sa obklopovať osobitým vyžarovaním. Takto sa získava fyzické spojenie človeka s najjemnejšou energiou. Zvlášť oceňujeme, keď cítite vyššie energie v stredných vrstvách atmosféry a pociťujete, ako na človeka zostupujú neobyčajné príležitosti. Jamy temnoty potrebujú silnú dezinfekciu a iba oheň prestúpi týmito škodlivými výparmi. Ak vám niekto hovorí o nebezpečenstve živlu ohňa, odpovedzte, že nebezpečenstvo je veniec hrdinstva.“ ( Elena I. Rerichová, Agni Jóga, hl.159)


Knihy Agni Jógy alebo Živej Etiky vznikli z vybraných besied a rozhovorov himalájskeho Mahátmu M. s Elenou Ivanovnou Rerichovou. Elena I. Rerichová všetky rozhovory zapisovala do svojich denníkov-rukopisov. Na základe týchto zápisov vyšlo 14 kníh Živej Etiky:

 1. Listy z Móryovej záhrady, 1. časť („Výzva“) 1924 (SK verzia na stiahnutie pdf) (Листы Сада Мории I)
 2. Listy z Móryovej záhrady, 2. časť („Osvietenie“) 1925 (SK verzia na stiahnutie pdf) (Листы Сада Мории II)
 3. Občina 1926 (Община)
 4. Agni jóga 1929 (Агни-Йога)
 5. Nekonečno, 1. časť 1930 (Беспредельность I)
 6. Nekonečno, 2. časť 1930 (Беспредельность II)
 7. Hierarchia 1931 (Иерархия)
 8. Srdce 1932 (Сердце)
 9. Ohnivý svet, 1. časť 1933 (Мир Огненный I.)
 10. Ohnivý svet, 2. časť 1934 (Мир Огненный II)
 11. Ohnivý svet, 3. časť 1935 (Мир Огненный III)
 12. Aum (Óm) 1936 (Аум)
 13. Bratstvo 1937 (Братство)
 14. Nadpozemské (Bratstvo, 2. časť) 1938 (Надземное)

Popri hlavných dielach Živej Etiky boli vydané ďalšie knihy:

 1. Kryptogramy Východu 1929 (Криптограммы Востока)
 2. Denníky E.Rerichovej I. (Письма Елены Рерих I)
 3. Denníky E.Rerichovej II. (Письма Елены Рерих II)
 4. Základy budhizmu (Основы буддизма)
 5. Ohnivá Skúsenosť 1924
 6. Ponaučenie Vodcu 1933

Formáty na stiahnutie pre čítačku ( v rôznych jazykoch )

Na tomto blogu uverejňujeme preklady článkov a úryvky z kníh Živej Etiky.


(1) Duchovné centrá človeka (Čakry)

(2) Psychická energia – Vedomie (človeka) je fundamentálna energia a psychická energia je najvyššia kvalita vedomia.

(3)Čaša (Kalich) – energetické centrum, duchovné srdce človeka, symbol najvyššej sebaobetavosti a lásky, miesto, kde sa zhromažďujú vysoké duchovné skúsenosti človeka

Pre bližšie vysvetlenie Epochy Ohňa, ohnivých transmutácií centier alebo ohnivej energie – viď články:

N.K.Rerich – Fiat Rex (tryptych) (Fiat Rex (триптих))
1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *