Predstavenie Agni Jógy

Agni Jóga alebo Živá Etika

Svetlé Učenia sa dávajú ľudstvu predovšetkým vo významných bodoch evolúcie Kozmu. Od dávnoveku boli dávané Učiteľmi ľudstva ako: Ráma, Krišna, Zoroaster, Lao-c, Budha, Konfucius, Kristus … Všetci boli zástupcami Veľkého Bieleho Bratstva.

V našej modernej dobe bol podobný Kruh Svetlých Učení započatý H.P.Blavatskou v diele Tajná doktrína, pod vedením Mahátmu Mórya a ukončený veľkolepým dielom Agni Jógy alebo Živej Etiky, ktoré napísala E.I.Rerichová pod vedením toho istého Veľkého Učiteľa.

Takto sa uzavrel kruh Učení, ktoré dáva Veľké Biele Bratstvo ľudstvu na etape ukončenia jedného evolučného cyklu a prechodu na ďalší, vyšší stupeň evolúcie. Kruh, ktorý završuje cestu od Vyššiemu Rozumu, naznačenému dielom Teozofie, smerom ku Srdcu človeka ako jedinej spojnici medzi hmotným a jemno-hmotným, medzi dočasným a bezhraničnou Nekonečnosťou bytia, naznačenými dielom Agni Jógy alebo Živej Etiky.

Ľudské srdce je bránou ku Vyššej Individuálnosti človeka, inými slovami, ku Kristovi alebo ku Budhovi, ktorí predstavujú vyšší stav Vedomia (stav Krista alebo Budhu), skutočnú Individualitu Človeka, v jednote s Kozmom, v jednote s Bohom, s Absolútnom. Kruh spolupráce – Vyššieho Rozumu a Srdca, ktorý sa uzatvára v novom, zušľachtenom človeku, v rámci jeho morálno-etickej vnútornej premeny, tvorí Ideál človeka Novej Epochy – človeka, ktorý neodchádza zo Zeme ale zostáva na nej, zdokonaľuje a tvorí život na planéte Zem, v mene Spoločného Dobra, v mene Svetla – ako Nový Človek – Bohočlovek na Zemi.

Podľa Agni Jógy – syntéza Vyššieho Rozumu a Srdca tvorí ideál Mostu medzi Svetmi – medzi hmotným svetom planéty Zem, jemno-hmotným Svetom a Vyšším Svetom duchovného Ohňa – Most spolupráce nižšieho s Vyšším, Most spolupráce ľudstva s Učiteľmi Bieleho Bratstva.

Toto je naplnením jedného z najvýznamnejších cieľov Novej Epochy – po prvýkrát v histórii novodobého ľudstva – dosiahnuť priamu komunikáciu a spoluprácu ľudí a Učiteľov, bez sprostredkovateľov – priamu a vedomú spoluprácu ľudstva a Veľkých Učiteľov na tvorení lepšieho a dokonalejšieho života na Zemi, priamu spoluprácu ľudstva a Veľkého Bieleho Bratstva a smerovanie ľudstva do vyšších úrovní bytia, do Vyšších Svetov, pri uvedomení si nesmrteľnosti ľudského ducha a jeho rozvoja v Nekonečnosti evolúcie Kozmu.


Agni Yoga or Living Ethics

The Teachings of Light are given to humanity especially at significant points in the evolution of the Cosmos. They have been given since ancient times by the Teachers of humanity as: Krishna, Buddha, Zoroaster, Lao-Tse, Confucius, Christ. They were all representatives of the Great White Brotherhood or the Hierarchy of Light.

In our modern times a similar Circle of Teachings was given by H.P. Blavatsky in The Secret Doctrine, under the guidance of Great Teacher Morya and completed by the work Agni Yoga or Living Ethics, written by E.I. Roerich under the guidance of the same Great Teacher.

This circle completes the journey from the Higher Reason, indicated by the work of Theosophy, towards the Heart of man as the only link between the material and the subtle world, between the temporal world and the Infinity, indicated by the Agni Yoga or Living Ethics.

The human heart is the gateway to the Higher Individuality of Man, in other words, to the Christ or the Buddha, who represent the higher state of Consciousness (the state of the Christ or the Buddha), the true Individuality of Man, in unity with the Cosmos, in unity with God, with the Absolute. The circle of cooperation – of Higher Reason and Heart, which closes in the new, ennobled Man, within his moral-ethical inner transformation, constitutes the Ideal of the Man of the New Epoch – the Man who does not leave the Earth but remains on it, perfecting and creating life on planet Earth, in the name of the Common Good, in the name of the Light – as the New Man – the God-Man on Earth.

This is the fulfillment of one of the most significant goals of the New Epoch – for the first time in the history of modern humanity – to achieve direct communication and cooperation of people and Great Teachers, direct cooperation of humanity and the Great Brotherhood in the creation and improving the life on Earth – and the direction of Humanity to Higher planes of being, to the Higher Worlds – and the realization of the immortality of the human spirit and its development in the Infinity of the evolution of the Cosmos.


Агни Йога или Живая Этика

Учения Света даются человечеству особенно в значимые моменты эволюции Космоса. Они давались с древнейших времен такими Учителями человечества, как: Кришна, Будда, Зороастр, Лао-Цзы, Конфуций, Христос. Все они были представителями Великого Белого Братства или Иерархии Света.

В наше время аналогичный Круг Учения был дан Е.П. Блаватской в „Тайной Доктрине“ под руководством Великого Учителя Мория и завершен работой „Агни Йога, или Живая Этика“, написанной Е.И. Рерих под руководством того же Великого Учителя.

Этот круг завершает путь от Высшего Разума, о котором говорится в работах по Теософии, к Сердцу человека как единственному связующему звену между материальным и Тонким Миром, между временным миром и Беспредельностью, о котором говорит Агни Йога или Живая Этика.

Сердце человека – это врата к Высшей Индивидуальности человека, иначе говоря, к Христу или Будде, которые представляют собой высшее состояние Сознания (состояние Христа или Будды), истинную Индивидуальность человека, находящегося в единстве с Космосом, в единстве с Богом, с Абсолютом.

Круг сотрудничества – Высшего Разума и Сердца, замыкающийся в новом, облагороженном Человеке, в его морально-этическом внутреннем преображении, составляет Идеал Человека Новой Эпохи – Человека, который не покидает Землю, а остается на ней, совершенствуя и созидая жизнь на планете Земля во имя Общего Блага, во имя Света – как Новый Человек – Богочеловек на Земле.

Это выполнение одной из самых значительных целей Новой Эпохи – впервые в истории современного человечества – достижение прямого общения и сотрудничества людей и Великих Учителей, прямого сотрудничества человечества и Великого Братства в создании и совершенствовании жизни на Земле – и направление Человечества в Высшие планы бытия, в Высшие Миры – осознание и осуществление бессмертия человеческого духа и его развития в Беспредельности эволюции Космоса.

N.K.Rerich – Agni Jóga. Diptich 1928-1930

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *