Šambala – Obydlie Svetla (časť 1.)

Rozprávania, mýty a legendy o Šambale sú u mnohých národov po celom svete. Je mnoho neprávd o Chránenej Krajine ale možno stretnúť i zrnká pravdivého poznania o tomto posvätnom Pojatí. V tejto prezentácii si môžete vypočuť, čo hovorí o himalájskej Pevnosti Bieleho Bratstva sám Veľký Vladyka Šambaly a zapísané v knihách Učenia Živej Etiky.

(Pozn. V preklade sú použité slovenské slová, čo najbližšie originálnemu textu. Opisné miesto Šambaly je v preklade opisované Vladykou ako „Pevnosť“, od ruského slova „Твердыня“ čo môže byť rozumené ako duchovná Pevnosť planéty.)

Prepis textu videa:

Šambala – Obydlie Svetla (časť 1.)

„Žite radosťou poznania o Svetlej Pevnosti na Zemi“

Elena Rerichová

Rozprávania, mýty a legendy o Šambale sú u rôznych národov po celom svete. Mnoho výmyslov je o Chránenej Krajine ale možno stretnúť i zrnká pravdivého poznania o tomto posvätnom pojatí. V tejto prezentácii si vypočujete to, čo hovorí o himalájskej Pevnosti Bieleho Bratstva sám Veľký Vladyka Šambaly v knihách Učenia Živej Etiky:

Môžu zaklopať pútnici, pútnici môžu rozprávať o tom, že za ďalekými púšťami, za horami, za snehmi, v nezameniteľnom slúžení, prebývajú Veľké Duše. Pútnici nepovedia, či boli v Príbytku. Pútnici nevyslovia slovo Bratstvo, ale každý poslucháč pochopí, o akom Stredobode Poznania sa hovorí.

Čo je Bratstvo. Pevnosť, Šambala.

Veľký Kitež, Bielovodie, Hora Meru, Kalapa, Agarta, Pevnosť Svetla … Bratstvo. Toto všetko je o Šambale. Svetlo Pravdy – Svetlo Odvahy, svetlo Oddanosti – týmito slovami sa začínajú Stanovy Bratstva. Bratstvo nie je útočiskom, ale Majákom Svetla ako Strážna Veža. Je ako Maják na vysokej skale, dáva svoje Poznanie na spásu ľudstva. Prvotný základ Bratstva nebol založený ako útočisko, ale ako Stredobod mysle. Sebaobetovanie sa rodí zo srdca, na tejto myšlienke je postavené Bratstvo.

My v Pevnosti, udržujeme rovnováhu sveta. Ak by sme My stratili rovnováhu, Zemi by hrozili katastrofy, pretože Naše vibrácie pôsobia na obrovské vzdialenosti. Pevne a neustále udržiavame rovnováhu a to predovšetkým v Sebe, preto sa i vy snažte udržať ju všetkými silami ducha. Pevnosť a Bratstvo žijú a pracujú pre ľudstvo a jeho blaho. Základy všetkého kladného, čo bolo kedy dosiahnuté ľudstvom, je sústredené v Pevnosti. Je skalopevným úložiskom pokladov Zeme. Vladykovia Ochraňujú všetko, čo je hodné ochrany. Uchovávajú pre budúcnosť. Riešenie všetkého je v Pevnosti. Už sa uskutočnilo. Budúcnosť, ktorá je súdená, už existuje, no vo svete iných rozmerov.

Neochvejná a pevná je Ohnivá Pevnosť, Hierarchia Svetla, v chaose, víchroch a burácajúcom oceáne života. Pevnosť – stojí zvonku prúdu, avšak usmerňuje ho. Pevnosť je podobná obrovskej elektrárni, ktorá vysiela prúdy Svetla vo všetky smery. Šambala – je Slnkom planéty, duchovné Slnko, z ktorého sa neprestajne vylievajú Lúče. Magnet Pevnosti je mocný.

My, stojac na veľkej hliadke, čakáme a radostne Stretávame každého, kto otvoril oči srdca a nikoho, kto sa prebudil medzi miliónmi, Nenecháme bez pomoci a vedenia. Cez more života, v mračne tmy, putuje Náš Lúč a hľadá pozdvihnuté hlavy. A ani jedna, pozdvihnutá nahor, neunikne Orliemu Zraku.

Pevnosť – je vojenským táborom. Vedomie je neprestajné. Niet odpočinku. Problémy sú planetárno-kozmické. Je veľká potreba po pevných, vytrvalých spolupracovníkoch. Ale kde sú? Kto pevne a trpezlivo ponesie celú ťarchu stráženia zvereného?

Naša Pevnosť – je vnútornou citadelou slobodného ducha. Aktívne sa zúčastňujeme na pozemských dielach, ale zostávajúc v Pevnosti, Nezapájame sa do prúdov ľudských vášní a strastí, pretože Sme vyňali Naše vedomie zo sféry všedného ľudského mora astrálnej matérie.

Pevnosť stojí nad súčasným pozemským životom ako hrad na vysokej skale nad riekou. Pevnosť – je obydlie ducha. Pevnosť – je ochrana pred usadeninami pozemského života. Pevnosť – je symbolom slobody. Pevnosť – je praobrazom vzdialených ohnivých výdobytkov ľudstva. Pevnosť – je posledným stupňom a zavŕšením pre tých, ktorí ukončili svoj dlh so Zemou. Pevnosť – je domovom ducha. Dom Otca – Pevnosť, je ohradená neprístupnými stenami Svetla. Možno sa k Nej usilovať, ale horliví mučitelia tam nikdy nevstúpia.

V ďalekej Pevnosti, ukrytej medzi neprístupnými horami, oddelenej od vonkajšieho sveta, My usmerňujeme priebeh svetových udalostí. Pevnosť je pre Zem Centrom rovnováhy alebo oporná os. Pevnosť slúži ako princíp evolúcie pozemského ľudstva. Tok evolúcie získava smerovanie – z Pevnosti.

Pevnosť je regulátorom planetárnych ohňov a sily napätia podzemného ohňa. Moc zjednotených sŕdc Bratov ľudstva, ohnivá moc, umožňuje ovládať ohne a zabrániť ich preniknutiu. Ľudstvo, ktoré je tiež transformátorom a regulátorom priestorových a podzemných ohňov, nedobre plní svoje poslanie, keď chaotickým myslením a konaním narúša harmonický stav ohnivej rovnováhy organizmu Zeme. Planéta je nemocná nerovnováhou. Jej príčinou – je človek.

Pevnosť je predvojom evolúcie, je projektovou kanceláriou a Vladykovia sú plánovači planetárno-kozmického rozsahu. Všetko je od nich. Nasycujú priestranstvo obrazmi tých foriem, ktoré sa musia stelesniť v živote. Odpadky budeme tiež odpratávať podľa plánu. Utvrdenie Veľkého Plánu sa uskutočňuje prísne a dôkladne. А nedá sa urýchliť, pretože staviteľmi – sú ľudia a ľudskou rukou a nohou sa tvorí život.

Továreň budúcnosti, laboratórium budúcnosti, to je Naša Pevnosť. Spása od prítomnosti je v budúcne. Celé Učenie je nasmerované do budúcnosti. Maitreja – je budúcnosť.

V Pevnosti sa Veľká Hliadka nepreruší ani na minútu. Prestávka by mohla spôsobiť katastrofu. Prečo vás prekvapuje, že Pevnosť Svetla je stálym cieľom útokov tmy? Lúče z Veže chránia Jej bojovníkov, nech sú kdekoľvek, ak je ich spojenie s Pevnosťou dostatočne pevné. Zem je zahalená do planetárnej Siete Svetla. Bojovníci Svetla ju neustále podporujú. Účasť v tejto nezištnej práci je povinnosťou každého bojovníka Svetla.

Hierarchia nie je nadriadenosťou, ale je Pevnosťou Lásky. Ale nie mnohí milujú toho, kto im pomáha, čo znamená stále veľkú nevedomosť. Bratstvo sa niekedy nazývalo – liečivou Občinou.

Nech si človek pevne zapamätá, že jeho Pevnosť nie je na Zemi. Treba tiež pamätať na to, že všetky pozemské práce sa završujú kvôli návratu do Nadpozemskej Pevnosti. Napätie energií v Pevnosti je tak vysoké, že bežný organizmus nie je v stave ho vydržať. A predsa je to – napätie rovnováhy.

Pevnosti, Ášramy a osady Jemnohmotného Sveta, strážené Silami Svetla, slúžia ako útočisko pre tých, ktorí sa snažili o Svetlo a zvíťazili nad samým sebou. Šambala – vie všetko, ale tajomstvá Šambaly – sa prísne ochraňujú.

Kde sa nachádza Šambala?

Existuje Biele Bratstvo na Zemi alebo v Jemnohmotnom Svete? Biele Bratstvo má svoj Príbytok Svetla alebo Nebeskú Šambalu v Jemnohmotnom Svete, ale tak isto i Jej Obraz – Pozemskú Šambalu v neprístupnej transhimalájskej Pevnosti. Samozrejme takáto Pevnosť je úplne chránená pred akýmikoľvek útokmi, pred nepozvanými hosťami a zvedavými výskumníkmi. Šambala nie je miesto, ale stav vedomia. Kráľovstvo Šambaly –  je kráľovstvom vyšších vedomí. Pevnosť – je praobrazom tohto kráľovstva na Zemi, kde je pozemské zduchovnené vyšším. Magnetické podmienky tu zjemňujú, hmota je už zriedená a zušľachtená duchom-ohňom.

Šambala – je Pupočnou šnúrou spojenia s Vyššími Svetmi a magnetické centrum. Ohnivé srdce planéty. Okno do svetov. Kotva a útočisko pre duchov. Večné – v pozemskom, nehmotné – v hmotnom. Otvor vo dverách na Zemi do Ohnivého Sveta, do Vyššieho, do Sveta Svetla, ríše neviditeľne Existujúceho. Utvrdenie toho, čo nie je, ale čo bude. Budúcnosť v prítomnosti. Pevnosť Tých Nemnohých, ktorí Držia a Vedú Zem a tých, ktorí Im slúžia v oboch svetoch. Stredisko je pevné v skalistých Vežiach. Pevnosťou sa ono volá. Opora bezpečná a nezničiteľná. Ochrana Bratstva.

Šambala – je nevyhnutným miestom, kde sa spája duchovný svet s materiálnym. Bratstvo – sa nazýva „Trojnásobným“, rozprestiera sa ako pevný Most medzi troma svetmi: hmotným, jemnohmotným a ohnivým. My v nich žijeme, nachádzajúc sa v ľubovoľnom z tiel. Pevnosť je ohniskom spojenia všetkých troch, otvorený všetkým svetom.

Základy Pevnosti sú položené na štyroch koncoch: v pozemskom svete, v astrálnom svete, v mentálnom svete a v Ohnivom Svete. Naša Pevnosť je potrebná ako útočisko pre ducha, Je domovom Otca pre tých, ktorí svoje bytie v duchu preniesli do mysle, ktorá prináša svetlo a je ohnivá. Pevnosť je potrebná ako cieľ úsilia a pevnosť ducha, pre akumuláciu Svetla a jeho uchovanie. Pevnosť, je rovnaká pre všetky svety a Najvyššia, akú majú ľudia na Zemi a vo svetoch, pre svoju planétu.

Cesta do Šambaly

Po celom svete sa ľudia delia na tých, ktorí poznajú Šambalu, ako Najvyššiu Mieru a na tých, ktorí popierajú Budúcnosť. Žialime za každým, kto sám seba pripravil o poznanie o Pevnosti Sveta. Nie vzdelanie, nie skúsenosť, nie talent, ale práve oheň priameho poznania otvára priamu cestu do Šambaly. Po zemi je potrebné sa k Nám dostať, odhaliť Nás, ako striebornú rudu, najlepšiu, pod kôrou zeme. Bratstvo priťahuje ako Magnet už pripravené duše.

Do Pevnosti Ohňa alebo do Ohnivej Pevnosti sú prijatí nemnohí. Je však potrebné pripraviť organizmus a vedomie. Napätie v tejto sfére je veľké. Bez dlhej prípravy ho nie je možné vydržať. Môže sa priblížiť len ten, kto tu na Zemi, uprostred zápasov a prekonávania všemožných ťažkostí, odžil všetky zvyky a pripútanosti a ohnivo premenil svoje energie v hrdinstve sebaobetovania. Bez prejdenia cez pozemský očistec nie je možné vstúpiť do Raja. Ohne Vyšších energií spália zaťaženú auru. Preto je prijatý do tejto Pevnosti iba jeden a veľmi zriedka dvaja ľudia za storočie. Cieľom vašej pozemskej dlhej cesty je prísť do Pevnosti, nechať všetko, čo ste prešli, navždy za sebou. Človek nie je schopný dosiahnuť Šambalu bez zavolania, mnohí ľudia sa pokúšajú dosiahnuť Šambalu ako nepozvaní. Iba nemnohí z nich dosahujú Svetlé Miesto a len vtedy, ak je ich karma pripravená. Obrátenie sa k Bratstvu nezostane bez odpovede.

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *