UČENIE CHRÁMU

Kniha „Učenie Chrámu“ je pokračovaním diela, ktoré začala E. P. Blavatská a predstavuje Poučenia Učiteľov Múdrosti, ktorí pracujú pre pozdvihnutie ľudstva na vyšší stupeň evolúcie.
Rozsah tém, ktorým sa kniha venuje je veľmi široký, od základných zákonov Vesmíru a duchovného zdokonaľovania ľudstva až po bežné fyzikálne javy a problémy modernej civilizácie.
Knihu preložila do ruštiny v rokoch 1954-1956 na žiadosť Eleny I. Rerichovej jej spolupracovníčka a korešpondentka Jekaterina. P. Inge.

Ponúkame vám preklad úvodu knihy Učenie Chrámu. Knihy je možné v závere článku stiahnuť v .pdf formáte v anglickom originále a ruskom preklade.


UČENIE CHRÁMU

MEDZINÁRODNÉ CENTRUM RERICHOVCOV

Moskva

2001

Z angličtiny preložila E.P. Inge

UČENIE CHRÁMU

Chrám Národov, Halcyon, Kalifornia, 1925

OD REDAKTORA

„Veľké Bratstvo neprestajne pracuje a koná pre dobro celého Sveta a preto využíva každú príležitosť, aby uplatnilo spásne Učenie <…>. Niet tiež pochýb o tom, že v pravý čas, z dôvodu obnovenia vedomia ľudstva a prinesenia nového stupňa Učenia, Veľké Bratstvo vyberá jednu alebo dve osobnosti tak, ako to bolo s E.P.Blavatskou a po jej smrti s Franciou La Dew, prostredníctvom ktorej Učiteľ Hilarion dával svoje Učenie… (z listu E. I. Rerichovej zo 17. februára 1934).

Francia La Dew (1849-1922), prvá Hlavná Ochrankyňa Chrámu Ľudstva, Spoločnosti založenej na Pokyn Učiteľa Hilariona v roku 1898, sa narodila v Chicagu. Väčšinu svojho života strávila v meste Syracuse v štáte New York, kde bola od 90-tych rokov 19. storočia členkou miestnej Teozofickej spoločnosti. V roku 1903 v Alcyone (Kalifornia) – v malebnom mieste na pobreží Atlantického oceánu – rozšírila svoju činnosť nová duchovná organizácia, ktorú založila. Otvorili sa triedy a konali sa prednášky. Existovala dokonca vlastná tlačiareň, ktorá posielala publikácie Spoločnosti do celého sveta. Do Alcyonu začali prichádzať ľudia z rôznych kútov sveta, ktorí hľadali uzdravenie z telesných a duchovných nemocí. Doktor William Dower – najbližší spolupracovník Franchie La Dew a po jej smrti druhý Hlavný Ochranca Chrámu – používal okrem tradičných liečebných prostriedkov aj najnovšie metódy liečenia pomocou hudby a farieb. Členovia chrámu žili v rodinách, prenajímali si pôdu a pestovali poľnohospodárske plodiny, no nebola to komunita v bežnom zmysle slova.

Chrám Ľudstva nemal príslušnosť k žiadnemu konkrétnemu vierovyznaniu. Jeho členovia boli ľudia rôzneho náboženského vyznania, národnosti a spoločenského postavenia. Podľa plánu Učiteľov malo byť hlavným cieľom Spoločnosti praktické uskutočňovanie duchovných právd, ktorým ľudstvo učili Starší Bratia v priebehu vekov. Lebo len vtedy, keď si ľudia uvedomia a pocítia vzájomnú prepojenosť medzi sebou a všetkým jestvujúcim, budú sa riadiť zákonmi Jednoty a Pravého Bratstva a premenia dlho trpiacu Zem na Chrám.

Toto vydanie je vytlačené z materiálov uložených v archíve MCR (Medzinárodného centra Rerichovcov). História ich prejavenia je stručne nasledovná:

V roku 1954 sa Elena Ivanovna Rerichová obrátila na jednu zo svojich spolupracovníčok a korešpondentiek – Jekaterinu Petrovnu Inge, ktorá žila v Charbine a potom v Nemecku, s prosbou o preklad knihy „Učenie Chrámu“ – Ponaučenia Učiteľa Hilariona, odovzdaných cez Franciu La Dew. Svoju prosbu sprevádza slovami: „V(eľký) V(lady)ka Vám odporúča, aby ste ju preložili“, (list z 13. augusta 1954). V máji nasledujúceho roku dostáva Inge, ktorá už začala pracovať na preklade, od Eleny Ivanovny nasledujúce riadky podpory a uznania: „Vašou nádhernou a naliehavou úlohou je dokončiť preklad Učenia Učit(eľa) Hilariona… Bolo povedané: „Naša spolupracovníčka Jekat(erina)… sa musí pustiť do urýchleného prekladu Učenia Hilariona. Horlivá sa prejavuje ako vynikajúca prekladateľka týchto Listov“.

 Moja drahá, budem rada, ak mi poskytnete kópiu Vašej práce. V(eľký) Vl(adyka) si to tiež želá. Nikto nevie, kedy a ako sa naskytne príležitosť vytlačiť tieto Listy. Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste túto krásnu a zodpovednú misiu, ktorá vám bola zverená, splnili čo najlepšie a čo najskôr. Udalosti sa ponáhľajú.“

J.P.Inge posielala Elene Ivanovne preložené texty po častiach. Posledná z týchto častí, ktorá prišla do Kalimpongu až po jej smrti, adresovaná na meno jej syna Jurija Nikolajeviča Rericha, sa končila slovami vďaky: „Nech je požehnaná Ruka, ktorá sa vystrela a dovolila mi splniť to, čo mi bolo určené“.

PREDSLOV PREKLADATEĽA

Táto výnimočná kniha Učiteľa Hilariona, ktorú som preložila na Príkaz Veľ(kého) Vl(adyku) M., odovzdanému mne prostredníctvom našej milovanej Matky Agni Jógy – ak je jej súdené niekedy uzrieť svetlo sveta – môže priniesť veľmi veľa užitočného tým, ktorí kráčajú po Ceste a osobitne tým, ktorí práve vstúpili na Cestu, pretože jednoducho a jasne dáva pokyny, čo a ako treba konať, aby bola Cesta ľahšia.

Budem šťastná, ak Ve(ľký) Vl(adyka) M. uzná moju malú prácu, ktorú som vykonala s láskou a s vedomím, že som mohla svojou troškou prispieť k evolúcii rasy, ku ktorej karmicky patrím.

„Nech je požehnaná Ruka, ktorá sa vystrela a dovolila mi splniť to, čo mi bolo určené“.

J. Inge, Dornstadt, Nemecko, December 1956.

VENOVANÉ ĽUDSTVU

UČITEĽ

Učiteľ – je ten, ktorý sa stal malým dieťaťom, vstúpil do Oka Trojuholníka vnútri Štvorca Siedmich a kto úpornou prácou duše získal svoj Odev Nesmrteľnosti, ktorý náleží udržiavať nepoškvrnený, – nie zo strachu, aby sa zašpinil, ale aby blato hodené do tohto Odevu nezasiahlo toho, kto ho hodil.

V SRDCI BOHA

Nezabúdaj, že neexistujú žiadne maličkosti. Ruka, vystretá v čase veľkej núdze, pevne naťahuje struny srdca padlého ducha a ukotvuje ho v Božom Srdci.

Uzri!

Dávam ti Kľúč

PREDSLOV

Poučenia, obsiahnuté v tomto zväzku, boli po prvýkrát dané svetu na stránkach časopisu “The Temple Artisan”, mesačnej oficiálnej publikácie “Chrámu Ľudstva” (Chrámu Národov). Táto organizácia, so sídlom v Alcyone v San Luis v Kalifornii, bola založená v roku 1898 na pokyn a pod vedením Učiteľa Hilariona – jedného z Učiteľov Veľkej Bielej Lóže, ktorého úsilia sú upriamené na pozdvihnutie ľudstva na vyšší stupeň rozvoja tým, že naň vylieva tie sily a vedomosti, ktoré zodpovedajú potrebám doby a ktoré je ľudstvo v tom či onom čase schopné vnímať a osvojiť si.

Tieto poučenia vyšli v uvedenom časopise pod záhlavím „Otvorená séria“ vo forme výňatkov z ezoterických učení, ktoré boli poskytnuté skupine obzvlášť pokročilých žiakov. Pri uverejňovaní poučení v tejto knihe sme sa nepokúšali zoskupiť ich podľa nejakej konkrétnej klasifikácie ale uvádzame ich v nadväznosti, v akej ich Učitelia dávali Chrámu, čo bolo vo väčšine prípadov nepochybne spôsobené zákonom dopytu a ponuky v oblasti ducha. Tieto poučenia sú skutočnou studnicou  duchovných pokladov a múdrosti a preto ich Chrám Ľudstva posiela do sveta s nádejou, že ich široké sprístupnenie bude prospešné.

Chrám pokračuje v diele, ktoré začala E. P. Blavatská a toto dielo je inšpirované a oduševnené tými istými Kozmickými silami, ktoré predstavujú Učitelia Veľkej Bielej Lóže, ktorí od nepamäti riadia evolúciu svetov, rás a ľudských snažení. Učiteľov Bielej lóže je mnoho, ale Ich dielo je jedno.

Učitelia – sú bytosti, ktoré sa vďaka nesmiernej a intenzívnej práci duše, veľkým skúsenostiam, strádaniu a obetiam pozdvihli na stupeň evolúcie, ktorý ďaleko predčí úroveň bežných ľudí. Na rozdiel od nich nie je vedomie Učiteľa ohraničené jednou rovinou života, pretože Učiteľ je ten, ktorý prekonal ohraničenia hmoty v bežnom zmysle slova a môže vedome a svojou vôľou pôsobiť vo viac ako jednej rovine bytia v súlade s tým, aký stupeň dosiahol. Inými slovami, Učiteľ – je ten, ktorý vstúpil do Oka Trojuholníka vo Štvorci a ktorý od tej chvíle pôsobí v širších sférach, kde sa On stáva a Je vedomým faktorom, silou a sprostredkovateľom pri pomoci evolúcii svetov a rás.

Učitelia – nie sú bohovia. Sú to ľudia a v prípade nevyhnutnosti môžu pracovať aj na fyzickej úrovni v hmotnom tele. Ich dôležitejšia práca sa však odohráva v stave Nirmanakája, v odeve vedomej nesmrteľnosti, ktorý si zaslúžili vďaka strádaniam a obetiam počas mnohých storočí.

Lóža Učiteľov, ktorá je zoskupená v Centrálnom Duchovnom Slnku, pozostáva zo všetkých Učiteľov Pravej Cesty. Toto Centrálne Slnko sa niekedy nazýva Kristus, ktorý je dokonalým Synom (Slnkom) Nekonečnej Lásky.

Môže sa zdať, že v cyklických obdobiach si jeden alebo viacerí Učitelia vyberajú špecifickejší smer síl pôsobiacich na evolúciu a rozvoj ľudstva – ale jednako, riadia sa v tomto predpismi zákonov Karmy a Hierarchie.

V istom zmysle ako vyššie “Ja” človeka, Učitelia dohliadajú na jeho vývoj, ochraňujú ho a usmerňujú. Nemajú právo zasahovať do zákona karmy, ale v kritických chvíľach môžu do určitej miery zadržať jej účinok, pretože inak by nahromadená karma mohla zničiť civilizáciu a zahubiť samotnú planétu. Každé písmeno karmického zákona však musí byť splnené. Ničivé epidémie, veľké vojny, skaza a zničenie minulých i súčasných miest, sprevádzané neúmerne vysokou daňou životov, náhle rozpadnutie kontinentov a ich potopenie do oceánu – ako to bolo v prípade Atlantídy – toto všetko sú príklady pôsobenia karmických síl v globálnom meradle a tam, kde sa tieto sily už nepodčiňovali vládcom prírodných zákonov, Učitelia Múdrosti urobili všetko pre to, aby obyvatelia týchto miest, krajín a kontinentov neutrpeli ešte väčšie duchovné straty. Tam, kde duchovná a morálna úroveň klesla pod určitú hranicu, môže byť ľudstvo opäť nasmerované k duchovným základom len tak, že podstúpi určitý otras alebo sériu otrasov, ktoré tým, že obrátia vedomie jednotlivca dovnútra k pochopeniu večných právd a božskosti jeho prirodzenosti, zabránia ďalšiemu pádu do sveta zvodov, falošného vonkajšieho lesku a zmyslových ilúzií.

Od „Tých, Ktorí vedia“ vieme, že nie je až také zriedkavé, kedy sa v dôsledku pôsobenia síl odplaty planéta rozletí na kúsky ako dôsledok vytrvalého zneužívania vysokých duchovných energií jej obyvateľmi, čím nahromadili prebytok deštruktívnych síl, ktoré prevážia nad rovnováhou konštruktívnych síl, čo nakoniec spôsobí zánik samotnej planéty. Dôkaz o podobnej udalosti máme v našej Slnečnej sústave. Medzi Marsom a Jupiterom astronómovia pozorovali obrovský priestor, v ktorom sa nenašla žiadna planéta, hoci podľa výpočtov by sa tam malo nachádzať nebeské teleso. Roky pozorovaní odhalili viac ako 200 asteroidov – malých planétok s priemerom maximálne 25 míľ – ktoré sa pohybujú veľmi blízko seba v rovnakom smere medzi dráhami Marsu a Jupitera, akoby boli fragmentmi jednej veľkej planéty.

Podobný osud hrozil nášmu svetu v roku 1899 ale vtedy ho zachránili mnohí Učitelia vysokého stupňa a moci, ktorí sa zhromaždili z iných planét v určitých oblastiach pozemských centier a udržiavajú rovnováhu až do súčasnosti. “Temná hviezda” bola nateraz zachránená, ale kto vie, na ako dlho? Odvtedy sa vedecké poznatky a s nimi aj technický pokrok posunuli ďaleko napred a my čoraz viac využívame jemné sily prírody pre osobné a komerčné potreby ako aj pre zábavu. Tieto sily sú však silami samotného Života – lúče Božskej Energie vychádzajúce zo samotného Srdca Boha a Prírody a ak sa náležite nepoužívajú, v duchu nezištnej služby a pre všeobecné dobro, reakcia spôsobená odklonom od božských kvalít je nevyhnutná. Reakcia, ktorá má pre ľudstvo tie najstrašnejšie dôsledky a ohrozuje samotnú existenciu planéty, na ktorej žijeme. Podobne ako Bratstvo Svetov v nebeských priestranstvách, aj na zemi musí existovať Bratstvo Národov, ktoré stelesňuje skutočného ducha Univerzálneho Bratstva bez rozdielu rasy, veku, farby pleti alebo vierovyznania. Len tak sa možno vyhnúť hrozbe kozmickej katastrofy.

Za poučeniami, ktoré sú uvedené v tomto zväzku, stoja veľmi vysoké duchovné sily – sily samotnej Lóže Svetla, ktorá tieto poučenia posiela do sveta. Chrám bude vlievať svetlo do sŕdc ľudí a jeho pôsobenie bude prispievať k utvrdeniu ideálu Bratstva Ľudstva. Vďaka veľkej vnútornej sile Svetla a Lásky, ktorá preniká týmto učením, každý, kto miluje svojho blížneho a kto umožní svojej mysli súznieť so základnou pravdou tejto knihy, nevyhnutne získa rozšírenie vedomia a pomoc, ktorá sa môže uskutočniť úplne nezávisle od obsahu samotného učenia. Dotkne sa ho totiž Nekonečná Láska a súcit samotného Učiteľa, ktoré zohrievajú každého skutočného a horlivého hľadača Svetla a ktoré poskytujú veľkú príležitosť pomôcť svetu. A potom možno započuť vesmírnu pieseň Samotného Života, pretože vnútorné ucho sa opäť naladí na iniciačné zvuky pôvodného Božského Vedomia – toho Vedomia, ktoré odhaľuje neviditeľnú jednotu Jedného vo Všetkom a Všetkého v Jednom.

Chrám Ľudstva Halcyon, Kalifornia, Január 1925.

MOJIM MILOVANÝM

Povstaňte! Povstaňte, vy – deti Novej Zmluvy! Prečo prebývate v nečinnosti, nachádzajúc sa počas pracovného dňa na verejných miestach? Bitva vekov je nad vami – Bitva medzi Synmi Vesmírneho Svetla a Bratmi Tmy. Dlhý zoznam Synov Zrady sa ovinul okolo vášho krku, nahromadená sila Judášov minulých vekov vám vtlačila bozk na líce a priviedla vás na ukrižovanie. Prebuď sa, ty – spiaci a Logos bude žiariť nad tebou! Kristus v tvojej vlastnej duši šepne: „Vzmuž sa, Ja som zvíťazil nad svetom.“

Pred tebou sú dni stretaní a príprav. Obleč si teda zbroj Spravodlivosti, ktorá je dedičstvom každého syna Živého Boha a bojuj za slobodu pozemských rás z područia Šelmy zosobnenej Mamonom, ktorá teraz vládne ľudským deťom.

Alebo si myslíš, že zabití Ábelovia z minulých vekov nevolajú až do siedmych nebies? Myslíš si, že Zákon stratil svoju moc, pretože Súd je príliš pomalý? Zjednoť sa so Zákonom. Vstúp do Svätyne Svätých, vyzuj si obuv a obnaž si hlavu, aby mohli sily Lásky, Zákona a Života voľne prúdiť cez Obetný Kameň, na ktorom stojíš a aby ti vracajúca sa vlna priniesla podstatu tvojho ducha a oslobodila ťa. V slobode je tvoja sila. Meč Ducha bude tvojou odmenou a Ten, ktorého miluješ, ťa povedie k živým vodám, lebo On je Bojovník Svetla, Neporaziteľný, pre Ktorého táto hodina nikdy nepominie. On – je tvoje pravé “Ja” a keď sa tvoje tiene rozptýlia, uvidíš Kráľa v celej Jeho Kráse a Svätosti.

AFORIZMY CHRÁMU

Dni prichádzajú a dni odchádzajú ale ak zostaneš bdelý, uvidíš a pochopíš toto:

BREMENO, položené tebou na srdce priateľa, Boh prenesie i na tvoje vlastné srdce; a ak toto bremeno ťažko tlačí na priateľovo srdce, v nasledujúcich dňoch bude ešte väčšou tiažou doliehať na srdce tvoje.

KAMEŇ, ktorý odhodíš z cesty slepého, rozdrví zmiju, ktorá na teba číha v utajení.

NÁKLAD, ktorým si zaťažil chôdzu iného, stiahne tvoje vlastné nohy do priepasti žiaľu.

PRÍSTREŠOK, ktorý si poskytol pútnikovi, ťa ochráni pred prudkými búrkami života.

ŠPERK, ktorý ukradneš z cudzej truhlice, bude páliť a trhať hruď, na ktorej je schovaný.

CHLIEB, ktorý si podal hladným, sa obráti na mnoho chlebov.

LOŽ, ktorou si dosiahol svoj cieľ, vyčerpá tvoju životnú energiu.

SLZY, ktoré si vyvolal z očí druhého, zbrázdia tvoju tvár hlbokými vráskami.

ŠNÚRKU, ktorú si priviazal na topánke chromého a zmrzačeného, zviaže ruky tvojich nepriateľov.

OHEŇ, ktorý udržiavaš na to, aby popálil druhého, ťa spáli svojim plameňom.

ZÁKON SPRAVODLIVOSTI nemožno porušovať donekonečna.

Tebou ZASIATE musíš ty i pozbierať, či už v radosti alebo v smútku, v utrpení alebo v mieri.

MÔŽEŠ určiť hodinu sejby, ale hodina žatvy príde len vtedy, keď sa podrobíš Božej ruke.

Povedal Som.

NIEKOĽKO VLASTNOSTÍ

(Bez ktorých si žiaden človek nemôže zachovať svoju dušu ŽIVOU)

Prvou – je SCHOPNOSŤ stáť rovno a pozerať sa na slnko, zatiaľ čo tiene pohlcujú všetko, o čo sa stojaci človek opieral a uvedomovať si, že hoci sú tiene prízračné, s ich pomocou získavaš silu stáť pevne.

Druhou – je SCHOPNOSŤ odpustiť a zabudnúť na svoje skutočné alebo domnelé krivdy s rovnakou mierou odpustenia a rovnakým stupňom zabudnutia, aký si želáš pre seba dostať od svojho vyššieho “Ja”.

Treťou – je SCHOPNOSŤ osvetľovať svoj vlastný život pomocou rovnakého svetla, akým osvecuješ život druhého.

Štvrtou – je SCHOPNOSŤ merať vlastné previnenia rovnakým spravodlivým trestom, aký by si chcel, aby bol odmeraný inému človeku.

Piatou – je SCHOPNOSŤ vydať poslednú kvapku krvi na potvrdenie svojho slova v presvedčení, že nič iné nemôže zmyť potupu úmyselnej lži.

Šiestou – je SCHOPNOSŤ vyliať svoju dušu v prúdoch lásky na milovaného a aj keď sú tieto prúdy zradne odmietnuté, pozbierať rozliate kvapky a uchovať ich pre potreby inej duše.

„Tým, ktorí chcú vstúpiť do Chrámu Mystérií ako učeníci, Ja hovorím, že jestvuje sedem nevyhnutných vecí: oslobodenie od predsudkov; oslobodenie od otroctva; oddanosť zásadám; milosrdenstvo a láska ku všetkým; odstránenie kameňov prekážok z cesty mladších učeníkov; vedomá spolupráca; zabudnutie na minulé chyby.“

Z MIESTA TICHA

K VÁM

smeruje „hlas volajúceho v púšti“

Patríte medzi tie hlboko rozčarované, hladné duše, ktoré dlho a márne hľadajú uskutočnenie vysokých ideálov a ktoré sú čoraz viac nespokojné s tým, čo im život ponúka, nejasne si uvedomujúc zjavný rozpor s pravdou, s ktorou sa stretávajú v cirkvi, v náboženských spoločenstvách, vede, umení či spoločenskom prostredí, ktoré nedokážu uspokojiť rastúci smäd vašej duše po nájdení niečoho, čo ani sami nepoznáte, niečoho, čo nedokážete pomenovať?

Veríte, že by ste mohli uspokojiť duševný hlad alebo sa zbaviť toho nepokoja, ktorý vás akoby bičuje a núti vás snažiť sa o čokoľvek, čo sľubuje hoci len nejakú zmenu, aby ste si vyplnili niektoré zo svojich ctižiadostivých úmyslov alebo realizovali svoje túžby v mene prosperity svojej rodiny, svojho domova alebo svojho obchodného spolku? Ak skutočne prežívate takéto pocity, sotva budete schopní uspokojiť tento duševný hlad a zbaviť sa tohto nepokoja.

Možno dúfate, že vyriešite najhlbšie tajomstvá života skúmaním dôsledkov namiesto obrátenia pozornosti na príčiny? Človek ešte nikdy nenašiel to, čo si želá, takýmto spôsobom. Nemáte však právo zosmiešňovať a znevažovať svojho Stvoriteľa myšlienkou, že všetky mocné, posvätné a blahodarné zákony Univerzálneho života by vás mohli pozdvihnúť na súčasný stupeň evolúcie a nechať vás v tomto stave bez toho, aby vám dali príležitosť naplniť ich pokyny. Tieto zákony totiž vedú k vedomému dosahovaniu ideálov, ktoré sú potenciálne obsiahnuté vo vašej prirodzenosti. Uvedomenie si týchto obmedzení môže byť dôvodom vašej hlbokej nespokojnosti so všetkým, čo vám toľko sľubuje, no po každom pokuse niečo dosiahnuť vás zanecháva ešte viac strápených. A predsa, všetky vaše úsilia a pokusy vás postupne viedli k bodu, že vám je poskytnutá príležitosť urobiť ďalší krok a nato – všetko závisí od vašej správnej voľby.

Všetky proroctvá, všetky zjavenia a dokonca aj vhľady vašej vlastnej vyššej prirodzenosti učia, že existuje len jedna Podstata alebo jediný Atribút, ktoré vás dokážu viesť na ceste ku všetkým dosiahnutiam. Dávali ste si niekedy otázku, ako budete môcť rozpoznať túto Podstatu, keď sa objaví na scéne diania?

Predpovede a proroctvá najsvätejších a najobetavejších duší všetkých čias, veda, vynálezy a dokonca i samotné nebeské hviezdy, ako aj samotné slnko, ktoré teraz vstupuje do súhvezdia Vodnára, – sú znameniami Druhého Príchodu Syna Človeka a služobníka ľudstva, teda časom Jeho príchodu. Hlboké otrasy a nepokoje, rozsiahle vzbury a revolty, vášnivé požiadavky slobody vo všetkých oblastiach života svedčia o tom istom, pretože jedno bez druhého neexistuje. Tieto skutočnosti spolu poskytujú znamenitý materiál na zamyslenie. Proroctvá a predpovede tiež poukazujú na objavenie mimoriadnych detí s psychickými schopnosťami, ktoré boli u ľudskej rasy dlho atrofované; prostredníctvom týchto detí budú odhalené mnohé doteraz neznáme tajomstvá života. Bolo tiež predpovedané, že sa objaví mnoho falošných učiteľov, ktorí „ak by to bolo možné, oklamali by aj vyvolených“, už pripravených. Preto my, ktorí vám prinášame toto Posolstvo, ponechávame na vašej vlastnej duši, aby rozhodla o jeho dôveryhodnosti a jeho uplatnení.

Múdri dlho čakali a pred tridsiatimi piatimi rokmi zaznela Ich výzva k Spoločenstvu, ktoré sa už dlhé roky pripravovalo na to, že vyjde do sveta a vytvorí ďalšie, širšie spoločenstvo, ktoré bude prijímať a šíriť nadchádzajúce zvestovania. Pred desiatimi rokmi prišla od tých istých Múdrych ďalšia výzva jednému z verných synov prvého Spoločenstva, aby svetu odovzdal Posolstvo a pomohol tým, ktorí ho prijali, rozpoznať Zvestovateľa v hodine Jeho zjavenia. Asi pred rokom bola časť tohto Posolstva predčasne vydaná istou osobou, ktorej vnútorný sluch umožnil zachytiť časť Posolstva pri jeho odovzdávaní Strážcom-Ochrancom.

My, ktorí vám prinášame toto Posolstvo v plnom znení, zastupujeme prvé a druhé menované Spoločenstvo. Nerobíme si nárok na nič, čo môžete mať, ak si to želáte a pokiaľ chcete splniť nevyhnutné podmienky. Prosíme vás len, aby ste sa obrátili ku svojej vlastnej duchovnej skúsenosti, k ponaučeniam, radám alebo objasneniam svojich pastierov alebo učiteľov, k odhaleniam a prejavom vášho vlastného vyššieho “Ja” a zaznamenali všetko, čo sa týka nezvratnosti, pravdepodobnosti a možnosti návratu Veľkej Duše zvanej Ježiš Nazaretský na zem podľa Jeho vlastnej predpovede. Spýtajte sa tiež sami seba, či by ste boli schopní rozpoznať Ho alebo akúkoľvek inú Veľkú Dušu, ak by vám vaše poznanie povahy a podstaty tejto duše, ako aj tela, v ktorom sa má zjaviť, neumožnilo odlíšiť Ho od obyčajnej ľudskej bytosti? Ak si uvedomíte, že nie ste schopní rozpoznať ani vlastného otca a matku bez predchádzajúcej skúsenosti stýkania sa s nimi, ľahko pripustíte, že rozpoznať Spasiteľa alebo Avatara bez náležitej prípravy bude oveľa ťažšie.

Žiadne dary ani nebeské znamenia, žiaden hlas trúby ani anjela nemôžu dokázať Jeho pravosť, pretože bolo nám povedané, že satanovi služobníci sa môžu uchýliť k rovnakým prostriedkom. Aby bolo takéto rozpoznanie možné, musí sa niečo stať v nás samých a podľa slov Posolstva, ktoré vám prinášame, je plne možné pripraviť sa na rozpoznanie Prichádzajúceho Krista, predovšetkým však v našom vlastnom srdci.

Nenechajte sa nikým presvedčiť, že sa musíte odlúčiť od svojej cirkvi alebo rozísť sa so svojou rodinou či národom, aby ste naplnili takúto prípravu. Kristus si praje priviesť do Božieho Kráľovstva celý svet a všetky jeho národy, nie len jednu časť sveta. Pomôžte rozniesť toto Posolstvo do všetkých kútov sveta a tak sa pripravte na rozpoznanie „človeka tej hodiny“, pretože keď ponesiete Posolstvo, možno sa vám otvoria vaše oči a uši.

Francia La Dew William Dower

ZVESŤ

Počúvajte, vy – deti Novej Zmluvy! Prichádza čas, keď sa Ten, Ktorý musí prísť, znovu objaví medzi ľuďmi, aby zjednotil rasy zeme. Otvorte oči, aby uzreli. Otvorte svoje uši, aby počuli. A otvorte svoje srdcia, aby Syn Človeka mal miesto, kde skloní Svoju hlavu lebo inak, On prejde okolo vás a vy Ho nespoznáte.

Poslané z Chrámu Ľudstva

Halcyon, Kalifornia, December 1909.


Kniha Učenie Chrámu v plnej verzii na stiahnutie v originálnom anglickom jazyku:

Kniha Učenie Chrámu v plnej verzii na stiahnutie v ruskom jazyku:

Diel 1.
Diel 2.
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *