Volajte sa Božími Synmi, nie otrokmi

Video prezentácia o najdôležitejších Kristových slovách vo svetle Učenia Agni Jógy alebo Živej Etiky: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Nebeský Otec“ a „Nazývajte sa Božími synmi“.

Video je spracované z originálu videokanála Этика Живого Огня. Prezentácia je zostavená zo slov Učiteľa M., nadiktované a zapísané v knihách Živej Etiky.

Prepis textu k videu:

Volajte sa Božími Synmi, nie otrokmi.

(Kristovo Učenie vo svetle Živej Etiky)

„Koľko miest bolo zničených, koľko ľudí sa vytratilo z historickej scény a nahradili ich noví, koľko miliónov ľudí zomrelo za dvetisíc rokov, ale Slovo Kristovo, ktoré je z ducha, sa chveje, pulzuje a žije životom ohňa a bude žiť naveky, lebo z ducha je čistý oheň prenikavého Slova Kristovho“, hovorí sa v knihách Hranice Agni Jógy.

Jedným z najdôležitejších závetov, ktoré dal Kristus ľuďom, je tento: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Nebeský Otec.“ Povedal tiež: „Nazývajte sa Božími synmi.“

Všetkými veľkými Učeniami sa tiahne myšlienka, že človek v sebe nesie dobro, teda Vyššie v Prírode a vo svojom potenciáli je Jeho odrazom alebo vyjadrením na zemi a vo svetoch. V Jánovom Evanjeliu sa hovorí priamo: „Vy ste bohovia“. 

Synovia Nebies, Synovia Slnka, synovia rôznych bohov – tak sa nazývali zástupcovia vládnucich dynastií minulých národov, ale aj tie, ktoré existujú dnes. Vždy ide o tú istú myšlienku, že v človeku je obsiahnuté niečo väčšie ako to, čo sám predstavuje v terajšej chvíli. Prijať túto myšlienku možno pomerne ľahko, ale prejaviť sa alebo vyjadriť sa ako Vyššie, je neobyčajne ťažké.

Putá otroctva

V prvotných náboženstvách sa vyučovalo predovšetkým báť sa Boha – hovorí Živá Etika. Takto bol vštepovaný pocit, ktorý sa zvyčajne končil povstaním. Samozrejme, každý, kto sa dotýka Vyššieho Sveta, zakúša bázeň, ale tento nevyhnutný pocit nemá nič spoločné so strachom.

Medzitým však, obrátenie sa na Vyšší Svet, by malo vyvolať nadšenie a zvýšenie síl pre vyjadrenie toho, čo je krásne. Takéto vlastnosti sa nerodia zo strachu, ale z lásky. Preto vyššie náboženstvo už neučí strachu, ale láske. Iba takouto cestou sa ľudia môžu upnúť k Vyššiemu Svetu. Okovy strachu sú charakteristické otroctvu. Ale nádherné tvorenie nie je otroctvo, ale uctievanie láskou.

Tým, za koho sa považuješ vo svojej mysli, tým sa v skutočnosti stávaš. Odtiaľ je táto formulka: „Podľa vašej viery bude vám dané.“ Kto sa považuje bezvýznamným a otrokom kohokoľvek, dokonca aj otrokom Boha, zostáva otrokom so všetkými dôsledkami otrockej a ponižujúcej psychológie. Ale ten, kto sa považuje za spolupracovníka Kozmických Síl, sa môže vskutku stať spolupracovníkom svojho Kozmického Otca. „Netreba plaziacich otrokov“, hovorí Učiteľ v knihách Hranice Agni Jógy.

Otrocké sklony sú v ľudskej povahe silné, pretože sa zrodili z dlhých stáročí otroctva, násilia a slepej poslušnosti voči samozvaným autoritám.

…formulku „Proste a bude vám dané…“ zmenili na almužny žobrajúcemu a plaziacemu sa otrokovi. A prosia: „Daj, Pane“, ako žobráci na chrámových schodoch, tí, ktorých Som Nazval Božími synmi. Vskutku ako otroci, ktorí čakajú buď na milodar, alebo na tresty. Kto ich naučil tejto hrôze? Kráľ prírody – človek – sa plazí v prachu a prosí o milosť a almužnu z Neba. Prichádza vek slobody. Netreba otrokov. Žiadnych, ani Božích, ani ľudských. Vek otroctva sa skončil vo všetkých formách. Potrební sú spolupracovníci a nie otroci.

Duch Chcem oslobodiť z pút samozvancov. Chcem prebudiť v ľudstve nové vedomie, Chcem dať ľuďom dar Večného Života, slobodného od reťazí materiálneho sveta. – Hovorí Učiteľ.

Slobodná vôľa a uctievanie Učiteľa

Je dosiahnutím niečo, čo je uskutočnené pod tlakom druhej vôle? Vlastná aktivita je cenná tým, že impulzy konania vychádzajú z vnútra a sú zásluhou toho, kto ich vytvára, zatiaľ čo nedobrovoľné konanie iba zaťažuje karmu toho, kto potláča svojich blízkych. Preto princíp vlastnej aktivity a samostatného konania je základom upevnenia vôle.

Preto sa hovorí o dobrovoľnom zlúčení vedomí a spojení vôlí – vôle žiaka s vôľou Učiteľa, aby nebola potlačená jeho sloboda. Keď sa obe vôle uberajú rovnakým smerom k rovnakému cieľu dobrovoľne a so srdečnou snahou, dochádza vtedy k splynutiu vôlí a vedomí, ale nie k podriadeniu.

Otázka slobodnej vôle je mimoriadne dôležitá, pretože mnohé náboženstvá sa začali jej potláčaním a neuspeli. Potlačenie vôle skôr či neskôr vedie k výbuchu alebo k úplnej strate individuality a premene na otrokov ducha. Otroci nepoznajú odvážnu tvorivosť, otroci nevedia smelo napredovať, otroci sú nepotrební evolúcii.

Ľudia majú tendenciu skláňať sa cudzej vôli alebo autorite iných. Človek musí kráčať bez podriaďovania. Vôľa je slobodná. Vôľa je božskou výsadou ducha. Ani Vladyka si neželá podriadenosť, ale súlad slobodnej vôle s Jeho Vôľou. Učiteľ tak i hovorí: „Nepotrebujem zohnutých otrokov. Bojovníkov, ktorí víťazia nad Smädom, Víťazov, mohutne ku Mne idúcich, Chcem vidieť.

Aké uctievanie od nás očakáva Vladyka? Tu je, čo o tom Hovorí On Sám:

“Učiteľ nezabudne prijať každé znamenie pozornosti. Tieto znamenia naznačujú to, že upriamenie k Učiteľovi nevyhaslo. Čo milujeme o to sa i staráme a neopúšťame svojou pozornosťou. Nie Jemu je toto potrebné, ale vám. Uctievanie nie je potrebné, nie je prejavom ani lásky, ani oddanosti, ani upriamenia.

Váženie si Učiteľa nie je klaňaním, ľudia sa nazývajú synmi Svetla, nie otrokmi Svetla. Pred Hierarchiou Svetla, nie plazením a strachom, ale prácou, skutkami a utvrdenými vlastnosťami, sa prejavuje úcta k Vyššiemu. Je lepšie utvrdiť svoje kvality v uplatnení, než leštiť kamene s poníženým čelom.

Almužnu môže čakať žobrák, ale nie syn svojho Kozmického Otca, ktorému Otec od počiatku vekov Pripravil veľké dedičstvo, ohnivé dedičstvo. Volajte sa Božími synmi, nie otrokmi” – tak Povedal.

Evolúcia ducha

Život je všade, ale jeho formy sú rôzne. Ale podstata ohnivého zrna, ktoré oduševňuje každú živú formu, nech sa prejavuje kdekoľvek, je v hĺbke jednorodná s Kozmickým Ohňom. Týmto ohňom je spojené všetko, čo existuje vovedno a cieľom všetkého, čo jestvuje – je evolúcia, od atómu po človeka, od človeka po Planetárneho ducha.

Tento proces je dlhý. Kruh trvá miliardy, desiatky miliárd rokov. Evolúcia je nekonečná. Aj okamih, aj miliardy rokov sú len chvíľou v Nekonečnosti. Ale ohnivá súcnosť, centrum zrnka ducha, je nemenná, nepodlieha času, lebo je mimo neho.

Vo Vesmíre je mnoho tajomstiev a najväčším z nich – je človek sám. Slová evanjelia: „vy ste bohovia“ obsahujú niečo oveľa väčšie, než sa doteraz myslelo. Znamenajú, že v človeku sú všetky atribúty božstva sústredené v potenciálnom stave a môžu sa začať roztvárať, keď sa o ne usiluje.

„Boh je oheň“, hovorí sa v starovekých spisoch. Oheň, ktorý sa vo vás rozhára v otvárajúcich sa centrách, je mocnou silou, ktorá odhaľuje božský potenciál ľudskej podstaty. Všetko je dosiahnuteľné silou ohňov. „Oheň Som Prišiel zniesť na Zem a veľmi by Som Chcel, aby sa rozhorel“ – v týchto Spasiteľových slovách je ukrytý veľký význam a zmysel celej evolúcie ľudstva.

Cesta je jediná: od hrubých hmotných materiálnych foriem, viditeľných a hmatateľných, k neviditeľným jemným, duchovným a ohnivým. Evolúcia znamená zjemnenie a zlepšovanie. Vo svojej podstate, v rozvoji alebo roztvorení ohnivého potenciálu vôle spočíva zmysel evolúcie ducha.

Prvotná iskra-monáda, pulzujúca životom, postupne, ale vytrvalo obrastá vrstvami nekonečnej skúsenosti a stúpa krok za krokom po stupňoch schodiska života. Tento rast nemá hraníc.

Aj človek nie je hranicou, ale stupňom k Bohočloveku a Bohu. Lebo každý Boh bol kedysi tiež človekom. Iných bohov nepoznáme. A to až ku  Stvoriteľom planét a celých hviezdnych svetov a galaxií. Jediné je schodisko života a nemá konca. A Tí, ktorí stoja na najvyšších stupňoch Schodiska Svetla, Tí, ktorí sú vskutku pre nás Bohovia, v porovnaní s nami, Tí boli tiež ľuďmi v eónoch minulých časov.

Veľké Nepoznateľné však bolo a navždy zostane skryté pred zrakmi tých, ktorí žili, žijú a budú žiť v prejavenom svete. Prvotná Príčina, Absolútno, bolo a bude Nepoznateľné naveky.

Evolúcia Kozmu sa uskutočňuje v súlade s Veľkým Plánom, ktorý naznačila Vôľa Koruny Kozmického Rozumu, Vôľa Kozmického Magnetu, Vôľa Hierarchie Svetla. Tento Plán je natoľko veľký a grandiózny, že je nemožné ho celý postihnúť obyčajným rozumom.

Uvedomenie si svojich schopností je kľúčom k úspechu

Človek budúcnosti sa odlišuje od samého seba v prítomnosti tak, ako hrudka hliny od slnka. K slnku je dlhá cesta, ale útechou je, že počiatky všetkých vlastností sú v človeku už uložené. Jasné a zreteľné uvedomenie si týchto schopností bude prvým krokom na ceste ich uskutočnenia. Dosiahnuť úspech je možné, keď človek vie, čo chce dosiahnuť.

Je potrebné sa utvrdiť v nemennosti a hĺbke pochopenia všedosiahnuteľnosti. Časom je dosiahnuteľné všetko. Medzi nastaveným cieľom a východiskovým bodom vedomia je nejaký časový úsek. V prítomnosti Nekonečna je tento úsek, nech je akokoľvek dlhý, predsa len konečný a malý.

Duch je však nekonečný, takže všetko je dosiahnuteľné, ak je stanovený cieľ a duch je pevne odhodlaný ho dosiahnuť. Časom sa aj hora dá preniesť po hrstiach. V čase sa dá dosiahnuť všetko.

Cesta nie je ľahká, no je zázračná a objavy sa neomeškajú. Okrem všeobecnej evolúcie celého ľudstva sa každý rozvíja sám. Individuálna evolúcia ducha je najfascinujúcejšou stránkou ľudského života. Možno ju završovať vedome. A vtedy hovoríme: človek vstupuje na cestu.

Potenciál ľudského ducha

Ak na to, aby prehovorili nemé rasy, bolo potrebné milióny rokov, potom na rozvinutie a všestranné zušľachtenie ohnivých schopností ducha sú potrebné mnohé eóny.

Neochudobňujme sa tým, že znižujeme svoje schopnosti. Sú neobmedzené, avšak nie vo fyzickom tele. Duch je bezhraničný. Ak sa považujeme za telo, obmedzujeme sa jeho možnosťami, keď sa považujeme za ducha, neohraničujeme sa ničím.

Cesta odhaľovania vnútornej podstaty človeka sa završuje dôsledne a postupne. Človek sa vteľuje vždy do nových a nových foriem, počas prebývania v nich nadobúda vždy nové a nové vlastnosti a schopnosti a navždy ich uchováva vo svojej Čaši, ktorá je ochrankyňou všetkých jeho dosiahnutí.

Ľudstvo na niektorých hviezdach dosiahlo taký stupeň rozvoja, že niektorí ľudia týchto svetov vám môžu pripadať ako bohovia. Ale aj tu na Zemi, ak zozbierame dosiahnutia jednotlivých vynikajúcich ľudí do jednej osoby: spisovateľa, umelca, skladateľa, proroka, jasnovidca, jogína a tak ďalej, dostaneme obraz budúceho človeka vašej planéty. Môžete ho nazývať bohom, ak chcete, ale jednako je to človek.

Je možné si predstaviť našu planétu za milióny rokov a stupeň rozvoja jej ľudstva. Hraníc niet v ničom, pretože žijeme v nekonečne a výšky, ktoré Vesmír predurčil ľudstvu, svojimi možnosťami presahujú všetku ľudskú predstavivosť.

Kráľovstvo Božie je vo vás

Slová „Kráľovstvo Božie je vo vás“ naznačujú, že človek je vo svojej najvnútornejšej podstate nositeľom Jediného Večného Svetla. Tam, v tomto vnútornom kráľovstve nekonečných možností, objavuje a nadobúda poklady nevýslovných objavov.

Bolo Povedané: Vy ste bohovia. Ďalej: Ja som v Otcovi a Otec je vo Mne. Nie tu, ani tam, ani na nejakom inom mieste, ale v človeku je obsiahnuté to, čo ľudia nazývajú Bohom. Boh a Božie Kráľovstvo sú v človeku. Boh je v človeku, nie na vzdialenej hviezde a Jeho božské vlastnosti v sebe odhaľuje človek, ktorý môže odhaľovať ich silu a stupeň donekonečna a sám sa môže stať predstaviteľom vlastností pripisovaných ním Bohu, ktorého si kvôli svojej nevedomosti predstavuje ako nejakú bytosť mimo seba, niekde v priestore.

Všetky Božské vlastnosti: vše-poznanie, všemohúcnosť, všadeprítomnosť, vševedúcnosť a tak ďalej – môže človek, nekonečne ich rozvíjajúc, v sebe utvrdzovať donekonečna a sám sebou prejavovať Božiu Tvár, ktorá je v ňom. Pretože človek – je boh, ktorý ešte nespoznal Tajomstvá svojho bytia. Ale Ten, ktorý Povedal ľuďom: „Vy ste bohovia“, to Poznal a svojím životom to Potvrdil a Ukázal cestu, ktorá vedie k životu. Každý má v sebe Boha.

Uvedomiť si, že všetko je v človeku, by už bolo veľmi vysokým stupňom vzostupu. Hľadať vonku Svetlo, ktoré je vo vnútri, znamená márne hľadanie a trhanie ovocia, ktoré sa ihneď mení na prach.

A dokonca aj Vladyku, ktorý je zvonku, za vzdialenými púšťami a horami i Jeho možno pocítiť a uvedomiť si vo vnútri. Pretože Povedal: „Ja Som vo vás, vy ste vo Mne a sme jedno.“ V duchu si uvedomíme Vladyku.

Po všetkých úsiliach, po všetkých skúškach a knihách treba hľadať v sebe, lebo „Božie Kráľovstvo je vo vašom vnútri“. Alfou a Omegou všetkých duchovných hľadaní teda zostáva človek sám. Prejavujúc v sebe mikrokozmos, odráža a zahŕňa v sebe Makrokozmos v miniatúrnej podobe a zahŕňa v sebe všetko. Všetko toto je v ňom v latentnom* (skrytom) stave a všetka evolúcia ducha, vo všetkých jej formách nie je ničím iným ako neustálym odhaľovaním skrytých vlastností v človeku

Srdce

Mnohé Učenia potvrdzujú, že duchovný vzostup človeka je možný len cez srdce. Prečo nie iba intelekt, ale práve srdce nás vedie priamou cestou sebazdokonaľovania?

Živá Etika o tomto hovorí takto:

Čo je to srdce? Živý oheň, kozmický, uzavretý v okovách hustej matérie. Keď sa vedomie ponára do srdca, do svojho večného obydlia, nachádza tam možnosť neobmedzeného roztvorenia svojho potenciálu. „…Vaše srdce – je vašim zázrakom, ono je tým, kde je treba hľadať. Hľadajte vo vašom srdci.“

Keď sa vedomie ponorí do srdca a vylúči vonkajšie zmysly, duch sa pripojí k svojmu tajomnému nádhernému životu. Nemusíte sa násilne trýzniť, treba len umožniť srdcu voľnú cestu nahor. Srdce bude vtedy viesť ducha vyššou cestou. Srdce dokáže všetko. Uvedomujte si svoje srdce ako neopísateľnú pochodeň, ktorá je obsiahnutá v človeku. Naznačujem vám, aby ste prešli životom srdcom, to znamená, aby ste sa k životu pripojili ohnivo, sami sa tak stanúc ohnivými.

Ohnivá premena sa môže zavŕšiť len prostredníctvom srdca, keď sa pri jeho pôsobení prebúdzajú ohnivé centrá človeka a po ich premene ohňami srdca sa začnú otáčať. Ohnivé čakry sú uvádzané do pohybu silou srdca.

„Priatelia, vedzte, že ohnivé srdce je neporaziteľné. Ten, kto rozhorel ohne srdca, nepozná porážku. Zvestujem víťazstvo srdca nad ťaživou tmou vonkajších podmienok. Tma sa rozptýli a víťazom nad ňou bude srdce, ktoré vo vás a vo Mne tlčie údery večného pulzu života. Pamätajte – ním zvíťazíte“, hovorí nám Učiteľ.

Osudom človeka je tvorenie

Osudom človeka je tvorenie. Všetko, čo oko vidí vôkol seba a v nekonečnom priestore, je výsledkom tvorivosti ducha. Cieľom evolúcie je pozdvihnúť človeka na najvyššie stupne tvorivosti.

Planetárni Duchovia boli kedysi tiež ľuďmi. Teraz sú Tvorcami a Budovateľmi svetov. Toto je vrcholom moci ducha, hoci ešte nie najvyšším.

(mnohí) Snívajú o okultnej moci, magických prsteňoch a čarovných prútikoch, o čiapkach neviditeľnosti a lietajúcich kobercoch. Ale osud tvorenia je nad všetkými týmito detskými snami. Potenciál ľudského ducha je veľký, hlboký a nevyčerpateľný. Všetko je obsiahnuté v človeku: všetky aparáty, všetky laboratóriá, všetky prístroje, všetky vynálezy vedy. Hľadajú nové energie, ale tie sú v človeku; experimentujú s energiou atómu, ale i ona je v moci ľudského ducha; rozmýšľajú o medziplanetárnych letoch, ale duch môže lietať.

Aj všetky pokusy vedy nie sú ničím iným ako snahou nájsť a navonok potvrdiť to, čo sa nachádza vo svojom potenciále v nevyčerpateľnej a nekonečnej zložitosti ľudskej podstaty. Vskutku, Hovorím vám: „Vy ste bohovia.“ Slová Spasiteľa ukrývajú v sebe niečo, o čom ľudia nemajú odvahu premýšľať a byť dôslednými až do konca. Nevedomí budú kričať: nemožné, nedosiahnuteľné, smrteľný a slabý človek. Ale človek má k dispozícii – večnosť. Teda všetko je dosiahnuteľné.

Zo života do života, z vtelenia do vtelenia, v jednom zámere i inom, na tejto planéte a v budúcich obydliach ducha, na tejto najzázračnejšej ceste nahor, k bezhraničnej sile ducha, možno dosiahnuť všetko.

Niektorí budú vyľakaní majestátnosťou a náročnosťou tejto úlohy. Ale strach nepochádza z múdrosti. Niektorí nebudú veriť. Niekto dá prednosť šošovicovej polievke pred veľkosťou ducha. Niektorí však pochopia, že z malého semienka vyrastá obrovský strom a že samotné Nekonečno dáva  duchu záruku vo vše-dostupnosti jeho túžob. Všemohúcnosť, vše-videnie, vševedúcnosť sú konečným cieľom evolúcie ducha.

Osudom človeka na vašej Zemi je pochopiť svoj kozmické poslanie a po jeho pochopení vniesť do každodenného života uvedomenie, že je potrebné začať, hoci z toho najmenšieho a utvrdzovať v sebe v reálnosti a prakticky, teraz, v tomto živote, počiatky a zárodky týchto veľkých možností.

Pamätajte, pre duch je všetko dosiahnuteľné, pretože duch je oheň, ktorý jestvuje vo večnosti. Teraz, dnes, rozsýpajte múdro na svojej ceste do Nekonečnosti semienka budúcich (duchovných) dosiahnutí a vedzte, že dosiahnete všetko, čo váš duch započal.

(koniec)

S.N.Rerich – Miluj blížneho svojho (S Tvojim Bohom) (Возлюби ближнего своего (Господом твоим),1967)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *