Prijať Učiteľa srdcom

Pozrime sa na to, ako ľudia chápu Službu Učiteľovi a Hierarchii. Ten, kto myslí na to, ako vzostúpiť len pomocou modlitby, je ďaleko od Slúženia. Ten, kto chce vo svojej práci pre Blaho ľudstva priniesť najlepšie úsilia – mal by prijať Učiteľa srdcom. Ten, kto sa nezrieka svojho pohodlia, nevie, ako slúžiť Hierarchii. Ten, kto neprijíma Pokyny Hierarchie, nerozumie Slúženiu. Až keď je srdce pripravené vedome prijať utvrdenie poslané Vyššou Vôľou, môžeme povedať, že Slúženie je pochopené. Preto nie sme milovníkmi zádušných omší a prázdnych vzývaní Hospodina. Preto si ctíme žiakov upriamenia Slúženiu Hierarchie. Preto je ľahké vysledovať, ako ten, kto v duchu neprijíma Službu, uctieva Učiteľa slovom a Hierarchiu – len pokiaľ je cesta pohodlná. Preto My berieme do úvahy každú snahu o odbremenenie Hierarchie. V malom i vo veľkom. Takto v Našej tvorbe utvrdzujeme uctievanie nie slovom, ale skutkom. Tak i žialime, keď vidíme uctievanie v slovách a nie skutkami.

Hierarchia, 295.


Takto sa musí každý žiak priblížiť k Hierarchii a celým svojím duchom sa utvrdiť v dôvernom vzťahu. Upriamenie k Učiteľovi poskytne plné pochopenie Hierarchie a ukáže duchu striebornú niť. Hierarchia zaujíma strednú cestu, zo stredu vyžarujú všetky lúče, ku stredu smerujú všetky lúče. Z toho vyplýva, že stálosť ducha môže priťahovať pozitívne javy. Sila splynutia teda spočíva v srdci. Vskutku, v srdci! Tak My tvoríme, tak sa ustanovuje vyšší stupeň!

Hierarchia, 160.


„Ako sa možno utvrdiť v reťazi Hierarchie? Iba srdcom a nekončiacim upriamením k Slúženiu; iba úplným pojatím plánu Učiteľov a tvorivosťou ducha. V skutočnosti takto musí každý na ceste prijať Službu srdca. Takto sa ustanovuje nemennosť Reťaze Hierarchie, vskutku tak!“

Hierarchia, 228.


„Len keď v srdci horí iskra oddanosti Hierarchii, možno nájsť otvorenú Bránu.“

Hierarchia, 273.


„Pre vyššie pochopenie treba Hierarchiu prijať srdcom a neprestajne sa upriamovať k vyššiemu zákonu Hierarchie.“

Hierarchia, 307.


„Iba srdce nájde cestu k Hierarchii.“

Srdce, 41.


„Človek, ktorý stratil nejaký predmet vo svojom dome, je už podráždený. Čo bude, keď bude prehľadávať celý svet? Vskutku, dobrá spolupráca – je nevyhnutná.“

Bratstvo, 257.


Na čele bude stáť Samotný Ten, ktorý Pozval a preto bude porážka nemysliteľná. V súčasnosti je hmla neporozumenia a následne bude – tvárou v tvár. Dnes je všetko a nie je nič, ale potom bude všetko na vlastné oči zjavné. Dnes nemožno žiť v prítomnosti – jej niet, možno žiť len v budúcnosti. Potom sa vytúžená budúcnosť stane prítomnosťou. Teraz je tma, potom bude Svetlo. Treba vydržať toto ťažké obdobie bez toho, aby ste stratili spojenie s Učiteľom, naopak, treba spojenie posilňovať až na medzu. Prejdete len úplnou mierou. Mnohí pútnici stratili cestu, v tme je však ťažko. Áno, áno! Len Učiteľ, len prostredníctvom Učiteľa, len s Učiteľom – to je cesta, ktorou sa dá prejsť. Je potrebné dať bokom očividnosť javov, ktoré vyvolávajú pochybnosti, nevenovať im ani čas, ani pozornosť, inak získajú prevahu presvedčivou intenzívnosťou zjavnosti a klamlivou, ale nevyvrátiteľnou logikou presvedčivosti. Metóda boja proti nej je jediná – zavrhnúť ju, bez ponechania vedomia v očividnosti Máje. Bez ohľadu na to, o čom zjavnosť kričí, Hierarchia Svetla, Učiteľ a Budúcnosť sú nepopierateľné. Dokonca aj tvárou v tvár temnote či priepasti. A nepopierateľný je i duch, ktorý ide k Svetlu napriek temnote. Základy sú neochvejné. Ak sa o nich pochybuje, potom je skutočne koniec. Teraz je veľmi ťažké udržať vedomie na Učiteľovi, pretože tomu bráni tma, ale znamená to udržať vo vedomí Svetlo, pretože Učiteľova Tvár je vykryštalizované Svetlo. Je potrebné vyzbrojiť sa Učiteľom. Kto je vyzbrojený Učiteľom, je voči tme nezraniteľný. Tma, tma! Svetlo, Svetlo! Svetlom víťazíme nad tmou. Tvár Učiteľa v treťom oku je spojením vedomia so Svetlom a prijatím Lúča v ňom. Keď je príliš tma, odhoďte všetko, nech iba Veľká Tvár zaujíma plátno vedomia a modlitbu slova. Horlivosť tmy pred koncom dosahuje nepríčetnosť besnenia, hnevu zla – tak si to pevne zapamätajte. Učiteľova tvár vás bude chrániť pred tmou ako ochranné brnenie. V týchto ťažkých dňoch odoláte len pri Mne a Mnou odolajúc, víťazne pôjdete k Svetlu. V týchto dňoch vám Podávam svoju Ruku, zachyťte sa jej. Všetko sa ponorilo do tmy a cestu nie je vidno. Pod Rukou dôjdete. Pokoj nech je s vami.

Hrany Agni Jógy. 1957, 459 (414): (September 19.).

N.K.Rerich – Kalki Avatar (Калки Аватар, 1932)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *