24. január 2023

Drahí priatelia na ceste Agni Jógy,

24. deň v mesiaci je dňom Učiteľa a Matky Agni Jógy na počesť prvého zápisu Učenia Agni Jógy, ktorý bol urobený v Londýne, 24.3.1920 Elenou Ivanovnou Rerichovou. Navyše, deň 24. marec je podľa Učenia dňom Mahátmu M., Učiteľa Veľkého Bieleho Bratstva, ktorý viedol Elenu I. Rerichovú cestou hrdinského činu vzostupu a duchovnej premeny jej energetiky na vyšší typ energo-duchovného tela, zapálením Ohňov jej duchovných Centier. Tento veľkolepý, unikátny a priekopnícky čin, vytvoril Most medzi pozemským a Nadpozemským a osvetlil cestu ľudstvu do Novej Epochy, ktorá je na Východe označovaná ako Epocha Maitreji, Prichádzajúceho Buddhu Lásky a Súcitu, na Západe ako Epocha 6. rasy, Epocha syntézy Srdca a Rozumu, syntézy Vedy, Umenia a Náboženstva v zjednocujúcom Poznávaní, ktoré je vertikálne vo svojej podstate a prináša ľudstvu nové možnosti vo vedomej a vzájomnej spolupráci medzi sebou, vo vedomej spolupráci s Vyššími úrovňami bytia, so Staršími Bratmi a Sestrami, rovnakými Ľuďmi ako my, avšak na vyššom stupni evolučného vývoja. Tento čin priniesol ľudstvu Učenie Agni Jógy alebo Živej Etiky.

Témou tohto mesiaca je “upriamené úsilie”, ktoré nám poskytuje impulz a nasmerovanie nášho vedomia na to najpodstatnejšie v duchovnom živote – Vyššie Vedomie Učiteľa. Učiteľ sa stáva Ohniskom, Stredobodom našej každodennej pozornosti a mysle, pričom Jeho odpoveď na naše upriamené vedomie je v prvom rade Ochranou od vplyvov nižších energetických (astrálnych) úrovní, ktoré sú plné neharmonických a chaotických energií. Ohnisko Učiteľa prináša rozpoznávanie týchto nižších a hrubých energií, ktorých prejavmi sú strach, pochybnosti, malomyseľnosť, váhanie, sebaľútosť a napokon rôzne formy sebazveličovania a sebectva.

Upriamenie vedomia na Vyššieho Učiteľa prináša do bežného života človeka pocit hrdinstva každodennej ľudskej práce, ktorá je vykonávaná pre Všeobecné dobro, pre Sily Svetla, pre ľudstvo. Vyzýva človeka na konanie hrdinských skutkov prekonávania prekážok, ktoré prináša život a prostredníctvom týchto prekážok sa neustále zdokonaľovať a zušľachťovať.

Čím pevnejšia a napätejšia je niť “upriameného úsilia” tým silnejší a intenzívnejší je energetický zväzok s Vyšším Učiteľom. Ak je zväzok podporený láskou ľudského srdca, čistým úsilím, morálno-etickým základom, Vyšší Učiteľ odpovedá v mnohonásobne vyššej kvalite Lásky, opatery a jemnom smerovaní svojho žiaka nahor po schodisku evolučného rozvoja.

Formulácia výzvy a jej štýl vo forme “upriameného úsilia” sú veľmi špecifické pre Agni Jógu. Veľmi úzko s ním súvisí pojem duchovného hrdinstva – konania hrdinských činov v maličkostiach každodenného života, s vedomím človeka, upriameným k Vyššiemu Vedomiu – toto je najkratšia cesta duchovného rozvoja. Zlúčené vedomia človeka a Vyššieho Učiteľa tvoria mocný proces zdokonaľovania a transmutácie, ktorý má vedecký základ v Učení Agni Jógy:

“Nebojme sa prílišného napätia, pretože len napnutá struna môže znieť. Veď poznáme kozmický zákon: len v najväčšom, krajnom napätí sa môžu energie premieňať a formy zdokonaľovať. Tento zákon tiež stanovuje dve základné pravidlá všetkých Učení – prvé je, že pre duchovné zdokonalenie musí žiak napäť všetky svoje sily a Učiteľ samozrejme dohliada na to, aby toto napätie neprekročilo povolenú hranicu, t. j. aby neovplyvnilo zdravie. Druhým dôvodom je, že každá čiastočka vedomej psychickej energie je najväčšou drahocennosťou a preto ju (Vyšší) Učiteľ môže vynaložiť až vtedy, keď sú vyčerpané všetky pozemské možnosti a činy. Tieto dve pravidlá vysvetľujú, prečo pomoc prichádza až na samom konci, na pokraji zúfalstva. Ale koľko slabých duší nedosiahne túto hranicu a odsudzuje sa tak na pád a nekonečne sa opakujúce ťaživé vzostupy! Koľko je Sizyfov, ktorí valia kamene svojej malomyseľnosti a pochybnosti!

(Rerichová E.I. Listy. 1929-1938 Zväzok 1.)

V ruskom jazyku, v ktorom bolo odovzdané pôvodné Učenie, existuje slovo, ktoré opisuje vnútorný postoj a stav vedomia plného odhodlania dosiahnuť vyššie duchovné porozumenie s využitím najlepších vlastností a vnútorných hodnôt.  To slovo je “podvig” (rus. “подвиг“) a je neľahké ho preložiť  pomocou jedného slova, pretože vyjadruje neustálu “pohyblivosť” vedomia a pohyb napred,  zameranie človeka na dosiahnutie duchovných víťazstiev pomocou upriameného úsilia a duchovného hrdinstva.  Jedno slovo, ktoré veľkým “vyšším” psychickým magnetom! 

Keďže veľká časť sveta sa skrýva pred tým, aby sa postavila tvárou v tvár otázkam zušľachťovania človeka a zlepšovania života, rozvíjajme „podvig“, duchovné hrdinstvo ako stály postoj, ktorý nás posúva neustále vpred ku kráse a radosti z večného zdokonaľovania!

“Moji priatelia, pracujte zo všetkých síl, lebo len na hranici únosnosti prichádzajú nové príležitosti. Zákony sú rovnaké vo všetkom a vieme, že nové energie sa rodia na hranici najväčších napätí. Preto, zvýšená činnosť a zostrenie síl vám dajú dosiahnutie krásy.

A prosím vás, nebojte sa ťažkostí, prejavte svoju pripravenosť prekonať všetky prekážky, pretože každé ich prekonanie vedie k vášmu posilneniu a budúcemu víťazstvu. Zamilujte si ťažkosti a hovoriac: „Blahoslavené prekážky, lebo nimi rastieme“, odvážne, okrídlení duchom úsilia, vo vedomí veľkosti nekonečného zdokonaľovania diela života sa upriamte k Nekonečnosti, ktorá vás volá – k Nekonečnosti životov, Nekonečnosti dosiahnutí, Nekonečnosti poznania, Nekonečnosti budovania, Nekonečnosti krásy!

Moji mladí priatelia, začujte výzvu tvorivej Nekonečnosti!”

(Rerichová E.I. List spolupracovníkom do Ameriky, 1929)

Stretneme sa  24. januárao 21:00 hod.

(A tiež každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakej schémy, až do nasledujúceho 24. dňa mesiaca – Ako prebieha meditácia? ).      

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina.

Karty ku téme 24.1.2023 – Upriamené úsilie si môžete stiahnuť vo formáte pdf tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *