O princípoch duchovnej praxe Agni Jógy

E.I.Rerichová

O účeloch, metódach

a základných princípoch duchovnej praxe Agni Jógy


… Moja Láska prebýva s Mojimi žiakmi a tí môžu vždy dostať okamžitú odpoveď, ak je srdečné úsilie dostatočne silné. Láska je potrebná a je najvernejším sprievodcom uprostred všetkých ťažkostí a skúšok.
Študujte Učenie, zapisujte si všetko, čo sa týka jedného zvoleného Konceptu, a pokúste sa zapamätať si ho.
Práca na Učení je potrebná; bez tejto práce nemožno napredovať. Prejavte svoje maximálne úsilie a čo je najdôležitejšie, pochopte a porozumejte úplnému významu vášho SÚČASNÉHO ŽIVOTA.
Nemali ste dôležitejší život ako teraz, pretože ste úplne vedome vstúpili na Cestu, pripojili ste sa k Našej práci a poznali ste to, čo je mnohým skryté.
Veľká je vaša zodpovednosť pred samými sebou ale i pred Bielym Bratstvom. Vaši odvekí Spoločníci sa vám otvorili a stoja vedľa vás a sledujú vašu vnútornú prácu. Doprajte im RADOSŤ aby uvideli, ako sa vaše vnútorné bytie očisťuje a začína odpovedať na Ich dotyky.
Prejavte trpezlivosť, pretože dokonalosť dosiahujeme iba postupnou snahou a neustálym učením. Rýchle úspechy nie sú vždy trvalé, často sú spojené s únavou a neochotou trpezlivo čakať na tie najďalekejšie úspechy …

Zo Zápisov E.I.Rerichovej


Nasledovný text je vytvorený z úryvkov z listov E.I.Rerichovej priateľom. Úryvky sú vybraté a usporiadané do tématických celkov, so zreteľom k základným princípom Učenia Živej Etiky a ich uvedenia do praxe reálneho, každodenného života. Tieto princípy predstavujú praktickú osnovu Živej Etiky a slúžia ako vodítko ku pochopeniu základných myšlienok Učenia pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Agni Jóge alebo Živej Etike.

Potreba morálno-etickej očisty vedomia žiaka

12. apríla 1935

Budem veľmi rada, ak sa u Vás upevní Učenie a snaha o jeho správne chápanie ako konanie hrdinstva v živote. Totiž, radím viac premýšľať o duchovnom zdokonaľovaní ako o kozmogónii. Bez očistenia srdca, bez rozšírenia vedomia prostredníctvom Živej Etiky nie je možné získať skutočné poznanie. Teda odstránenie jedného zlozvyku Vám prinesie viac úžitku ako učenie spamäti všetkých existujúcich systémov kozmogónie. Skutočné pochopenie k nám prichádza cez blízkosť a zjednotenie nášho vedomia s vedomím Hierarchu, ale toto zjednotenie môže byť dosiahnuté len vtedy, keď je naša vnútorná podstata natoľko očistená, že bude schopná prijímať alebo odpovedať na vibrácie posielané Veľkým Učiteľom. Neustále budem opakovať o uplatňovaní pokynov Učenia v každodennom živote a preto Vám opäť radím, aby ste začali pracovať na sebe. Práve tak, ako sa hovorí v Agni Jóge, vyberte tri zo svojich najhorších vlastností a pokúste sa od nich oslobodiť. V tom spočíva obrovské víťazstvo. Neuvádzajte sa do zablúdenia. Každý žiak sa musí v prvom rade oslobodiť od všetkých druhov ilúzií, najmä od tých, ktoré sa tvoria nezávisle a svojvoľne. Ilúzia je naša záhuba. Ilúzia alebo Mája sa v hinduistickej literatúre niekedy používa ako ekvivalent Máry a Mára znamená Tmu. Zaháňajte preto najmä ctižiadostivé ilúzie.

20. apríla 1935

Chcem povedať, že Učenie je dostupné každému, kto má dostatočnú duchovnosť a tie vlastnosti, ktoré sú potrebné pre tých, ktorí sa snažia priblížiť k Veľkým Učiteľom. Ale bez týchto základných vlastností, uvedených v Učení, nemôže byť nikto prijatý do učeníctva a to aj napriek jeho veľkým intelektuálnym schopnostiam. Hlavne však, Učenie je dostupné, pretože vždy a v každom čase bola Svetu daná len tá časť Skutočnosti, ktorú ľudstvo mohlo alebo môže prijať. Je ale nemožné násilne niekoho učiť alebo sprostredkovať mu pravdu. Pravdu musí nájsť každý sám. Jediné, čo môžeme urobiť, je ukázať smerovanie.

Upriamenie sa k Učiteľovi a morálne zdokonaľovanie ako základy pre duchovnú prax Agni Jógy

30. augusta 1935

Píšete, že chcete poznanie, poznanie a poznanie. Samozrejme, pravdepodobne duchovné, však? Potom teda, s ohnivým neúnavným úsilím k jedinému zvolenému Obrazu Hierarcha Svetla, dosiahnete. A stupeň tohto poznania bude úplne závisieť od akumulácií vo Vašej „Čaši“ v minulých životoch a od sily a ohnivosti Vašich úsilí v prítomnosti.

Aby bolo možné uspieť, je nevyhnutné mať neustále ohnivo alebo srdečne na pamäti Jediný Vyvolený Obraz [1]. Taktiež, ak  chcete na seba uložiť (skúšku) disciplíny, vyberte jednu alebo dve zo svojich horších vlastností alebo návykov a pokúste sa ich zbaviť. Táto disciplína – zdanlivo najjednoduchšia – je v skutočnosti veľmi zložitá a ťažká, no je najzákladnejšia.

Hovoríte, že rady v Agni Jóge sú tak veľmi rozptýlené, že je ťažké ich zhromaždiť do systému. K tomu poviem, že toto je Učenie Života v celej jeho komplexnosti a rady sú poskytované žiakom, hlavne na životných príkladoch podľa toho, ako vznikajú okolnosti, ktoré ich vyvolávajú. Tým sa lepšie pamätajú. Veď celá príroda nám ukazuje, ako dokonalý organizmus rozvíja svojich členov súčasne a nie jeden po druhom. Rovnako i Učenie Života je vybudované tak, aby na každom novom stupni vedomie zaberalo čo najväčšiu perifériu a tým vstupovalo hlavne do života a neodtrhávalo sa od neho.

1. V našej dobe tento pojem znamená Veľkých Učiteľov Východu a ich najbližších žiakov, ktorými boli E.I. a N.K. Rerichovci, avšak nie súčasných početných pozemských guruov.

Postava Učiteľa

13. októbra 1929

Každý musí nájsť kľúč k Učeniu vo svojom srdci. Pochopenie Učenia Života môže otvoriť tvorivosť ducha. Učiteľ môže poskytnúť ožiarenú cestu do kozmického priestoru. Takto, prijmúc načrtnutý Obraz, nerozžiari sa srdce láskou ku všetkému, čo existuje? Tvorivá matéria Lucida odieva vysokého ducha, no táto energia sa zrodzuje z lásky. Láska udržuje celý Vesmír. Láska je najväčší magnet. Láska k vám všetkým a horlivosť za váš posun napovedá srdcu, aby ukázalo na potrebu zlepšenia…

Teraz jedna všeobecná rada. Pri uplatňovaní týchto rád by sme mali pamätať na závet Učiteľa : „Prísnosť voči sebe a otvorené srdce k bratovi. Iba zrak, ktorý je dobrý, tvorí.“ Učiteľ vždy poukazuje na uplatnenie Učenia predovšetkým u seba, inak zostaneme na rovnakej úrovni. „Je poľutovaniahodné, keď si duch sám určí obrat v živote a dostane sa do rovnakého bodu. Je poľutovaniahodné, keď si duch určí tú istú medzu; a potomstvo tohto, ako verný spoločník, ho bude čakať na prahu.“

31. mája 1934

„Živá Etika zahrňuje všetky koncepty, ktoré sú základmi života. Na to, aby človek mohol v živote aplikovať Živú Etiku, musí v sebe predovšetkým nájsť kvalitu skutočnej Služby Hierarchii. V prvom rade od Živej Etiky odchádzajú všetci farizeji ( pokrytci). Žiadne státie pred Predmetom, ktorý symbolizuje Najvyšší z Obrazov nepomôže, ak niet skutočnej úcty. Poznáme pokrytcov, ktorí sa vedia modliť slovami, no v srdci mlčia. Práve títo pokryteckí ľudia radi hovoria o svätom Obraze, ktorý im visí v rohu alebo stojí na stole. Živá Etika sa musí predovšetkým vyjadrovať v etike prejavovaných činov každého dňa. Živá Etika pomôže uchovať obličaj človeka. Jej Ohnivé zákony poskytnú duchu pochopenie Hierarchie. Slúženie môže byť zázračným mostom medzi svetmi, pretože Jemnohmotný Svet nepomôže duchu obklopiť sa jemnými energiami, ak nie sú odžité nákazy ducha tu na Zemi. Tam, kde niet pochopenia Živej Etiky, nie sú nutné uistenia o oddanosti, nie je potrebné pamätanie na Učiteľa, nie sú potrebné upomínania na Vladyku. V Jemnohmotnom Svete človek nemôže uniknúť svojim prežívaniam. Tak, ako vlastné svetlo osvetľuje okolie, tak aj vlastná tma zatemňuje celé priestranstvo. Na ceste do Ohnivého Sveta je treba myslieť na vážne dôsledky, ak sa v živote neuplatní Živá Etika„…

Potreba praktickej aplikácie princípov Učenia v živote

28. augusta 1931

Máte pravdu, že: „Nie každý dokáže plne pochopiť Agni Jógu a aplikovať ju v živote.“ Žiadne vedomosti nemajú hodnotu a neprinesú očakávané výsledky bez toho, aby boli aplikované v živote. Prvé formuly, ktoré si žiak musí osvojiť, sú nasledovné: „Všetko je pre život, nič nie je abstraktné“; „Všetko musí byť zavŕšené ľudskými rukami a ľudskými nohami“; „Bez vynaloženia všetkých síl nie je možná žiadna transmutácia (alebo zdokonalenie).“ Či nevieme, že i počas chemického experimentu sa rodia nové vzorce až na hranici najväčšieho vypätia. Preto, na základe platnosti veľkej analógie, ktorá existuje v celom Kozme, nám toto ukazuje cestu neustáleho úsilia a vypätia všetkých našich schopností. Učenie si vyžaduje v prvom rade iniciatívu žiaka. Učenie udáva smer, rozostavuje míľniky a veľkoryso rozosiela vzácne rady, ale žiak si musí sám vybudovať svoju vlastnú cestu vlastnými rukami a nohami. Preto nečakajte na hotové, patentované formuly. Postavte veľkú stavbu z malých rád.

21. januára 1931

Môže žiak tvoriť a byť úspešný, ak nesúznie so závetmi Učenia? Nie, tisíckrát nie! Nech sa každý zamyslí a spomenie si, koľko pokynov nebolo vedomím prijatých, koľko bolo na polovicu vyplnených a koľko diamantov rád a pokynov stále leží bez použitia? Preukážme čestnosť, lebo bez čestnosti niet cesty.

24. júna 1935

Keď dôkladne porozmýšľate o danom Učení, pochopíte nedostatočnosť mojich odpovedí na vaše otázky. Veď Učenie sa predovšetkým zaoberá rozvojom vysokej psychickej energie v človeku, bez ktorej ostane ten najpresnejší a najjemnejší aparát bez využitia. Dnešná mechanika musí vstúpiť do novej fázy, kedy všetky jej prístroje budú potrebovať sprostredkovateľa psychickej energie, ktorej vodičom je človek. Preto je treba prejaviť náležitú úctu k takýmto nosičom Posvätného Ohňa. Budú považovaní za skutočný poklad štátu. Takže len ten, v ktorom je zásoba tejto energie a kto sa nachádza v spojení s Ochrancami rezervoára tejto moci, sa môže priblížiť k vynájdeniu pomocných vodičov-prístrojov. Preto Učenie toľko utvrdzuje a trvá na očiste a rozšírení vedomia, na zušľachťovaní ( zjemnení) našich citov, bez ktorých nemôže dôjsť k akumulácii vysokej psychickej energie a ani k správnemu spojeniu.

11. apríla 1934

Pýtate sa na radu, ako byť úspešný v práci a vo svojom rozvoji? Popri tom máte knihy Živej Etiky, v ktorých sú uvedené vyčerpávajúce návody a rady a pri splnení aspoň desatiny tohto všetkého daného – dobré výsledky nenechajú na seba dlho čakať. Môžem tiež dodať, že najdôležitejšou podmienkou pre rýchle sebazdokonaľovanie a rozvoj duchovnosti je neustále pamätanie na Najvyššieho Hierarchu, to je tá najvnútornejšia koncentrácia, o ktorej sa toľko píše a ktorá sa tak často dezinterpretuje. Pamätajúc na Svetlú Tvár vo všetkých minútach dňa a noci, robiac všetky svoje skutky vo Veľkom Mene, postupne nadväzujeme posvätné spojenie, ktoré nám nakoniec dá veľkú silu Oduševnenia.

Poznajúc Váš literárny talent, radila by som vám, aby ste ho použili hlavne na ohnivé výzvy k prebudeniu a vzkrieseniu ducha. Lebo vskutku, cesta budúcnosti spočíva vo vzkriesení ducha. Po prečítaní kníh Učenia ste už sami pochopili, v akej hroznej dobe žijeme a keďže viete, ako pomaly sa vedomie rozširuje, chápete, že nemožno odložiť ani minútu. Samotná existencia našej planéty je vážená na Kozmických Váhach a rozhodujúce závažie na tú či onú misku môže priložiť jedine ľudstvo samo. Prebieha reorganizácia sveta a my si musíme pevne povedať – či sa rozhodneme ísť s Kozmickým Magnetom, alebo odsúdime samých seba na prepracovanie so všetkým ostatným kozmickým odpadom.

Bieda väčšiny tých, ktorí sa približujú k Učeniu je v tom, že obdivujúc jeho všeobjímajúcu múdrosť a krásu, stále mu nevenujú viac pozornosti ako krásnemu básnickému dielu. Nerozumejú celej jeho naliehavosti a dokonca ani neurobia pokus uplatniť ho v živote. Nezaoberajú sa jediným zlozvykom a ani jedinou svojou pohodlnosťou – a medzitým sa už začínajú objavovať strašní poslovia ohnivej búrky, o ktorej sa mnoho hovorí v Učení a tí, ktorí nie sú prebudení a neupevnení v duchu, budú hynúť v tisícoch na nové, doposiaľ nepoznané epidémie.

My sami si musíme pevne uvedomiť, nakoľko sú – heslá súčasnosti, myšlienky o Svete a Kultúrnej uvedomelosti a zväzkoch, výmene a spolupráci medzi národmi – dané a utvrdené z našich Inštitúcií. Pamätajte, moji rodní a uvedomte si vo svojom srdci význam toho, čo je vám dané. Nehovorím o Učení Nového Veku, pretože málo je tých, ktorí dorástli v poznaní, že Učenie Živej Etiky je Nové Zvestovanie. Ale aj to príde. Príde čas, keď sa toto Učenie stane svetovým a bude tvoriť základ vzdelávania a prejavov nového ľudstva, ktorého zrodenie urýchli sen človeka o odstránení smrteľných chorôb, dosiahnutí pozemskej dlhovekosti a prejavenia sa človeka v novom, jemnejšom tele. A tam bude možné snívať o nesmrteľnosti, ale samozrejme, až za mnohé tisícročia.

Život je plný tajomstiev a nádherných príležitostí, ale je treba zhromaždiť poznanie a ono nie je dané tým, ktorí nevedia, ako použiť poznanie pre Spoločné Dobro. Kiež by si ihneď na začiatku osvojili, že bez utvrdenia Spoločného Dobra nemôže byť osobné blaho a začali by slúžiť a budovať menom Spoločného Dobra. Takže my sami si uvedomujme Veľkosť a šťastie, ktoré nám bolo dané a pomôžme ľuďom priblížiť sa k prvým krokom Veľkého Zvestovania Hierarchie Svetla.

Rozšírenie vedomia

  1. marca 1938

Keď vedomie prijme základy Učenia Života, potom všetko, čo sa deje s nami a vôkol nás, nevyhnutne nadobúda iný význam. Rozšírené vedomie prenáša východiskový bod myslenia do nadpozemskej roviny a spája sa s vedomím Starších Bratov ľudstva. Takéto vedomie sa učí žiť vo svojom pravom domove a svojím duchom a srdcom pozná svojich Priateľov a Pomocníkov. Ich Pomoc prichádza vtedy, keď je to potrebné a užitočné, preto budeme v trpezlivosti tvoriť svoje životné hrdinstvo, dávajúc ľuďom okolo seba príklad odvahy a oddanosti.

Zjemnenie vedomia

8. mája 1935

Uvediem vám niekoľko odsekov z druhej časti knihy „Ohnivý Svet“:

„Ľudia zvyčajne vôbec nevedia, ako používať Učenie, ktoré im bolo dané. Keď počujú o znalostiach, ktoré im ako keby bolo známe, povýšene zvolajú: „Opäť to isté, čo je známe každému!“ Nepokúšajú sa overiť, do akej miery nimi bolo toto známe uvedomené a uplatnené. Nechcú ani pomyslieť, že prospešné Učenie sa nedáva pre novosť, ale pre vytvorenie dôstojného života.

„Učenie Života nie je zbierkou neslýchaných utópií! Existencia ľudstva je veľmi stará a v priebehu vekov sa na Zem vylievali všetky druhy iskier Múdrosti, ale každý kruh má svoj vlastný kľúč.“

„Ak niekto dokáže spoznať aktuálny kľúč ako známy, nech sa zaraduje a poďakuje za náznak, jemu blízky. Vyzerá to jednoducho, no v skutočnosti je to veľmi ťažké. Ľudia radi počúvajú novinky a dostávajú hračky, ale len málo ľudí súhlasí s tým, aby zušľachtili svoje vedomie.

„Vedomie smerujúce k Nám sa neustále zušľachťuje. Proces zjemnenia prebieha s každým dňom. Viete si predstaviť, že by sa tá najjemnejšia energia zmenila na chaos? Veď bolo povedané: „Kto prichádza ku Mne, ten vo Mne i príde.“ Toto treba brať doslovne. Najjemnejšia energia sa nemôže zmeniť na beztvarú amorfnosť, preto tak veľmi dbám o zušľachtenie vedomia. Komplikácia hrubosťou len ukazuje, že srdečná energia nedosiahla úroveň, kedy jej už nehrozí ponorenie do vĺn chaosu. So zdokonaľovaním sa treba poponáhľať. Každá rana začína malým rozložením tkaniva. Kvapka živice dokáže uzdraviť choré tkanivo, ale na zanedbanú ranu nepomôže ani kotlík živice. Prejav zdokonaľovania tvoríte uprostred všetkého života.“

„Prečo len slovami, prečo len názormi, – práve v myšlienkach sa rozmnožuje energia srdca. Práve táto predstavuje najcennejšia zbierku – ako najvhodnejšia na rozdávanie. Kto by nechcel odovzdať len to najlepšie? Len podvodník sa pokúsi ponúknuť niečo nehodné. Je treba sledovať myšlienky, aby ste ich posielali v najlepšej kvalite. Nehovorím abstraktne.“

Potreba utvrdenia nového svetonázoru vo vedomí

9. mája 1950

Je treba nájsť v sebe mnoho odvahy a sily ducha, odmietnuť všetky predpojatosti a predsudky a prikázať si pochopenie, že do života vstupuje Nový Svet. Naše vedomie musí konečne prijať základy slobodného ​​ale i Morálneho myslenia a prispôsobiť sa novým obzorom, ktoré sa pred nami otvárajú v celej šírke a bezhraničnosti života v Troch Svetoch (pozn.: fyzický, Jemnohmotný alebo astrálny a Ohnivý Svet). Práve tu, na Zemi, musíme pochopiť a precítiť náš život v Troch Svetoch. Bez uvedomenia si našej účasti na nekonečnom živote sa nikdy nedostaneme zo starých koľají ohraničeného myslenia. A pre obnovu vedomia bude jednou z prvých podmienok zanechanie pochybností. Zažeňme najmenší náznak pochybností a podozrievavosti – to sú najjedovatejšie produkty chatrného myslenia. Poznanie ducha sa nemôže prejaviť, ak je úsudok zatemnený a prikovaný pochybnosťami. Veď kam sa obrátime, kam prídeme, keď hlas ducha – nášho jediného sudcu a kormidelníka – bude ticho?! Odsúďte strach a pochybnosti.

Uplatnenie princípov Učenia v konkrétnych činoch

17. augusta 1930

Pridávam svoju srdečnú prosbu k príkazu Učiteľa o naliehavosti začatia nového stupňa. V čom bude spočívať tento nový stupeň? Nie vo zvolaniach obdivu k múdrosti a kráse Učenia, nie v ubezpečeniach o oddanosti a novom chápaní, ale v skutkoch, ktoré zodpovedajú Učeniu a jeho novému chápaniu.

11. augusta 1931

Zo všetkého, čo o Vás viem z listov blízkych spolupracovníkov si myslím, že sa nezastavíte pri prvých krokoch Výzvy a nájdete odvahu na neraz ťažké, veľmi ťažké výstupy. A preto vás prosím, aby ste pri čítaní kníh Učenia vždy všetko, čo je v nich povedané, vzťahovali predovšetkým k sebe. Veľa ľudí číta Učenie, no myslia si, že mnoho z toho, čo sa v nich hovorí, je pre niekoho iného, ​​len nie pre nich. A často si nevšimnú, že odhodia presne to dôležité, čo sa ich týka a tým donekonečna predlžujú svoj postup. Ale skutočný žiak použije všetko na seba. A vskutku, kto môže povedať, že v ňom niet tých alebo iných dobrých alebo zlých kvalít či vlastností, hoci len v samom zárodku? Ak vztiahneme na seba všetko, čo je povedané v Učení, ponoríme sa tým do svojho bytia a nájdeme v sebe veľa toho, čo bude pre nás neočakávané. Tieto nečakané objavy, pri pevnom rozhodnutí ducha pokračovať k sebazdokonaľovaniu prostredníctvom Učenia, nám veľmi pomôžu ku všetkému, čo bude nasledovať ďalej.

Záväzok nasledovníka Učenia

10. októbra 1934

Taktiež je pravdou, že znalosť kníh Učenia zaväzuje človeka k uplatňovaniu ukázaného v nich v každodennom živote. V opačnom prípade by bolo karmicky lepšie sa ich nedotýkať.

Praktické rady o duchovnej práci na poznaní. Zbavenie sa nedostatkov. Vedenie denníka.

29. augusta 1934

Moja prvá rada pre vás bude vypísať si z kníh učenia vlastnosti, ktoré je treba získať, aby ste sa stali prijatým žiakom. Potom, zahĺbiac sa do svojej vlastnej podstaty, odhaľte v sebe svoje najhoršie vlastnosti a keď si jednu z nich vyberiete, snažte sa ju všetkými silami svojho ducha nahradiť opakom. Prekonajúc jednu, príjmite druhú, atď. Toto je veľmi ťažké, ale na kráľovskej ceste vedúcej do Ohnivého Sveta nie je nič ľahké.

7. júla 1938

V mojim liste som navrhovala viesť písanie denníkov v skupinách tak, aby sa do nich zaznačilo všetko dobré, čo bolo urobené počas dňa a všetky chyby, ktoré sa dopustili. Pri mesačnej kontrole zápisov bude možné vidieť, v čom ste boli uspešní a kde ste neuspeli. Zároveň, počnúc novým dňom, nech každý prijíme rozhodnutie, že počas celého dňa nedovolí akýkoľvek konkrétny priestupok, napríklad podráždenie, hrubosť, klamstvá atď. a popri tom uplatní osobitnú zdržanlivosť, pozornosť, slušnosť a starostlivosť k okoliu a podobne. Zdá sa mi, že vedenie takéhoto denníka vo všetkých skupinách za účelom seba-analýzy a zdokonaľovania výrazne pomôže pri odstraňovaní nežiaducich návykov a ich nahradenie novými a užitočnými vlastnosťami. Čo si myslíte?

Očistenie vedomia. Duševná práca na sebe.

12. júna 1935

Radujem sa Vašej práci na sebe. Chcela by som Vám poradiť, aby ste si viedli každodenné záznamy o tom, ako sa vám podarilo uplatniť aspoň jednu z Vami vybraných rád Učenia alebo zbaviť sa zlozvyku, ktorý prekáža postupu. Takéto denné poznámky sú veľmi prospešné pre overovanie alebo skúšku po uplynutí určitého času.

Všetky Vaše duchovné zásielky sú krásne a samozrejme, mali by ste v nich pokračovať. Je to čisto východná obyčaj. Čo sa týka pozícií rúk a prstov sprevádzajúcich tieto zásielky, môžem len povedať, že ak cítite, že Vám to pomáha, pokračujte. Veď najdôležitejšia vec pri všetkých zásielkach je pocit tepla v srdci. Žiadne pohyby, žiadne rytmy a nápevy nepomôžu, ak srdce zatuhlo v chlade. Kľúč ku všetkým úspechom leží v srdci, v jeho ohnivých energiách.

Cieľ duchovnej praxe Živej Etiky

8. marca 1935

“Nový Svet má predsa nové podmienky a vyžaduje nové činy. Nie je možné vstúpiť do Nového Sveta pomocou starých metód – preto volám po znovuzrodení vedomia. Len prejavenie nového vedomia môže zachrániť svet.“ Toto znovuzrodenie vedomia je hlavným cieľom Učenia Živej Etiky a nie preciťovať vôňu fialiek pri sústredení sa na špičku nosa.

Význam duchovného sebazdokonaľovania. Hlavný úspech Jógy.

12. apríla 1934

Hlavný skúšobný kameň pre všetkých duchovných Učiteľov nespočíva v zázrakoch, ale v Magnete ich Srdca, v ich okultnej schopnosti duchovne premieňať svoje prostredie a prerodzovať vedomie, samotnú podstatu žiakov.

Na toto však nie sú nutné siddhi [2] Hatha jógy, ale ohnivý syntetický lúč, ktorý je vlastný otvoreným centrám. Žiadna pránajáma Vám neposkytne potrebné očistenie a vysoké výsledky, ak vedomie nezodpovedá vysokému ideálu. Vyššie formy jógy nevyžadujú pránajámu. Každý kuli (sluha, robotník) v Indii vie o pránajáme, každý priemerný hinduista ju prechádza každý deň, ale ako ďaleko sú od duchovných úspechov! Preto sa nespoliehajte len na pránajámu.

Vyšším úspechom jogína je otvorenie Oka Dang-ma [3] a to nie je to, čo nazývame jasnozrivosťou, ale prebudenie priameho poznania, ktoré sa nedosahuje žiadnou pránajámou, ale je dôsledkom tisícok rokov akumulácií, neustálych duchovných snáh a nezištných životov; dôsledok, uložený vo forme najjemnejších energií v Čaši. Práve o prebúdzanie už akumulovaných energií a o ukladanie nových by sa mal usilovať každý neknižný okultista.

Siddhi a skryté nebezpečenstvá ich dosiahnutia

9. novembra 1937

Veľmi som sa potešila Vášmi doznaniu, že vás takzvané siddhi vôbec nezaujímajú. Toto je najsprávnejší prístup k ich prebudeniu. Samozrejme, znie to ako paradox, ale práve zlúčenie protikladov je skúšobným kameňom, či dôkazom prítomnosti duchovna v nás. Všetky náuky staroveku, ako aj Kristovo Učenie, poukazujú na potrebu spájania antitéz (protikladov), pretože z takýchto zdanlivých protirečení je utkaný sám život. Avšak dnes je tento základný východzí bod zabudnutý tak, ako je z každodenného života zabudnuté a vymazané mravné zdokonaľovanie a zušľachťovanie všetkých našich zmyslov, ktoré sú veľmi potrebné pre vnímanie Milosti posielanej Zhora. Len s očistou vnútorného človeka môže naša psychická energia vstúpiť do neustálej spolupráce s vyššou energiou.

Áno, človek, ktorý žije srdcom a vytrvalo nosí v sebe myšlienku slúžiť dobru ľudstva, už žije v úplnej harmónii so svojím vyšším „Ja“. A máte hlbokú pravdu, keď hovoríte: „Myšlienka, že fyzickým cvičením môžeme dosiahnuť vyšší kontakt, sa mi zdá nielen hrubá, ale úplne nedôstojná Mysliteľa Ducha.“ Je nešťastím moderných pseudookultistov, že ignorujú všetky vyššie vlastnosti ľudskej duše, jej morálnu čistotu – hlavnú a nenahraditeľnú podmienku všetkých skutočných duchovných úspechov. Vrhajú sa do ľahko dostupných telesných cvičení, ktoré im buď úplne poškodia zdravie, alebo po neúspechu, urobia z nich rozčarovaných a zatrpknutých neveriacich. Ale čo je ešte horšie, ak sa začnú venovať fyzickým cvičeniam prirodzené médiá, pretože relatívne skoro dosiahnu schopnosť komunikovať s druhým svetom a keďže sú často ďaleko od bezúhonnej morálky a tiež často nevedomí a neskúsení v rozpoznaní takejto komunikácie, spadajú pod moc obyvateľov sfér blízkych Zemi, čo často končí kriminálnou posadnutosťou. Žiaľ, súčasní lekári neveria v túto pohromu našej drsnej a bezuzdnej doby a preto toľko nešťastných obetí nemôže byť vyliečených. Veď len sugescia a príkaz, vychádzajúce z čistého srdca, by mohli vyhnať zakorenenú zločineckú entitu.

V procese očistenia srdca sa v nás odhaľujú najvyššie siddhi a to schopnosti pomáhať blížnym v duchu, liečiť duchovné a fyzické neduhy. Človek s čistým srdcom je často liečiteľom a ochrancom celého okolia pred najrôznejšími epidémiami a dokonca aj katastrofami. Legenda o tom, že celé mesto bolo omilostené kvôli prítomnosti jedného spravodlivého v ňom, má hlboký základ. Táto legenda k nám prišla tiež z Východu. V našich krajoch prevláda veľmi silná viera o blahodarnom vplyve vyžarovania čistého človeka na celú oblasť. Čisté srdce je všeliekom (panaceou) na všetko a pre každého.

Tiež chápem, že postupujete podľa metódy, ktorú ste si zvolili, aby ste sa pripravili na meditáciu. Všetko duchovné je natoľko individuálne, že každý by mal vo svojom srdci precítiť, čo je mu najbližšie a ísť touto cestou. Mám veľmi rada výrok z Bhagavadgíty, tejto najkrajšej perly orientálnych spisov a nikdy ma neunaví ho opakovať. Tiež vám ho tu citujem: „Ľudstvo prichádza ku Mne rôznymi cestami, ale bez ohľadu na to, ako sa ku Mne človek priblíži, na tejto ceste ho Privítam, pretože všetky cesty patria Mne.“ Nedá sa lepšie a určitejšie naznačiť, že nezáleží na forme, ale podstatná je len samotná idea. Ale ľudia sa zo všetkého najviac pútajú k formám a tak strácajú pochopenie myšlienky, ktorá sa za nimi skrýva.

Dôvera v Učiteľov a Učenie

11. augusta 1931

Musíte tiež vedieť, že od žiaka je potrebná úplná dôvera, dokonca i tam, kde mu je nateraz niečo nejasné. S ďalším rozširovaním vedomia zapadne na svoje miesto mnohé, čo sa dokonca zdalo niekedy protirečivé. Moja obľúbená formula je: „Dôvera až do konca“. Prijmite ju – je najkratšou cestou! Nemeniac ju, získate veľa radosti! Chcem vám taktiež povedať, že ten, kto vstúpil na cestu svetlého Slúženia, nie je nikdy duchovne sám. Naučte sa vo všetkých minútach svojho života pamätať na to, že Orlí Zrak a Ohnivé Srdce Toho, ktorý vás Zavolal, o vás vytrvalo dbajú! Veď len naša hmotná schránka a ešte stále nedostatočne zostrené zmysly nám nedovoľujú túto Prítomnosť hmatateľne precítiť. Ale ak už máte skúsenosť krásneho zážitku, o ktorom píšete, tak je to znak toho, že sa takéto javy môžu množiť. Buďte však trpezliví, lebo neviete dňa ani hodiny – v týchto slovách je hlboká pravda. Cieľom Toho, ktorý Vedie predsa nie je oslabovať náš organizmus, ale upevniť ho pre prijatie najvyšších vnemov, vyžadujúcich najväčšiu obozretnosť. Radosť, vďačnosť a dôvera sú najlepšími pomocníkmi. Milujte a pomáhajte druhým milovať! Neste radosť ducha tým, ktorí vás obklopujú!

19. augusta 1938

Pravdepodobne ste si všimli, koľko zdravia, ako ľahko sa dýcha, koľko radostnej tvorivosti, napriek mnohým každodenným ťažkostiam, je vôkol ľudí, ktorí sú naplnení veľkou vierou, alebo presnejšie – vedomosťami o existencii Pevnosti Poznania a Lásky a neustálej starostlivosti, ktorú vylievajú Veľkí Učitelia na všetkých spolupracovníkov dobra. Ale táto pomoc a starostlivosť je plná múdrosti a účelnosti a preto sa nie vždy zhoduje s našimi, často veľmi krátkozrakými očakávaniami a predpokladmi. Ale srdce, ktoré sa dotklo tejto Pevnosti, prenesie cez všetky nebezpečenstvá neopísateľnú radosť z tohto priameho poznania. Toto poznanie je nezabudnuteľné po stáročia a tisícročia.

Duchovné vlastnosti potrebné pre usilujúcich sa o Pravdu

7. júna 1935

Pripomeňte všetkým, ktorí sú bojazliví, odsek v prvej knihe „Listy zo záhrady M.“ na strane 79:

Dokážte niesť Svetlo! Dokážte odhaliť rozľahlosť Krásy! S praotcami sa nedá ísť, s ​​haraburdím nemožno stavať, vo hvizde sa nemožno zrovnávať s čížikom, nemožno ochutnávať zhnitý chlieb, kúriacim dymom sa nemožno nadýchnuť, budúca prečudesná zvesť pre vlasť.“

V každom ohľade v knihách Učenia možno počuť ohnivé volania po novom vedomí, po novej výstavbe, pretože do Nového Sveta možno vstúpiť len so znovuzrodeným duchom, novým porozumením a novými spôsobmi. V súčasnosti prebieha veľký výber. „Vytváram nové Nebo a Novú Zem a predchádzajúce sa už nebude spomínať a nepríde k srdcu.“ Každý staviteľ by mal poznať materiál, ktorým môže disponovať. Všetko, čo je zhnité, všetko, čo je nepevné, musí odpadnúť. Nie sú potrebné davy, ale niekoľko vybraných. Davy nikdy nič nevytvorili. Údel davu je – ničiť.

Ako povedal veľký mysliteľ Nietzsche ústami Zarathustru:

„Tak sa mi otvorili oči; Potrebujem nasledovníkov a navyše živých, nie mŕtvych, telá ktorých nosím so sebou, kam sa mi zachce… Moje oči sa otvorili; Zarathustra by nemal hovoriť k národu, ale k nasledovníkom. Zarathustra by nemal byť pastierom a psom stáda! .. Budovateľ hľadá nasledovníkov, nie mŕtvoly a nie stáda a nie pravoverných… Tých, ktorí tvoria, rovnakých ako on, hľadá tvorca, práve tých, ktorí píšu nové cennosti na nových tabuľkách… chcem sa pridať k tým, ktorí budujú, žnú úrodu a oslavujú; Chcem im ukázať dúhu a všetky stupne vedúce k nadčloveku! ..“

Túto knihu mám tak veľmi rada! Samozrejme, mnohí, ktorí si ju prečítali, boli rozhorčení, ale pre takéto vedomia bude skutočne neľahké vstúpiť do Nového Sveta. Dnes je čas príliš impozantný na to, aby sme boli sentimentálni, musíme zozbierať všetko, čo sa snaží, všetko, čo je pevné vo svojej stálosti a odvahe. Potrebujeme skutočných bojovníkov ducha, ktorí sa neboja pozdvihnúť svoj meč pre Svetlo a spoločné dobro. Všetci Svätí alebo Bódhisatvovia Tibetu sú vždy vyobrazovaní s mečom, symbolom nebojácnosti a odvahy ducha. Takže, ak sa niekto bojí, bude pre neho lepšie, aby odišiel, pretože vskutku nebude schopný vydržať oheň Nového Sveta. Učenie nie je pre slabých a ustráchaných. Prichádza znovuzrodenie ducha a nové chápanie Bytia, ktoré žiari celou dúhou Nekonečnej Krásy. Áno, sú potrebné výbuchy a zmeny vedomia, inak dôjde k smrti a rozkladu – taký je vesmírny zákon …

Zlúčenie protikladov

29. apríla 1938

Veľmi Vás poprosím, aby ste preverili a vyskúšali vedomie tých, ktorí podišli k Učeniu Živej Etiky – menovite na spojenie protikladov. Zvyčajne sa takáto syntéza osvojuje veľmi ťažko. Na ceste mnohých je neprekonateľným kameňom úrazu. Vladyka Budha v prvom rade trval na tejto syntéze a ak si všimol, že žiak nedokáže zvládnuť tento základ, na ktorom je podopretá celá štruktúra, ako kozmická, tak i životná, každodenná – nepúšťal takéhoto žiaka k ďalšiemu poznaniu. Ľudia s nízkym poznaním nedokážu v žiadnom prípade pochopiť, že celý život robia len to, čo je viac či menej prospešné pre nich samých – alebo – a čo už je prospešné všeobecnému dobru – prispôsobujú sa k zlúčeniu protikladov a ak ich na to upozorníte , budú to horlivo popierať a rozhorčovať sa. Syntéza párov protikladov v ich vedomí na seba berie masku pokrytectva a dokonca i v samotnom Učení nachádzajú protirečenia a v lepšom prípade nezrovnalosti. Čítajú Učenie s mŕtvym duchom a prijímajú každé tvrdenie v jeho jedinom výhradnom (jednostrannom) použití.

Málokto porozumel, že účelnosť, ktorá vyplýva ako následok z protikladov, vládne celému Vesmíru. Sú aj takí, ktorí v honbe za účelnosťou vidia i obdobu židovskej formulácie: „Účel svätí prostriedky“. Takéto vedomia sú najnebezpečnejšie a často sú takmer beznádejné. Nedokážu pochopiť, že vo všetkom a vždy existuje jediné meradlo – spoločné dobro alebo čistota pohnútok, len čisté srdce môže napovedať správne pochopenie používania vesmírnych zákonov a výrokov Učenia.

Je nemálo i takých, ktorí po vypočutí závetu o nenásilí, v umŕtvenom a jednostrannom chápaní, dopustia vpád chaosu a stanú sa tak ničiteľmi mnohých životov. Je zaujímavé preveriť, ako je chápané tvrdenie: „Džinovia stavajú chrámy…“. A ako sa bude chápať starodávny výrok: „Keď je voz nasmerovaný k dobru, vozataj nie je zodpovedný za rozdrvené červy…“. Vskutku, čistý duch všetko pochopí, ale zahmlený všetko prekrúti. Výrok o voze si samozrejme nechajte pre seba, inak môže dôjsť k veľkému pokušeniu. Rovnako nikto neporozmýšľa, že dôvodom najväčšieho prelievania krvi boli Najvyššie Učenia, ktoré dodnes udržiavajú rovnováhu sveta. Koľko krvi je na Kristovi! To Najvyššie, v nevedomých a zlých rukách, sa stáva nástrojom krutého prenasledovania a násilia.

28. júna 1932

Všetka rozpačitosť a obvinenia z protirečenia môžeme vysvetliť rovnakou ťažkosťou prispôsobiť sa protikladom u nepripraveného vedomia. Pokým je toto nezvládnuté, neexistuje spôsob, ako napredovať na duchovnej ceste. Zlúčenie dvojíc protikladov je pre väčšinu najväčším kameňom úrazu a každé učenie vyzdvihuje práve toto spojenie ako základný uholný kameň celej konštrukcie. Napríklad úplná ľahostajnosť k ospevovaniu svojich mien a zároveň utvrdenie svojej identity. Zrieknutie sa majetku a zároveň byť ním obklopený. Odlúčenie od Zeme a všetkého svetského a zároveň ponorenie sa do nej a pozemskej práce so všetkým úsilím. Všetky tieto protiklady sa musia v mysli žiaka vyvážiť. Koniec koncov, všetky odmietnutia a zrieknutia musia byť realizované práve v duchu. Pripomeňme si, ako Budha vyčítal jednému učeníkovi, ktorý sa zbavil všetkých vecí, pocit vlastníctva, zatiaľ čo druhému dovolil mať vôkol seba všetky veci. Prečo? Práve preto, lebo prvý, hoci veci nemal, o nich neustále premýšľal, kým druhý im udeľoval vo svojom vedomí správne miesto. Koľko je ľudí, ktorí sa naoko vzdali majetku, ale neustále čakajú na to či ono vlastníctvo. Koľko je naoko skromných, ktorí sa boja prezradiť svoje meno a tajne pestujú v duši nádej, že si na nich niekto spomenie. Koľko postiacich sa ľudí vzdychá pri pohľade na zakázané jedlo. Koľkí neustále premýšľajú o obetiach a práci, ktoré priniesli a ktorí dúfajú vo zvláštnu odmenu! Biedni väzni, ktorí klamú sami seba! Kto im povie, že všetko ich úsilie je k ničomu a skôr povedie k zatvrdnutiu srdca ako k radostnému oslobodeniu.

Oslobodenie sa nedosahuje donútením, ale uvedomením si v srdci alebo duchu. Človek, ktorý sa v duchu oslobodil od všetkých pripútaností k pozemským pôžitkom, nebude na nich zdržiavať svoju pozornosť, lebo všetky takzvané zrieknutia a odmietania sa v ňom stanú prirodzenými, teda pre neho ľahkými a jednoduchými. Je potrebné dosiahnuť túto radostnú prirodzenosť, pretože i tam, kde je čo len malá ľútosť alebo tieň odsúdenia v tomto druhých, všetko úsilie zostane bezvýsledné. Žiaci by nemali bojovať proti týmto pripútanostiam zákazmi, ale rozvojom srdca a širokej múdrosti, vyučovanými Učením Živej Etiky.

Samozrejme, najrôznejšie obvinenia vznikajú predovšetkým v mysliach ľudí, ktorí sú najviac náchylní na tieto pripútanosti. To všetko sú farizeji, ktorí za dymiacu sviečku očakávajú veľkú mzdu. Pričom, ak by im táto mzda bola vyplatená, nevedeli by si ju vážiť, naložili by s ňou tak ako kohút so zrnkom perly.

Poznámky

1. V našej dobe tento pojem znamená Veľkých Učiteľov Východu a ich najbližších žiakov, ktorými boli E.I. a N.K. Rerichovci, avšak nie súčasných početných pozemských guruov.

2. Siddhi – nadprirodzené schopnosti vyvinuté cvičením jógy.

3. „Dang-ma“ v tibetčine znamená „čistá duša“ alebo „očistená duša“, ako objasňuje E.I. Rerichová vo svojich listoch.

Zdroj: E.I. Rerichová „Skryté poznanie. Teória a prax Agni Jógy“

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *