24. júna 2023

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

Tento mesiac budeme pokračovať v práci s kvalitou Rovnováhy, pretože v dnešnom svete je rovnováha ľudského vnútra veľmi potrebná. Už vieme, že Zákon analógie hovorí: „Ako hore, tak i dolu – a naopak.“ Teda vnútorný, energetický systém človeka je spojený so zemskými i kozmickými informačnými poliami a všetky tieto úrovne sa navzájom ovplyvňujú, vzájomne pôsobia a spolupracujú. Rovnováha je mnohostranná a človek, vlastnou rovnováhou tvorí Rovnováhu Kozmickú vo všetkých jej aspektoch a prejaveniach…

Tentoraz sa zameriame na vzájomné pôsobenie a spoluprácu mužského a ženského počiatku, ktorý má vnútorný a vonkajší charakter.  

Hlboký vnútorný proces zdokonaľovania, vedúci k najvyššej syntéze Ducha – k Počiatku Počiatkov – má ako svoj východiskový bod vyvážený vzťah medzi mužským a ženským aspektom. Oba Počiatky sú prítomné v každej ľudskej bytosti, ale žiaľ, málokedy sú v rovnováhe. Nerovnováha vytvára vzájomným spolupôsobením energií čoraz väčšiu nerovnováhu, ktorá ovplyvňuje okolité prostredie a ostatné jemnohmotné úrovne života.

Rovnováha medzi „dualitou“ mužského a ženského počiatku v človeku sa musí dosiahnuť najprv v jeho psychike, počnúc správnym vzťahom medzi jeho vnútornými časťami, potom vo vzťahu k ľuďom druhého pohlavia a napokon ku všetkým aspektom života, ktoré predstavujú „inakosť“ a „rozmanitosť“.

Zapojením sa do nikdy nekončiaceho procesu integrácie rôznorodých energií, vnímajúc stále nové horizonty na tejto ceste, sa nám odhalí možnosť pojatia vyššej Syntézy. Aby sme to dokázali, je treba dosiahnuť novú úroveň integrácie medzi našimi mužskými a ženskými aspektmi. Tak, ako je fyzické stvorenie možné vďaka spojeniu muža a ženy, tak aj duchovnému tvoreniu napomáha zblíženie jemnohmotných aspektov Muža a Ženy – ktoré predstavujú stretávanie a spájanie rôznych skupín kvalít energií, ktoré sa v nás harmonizujú.

Preto je tak dôležitá kultúra – ako všezahrňujúci pojem rozšírenia a zušľachťovania vedomia – prostredníctvom ktorej dochádza k rozšíreniu nášho myslenia, cítenia, k aktivovaniu a spájaniu rôznorodých prvkov života, čo umožňuje ich začlenenie a integráciu do vedomia. Každým novým pojatím, každým novým rozšírením vedomia sa približujeme k vyššiemu Zdroju Kozmu, k Počiatku Počiatkov.

Jediným nástrojom, ktorý máme pre zvládnutie takéhoto ohnivého procesu, je Srdce, pretože vo svojej podstate je všeobjímajúce. Jedine vlastnosť Srdca – „nekonečne sa rozširovať“ umožňuje všetkým rôznym prvkom energií zjednocovať sa ako súčasť neustále sa rozširujúcej Jednoty Kozmu, čo nakoniec povedie k veľkej Syntéze. K tomu však dôjde vtedy, keď sa Mužský a Ženský Počiatok v ľudstve zblížia a naučia sa skutočne harmonicky spolupôsobiť.

Cestou k tomuto pojatiu je odraz vyššej Kozmickej Lásky, zjednocujúcej protiklady oboch počiatkov do Jedného Celku – vo vyššej láske medzi mužom a ženou ako vonkajšieho prejavu Kozmickej Rovnováhy oboch Počiatkov. Vyššie pojatie vzájomnej lásky medzi mužom a ženou vytvára predpoklad spojenia oboch Počiatkov v oboch pohlaviach a nastolenie cesty veľkej Syntézy a harmonickej Spolupráce oboch Počiatkov na tvorení lepšieho a krajšieho života na Zemi.

Obraz Nikolaja Rericha „Synovia Nebies, Dcéry Zeme“ stelesňuje tieto dve polarity. Ženskú stránku vyjadruje skupina žien, ktorých ruky a oči sú spustené k zemi, čo symbolizuje prirodzenú úlohu ženskej kvality – starať sa o pozemský život vo všetkých jeho prejavoch. Na nebi sú fialové oblaky s postavou Bojovníka, syna Nebies. Až keď sa pozornosť dcér Zeme obráti nahor a ony rozpoznajú volanie z Nebies, znejúce od Bojovníka, ženský počiatok sa spojí so svojím mužským náprotivkom a môže sa uskutočniť „manželstvo“ na Zemi a v Nebi.

Podobne, keď naša osobnosť, zasvätená pozemskému životu, dokáže vzhliadnuť smerom hore k Duchu a prijať Jeho Vedenie, Zem a Nebo sa spoja a vznikne pole bezhraničného tvorenia, siahajúce do Nekonečnosti Kozmu.


„Keď sa vo vedomí ľudstva utvrdia Počiatky ako vyrovnávajúce sily Kozmického Magnetu, potom sa utvrdí život ako prejav dôsledku veľkého zákona!“    (Nekonečno 1, 236)     


... Žene je daná kozmická úloha, ktorú si musí plne uvedomiť:  pretransformovať nižšiu, hrubú povahu ľudstva na vyššiu, presvetlenú; pripraviť taktiež cestu pre schránku ďalekého pútnika Vesmírom, zjemniť a oduševniť jeho telo, vzdelávať jeho krásne znejúcu dušu, ohnivo povzniesť jeho ducha. Takto bude môcť žena s citlivou múdrosťou svojho srdca, vskutku, posúvať svet dopredu! Preto v perspektíve budúcnosti takto znejú slová lotyšského básnika Rainisa:

Všetka krása života pochádza od ženy, bez nej by sme nemohli niesť bremená života, všetka láska života pochádza od ženy, bez nej by sme žili v tme a nenávisti… Zo ženského srdca vychádza svetlá, nežná sila, ktorá neuhasne v čase, kým nezvíťazí...“

A víťazstvo ženy príde vtedy, keď sa opätovne obnoví stratená rovnováha medzi oboma Počiatkami, keď sa žena stane slobodnou spoločensky i duchovne, keď žena bude môcť stáť na posvätnej stráži v budúcom Chráme Krásy Života, keď sa milujúce srdce ženy a tvorivá činnosť muža spoja vo vyššej kráse spolupráce a budovania a keď muž a žena v spoločnej harmonickej tvorbe pretvoria našu planétu.

(Richard Rudzitis – Poznanie krásy zachráni)


Stretneme sa 24. júna o 21:00  (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa). 

Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.6.2023 si môžete stiahnuť tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *