List do Ameriky, r.1929

Moji mladí priatelia!

Z ďalekej Indie, krajiny krás, hrdinských činov ducha a veľkej mysle vám, zhromaždeným v mene veľkej práce a budovania budúcnosti, posielam pozdrav srdca, výzvu k dokonalosti a dosiahnutiu bezhraničnosti.

Pred ľudstvom sa otvorila kniha objavov a svetla odvážnych činov a už ste počuli, že sa blíži nový čas. Každá epocha má svoju vlastnú výzvu a sila mysle bude počiatočnou výzvou Nového Sveta. Preto vás vyzývame, aby ste si osvojili veľký význam tvorivej mysle a prvým stupňom na tejto ceste bude OTVORENIE VEDOMIA, oslobodenie sa od všetkých predsudkov, všetkých predpojatých a vnucovaných predstáv.

Obsiahnime zrakom rozľahlosť nočnej oblohy, preleťme myšlienkami všetky nespočetné svety a tajomstvá nekonečného Vesmíru. Myseľ je totiž vo svojej podstate bezhraničná a hranice jej určuje len naše vedomie. Preto bez meškania pristúpme k ďalšiemu stupňu – k ROZŠÍRENIU VEDOMIA.

Stará indická múdrosť hovorí, že myšlienka je prapôvodným zdrojom vesmíru. Veľký Budha poukazoval na význam mysle, ktorá tvorí našu súcnosť a učil svojich žiakov, aby rozšírili svoje vedomie. Lao-c‘, Konfucius, Kristus, všetci Učitelia ducha a veľkí myslitelia učili iba toto.

Veľký Platón povedal: „Myšlienky vládnu svetom.“ Zo súčasných vedcov je príkladom profesor Compton, ktorý naznačil, že za každým javom v prírode je činná inteligentná sila a že myšlienka pôsobí na hmotu a uzatvára týmito pozoruhodnými slovami: „Je možné, že myšlienky človeka sú najdôležitejším faktorom sveta.“

S takýmto širokým pochopením pristúpme k oboznámeniu sa s dejinami vývoja mysle. Odhodiac všetky predsudky týkajúcich sa miesta, času a národnosti, budeme ako včely zbierať vzácny med ľudskej tvorivej mysle!

Položiac v základ mocné dosiahnutia veľkých tvorcov nášho vedomia, pristúpme ku tretiemu stupňu – k ROZVOJU SVOJEJ MYSLE, svojej tvorivosti a z nových kombinácií vykresajme nové iskry ohňa mysle, tejto koruny vesmíru.

Pamätajme, že mysliaci človek nie je nikdy sám, pretože jeho myseľ je najväčším magnetom a prináša z Priestranstva rovnakú odpoveď. Preto, ak chceme dostať krásnu odpoveď, vyšlime do rozozvučeného Priestranstva vrúcne myšlienky nasýtené čistým ohňom srdca, pretože len myseľ nasiaknutá srdcom, oduševnená túžbou tvorí a priťahuje ako mocný magnet. Myseľ bez upriamenia a horenia je neplodná.

Usilujme sa teda o poznanie, o širokú myseľ a v našom úsilí buďme odvážni, pretože len odvaha mysle skladá nové cesty.

Vy, moji priatelia, ktorí sa dotýkate umenia a tvorbe, dokážte využívať tieto dary ako kondenzáciu svojich síl, pretože zvuk a farba, myšlienka a rytmus sú základom vesmíru a našej existencie. Zvuk a farba, poznanie a tvorba sú čašou Amrity, čašou Nesmrteľnosti!

Obklopuje nás večná, nepretržitá tvorba Života Vesmíru a my ako súčasť tohto veľkého diela musíme tvoriť každú minútu svojho života, tvoriť mysľou, slovami a skutkami.

Moji mladí priatelia, napĺňajte pokladnicu svojho ducha, nasávajte všetky zvuky, všetky farby, všetky rytmy z nevyčerpateľného zdroja Priestranstva. Tieto najjemnejšie vibrácie, prijaté vedome, zjemnia vaše vnímanie, vycibria vašu myseľ.

Zjemnenie vnímavosti mysle vám dá možnosť preniknúť do tajomstiev Priestranstva a otvorí cesty radosti z dosiahnutí a nepretržitého a nekonečného vzostupu.

Moji priatelia, pracujte zo všetkých síl, lebo len na hranici únosnosti prichádzajú nové príležitosti. Zákony sú rovnaké vo všetkom a vieme, že nové energie sa rodia na hranici najväčších napätí. Preto, zvýšená činnosť a zostrenie síl vám dajú dosiahnutie krásy.

A prosím vás, nebojte sa ťažkostí, prejavte svoju pripravenosť prekonať všetky prekážky, pretože každé ich prekonanie vedie k vášmu posilneniu a budúcemu víťazstvu. Zamilujte si ťažkosti a hovoriac: „Blahoslavené prekážky, lebo nimi rastieme“, odvážne, okrídlení duchom úsilia, vo vedomí veľkosti nekonečného zdokonaľovania diela života sa upriamte k Nekonečnosti, ktorá vás volá – k Nekonečnosti životov, Nekonečnosti dosiahnutí, Nekonečnosti poznania, Nekonečnosti budovania, Nekonečnosti krásy!

Moji mladí priatelia, začujte výzvu tvorivej Nekonečnosti!

N.K.Rerich – Nanda Devi (Нанда-Дэви, 1941)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *