24. novembra 2022

Drahí priatelia na ceste Agni Jógy,

24. deň v mesiaci je dňom Učiteľa a Matky Agni Jógy na počesť prvého zápisu Učenia Agni Jógy, ktorý bol urobený v Londýne, 24.3.1920 Elenou Ivanovnou Rerichovou. Navyše, deň 24. marec je podľa Učenia dňom Mahátmu M., Učiteľa Veľkého Bieleho Bratstva, ktorý viedol Elenu I. Rerichovú cestou hrdinského činu vzostupu a duchovnej premeny jej energetiky na vyšší typ energo-duchovného tela, zapálením Ohňov jej duchovných Centier. Tento veľkolepý, unikátny a priekopnícky čin, vytvoril Most medzi pozemským a Nadpozemským a osvetlil cestu ľudstvu do Novej Epochy, ktorá je na Východe označovaná ako Epocha Maitreji, Prichádzajúceho Buddhu Lásky a Súcitu, na Západe ako Epocha 6. rasy, Epocha syntézy Srdca a Rozumu, syntézy Vedy, Umenia a Náboženstva v zjednocujúcom Poznávaní, ktoré je vertikálne vo svojej podstate a prináša ľudstvu nové možnosti vo vedomej a vzájomnej spolupráci medzi sebou, vo vedomej spolupráci s Vyššími úrovňami bytia, so Staršími Bratmi a Sestrami, rovnakými Ľuďmi ako my, avšak na vyššom stupni evolučného vývoja. Tento čin priniesol ľudstvu Učenie Agni Jógy alebo Živej Etiky.

Pre 24. november a celý nasledujúci mesiac je vybraná téma: Duchovné porozumenie.

„Bhagavan, Požehnaný“ je názov obrazu Nikolaja K. Rericha, ktorý predstavuje tému na tento mesiac. Nikolaj Rerich uvažoval o pomenovaní tohto obrazu „Bhagavan, Svätý Šrí Rámakrišna“ – na počesť veľkého indického duchovného Učiteľa, ktorý nám otvoril dvere duchovného porozumenia ako syntetickej duchovnej Múdrosti, dávajúcej pochopenie Jednoty Bytia, jednoty a harmónie dvoch Princípov (Mužského a Ženského), pochopenie súladu s Kozmickým Magnetom, Centrom Srdca nášho Kozmu. Vysoké duchovné dosiahnutia Šrí Rámakrišnu sú symbolizované znakom Trojice v symbolickom kruhu Jednoty, zjednocujúcom Poznanie, Lásku a duchovnú Krásu; pozemský-fyzický, jemnohmotný a Ohnivý Svet Ducha; veľkú Jednotu AUM – tvorivej Mysle, Svetla a skrytého Tajomstva.

N.K.Rerich – Bhagavan, Požehnaný (Бхагаван, 1932)

Ramakrišna vo Svojom živote dosiahol vnútornú syntézu prostredníctvom rozšíreného vedomia a hlbokého prijatia stavu sebaobetovania, ktoré bolo oduševnené jeho láskou k ľudstvu a k Božskej Matke. Stal sa živým príkladom duchovnej tvorby a ohnivého spojenia pozemského s jemnohmotnými a Vyššími úrovňami bytia. Je inšpirujúcim príkladom dôležitosti dobrých skutkov, tvorivosti v najrôznejších podobách a napokon činov nezištného Slúženia Všeobecnému Dobru. 

Ramakrišna si plne uvedomil a dosiahol stav duchovného porozumenia, ktorý môžeme pojmovo opísať dvoma mierne odlišnými spôsobmi.  Na najhlbšej úrovni vedomia nám naznačuje možnosť porozumieť životu Ducha ako našej najhlbšej Božskej Podstaty. Toto porozumenie sa dosahuje výlučne ako ovocie neustáleho duchovného úsilia, upriamenia na Vyšší Ideál, v podobe Učiteľa a sebaobetovej služby pre Všeobecné Dobro. Duchovné porozumenie sa však môže vzťahovať aj na všetko “skryté a Tajomné”, ktoré sa odhalí a stane pochopiteľným, keď sa prejavíme v Duchu a ako Duch, žijúci v Nekonečnosti života Kozmu. 

Duchovné porozumenie je dané pri dodržaní a uplatnení pravidiel a spôsobov transmutačného procesu. Tento proces nám napokon pomôže pochopiť zákonitosti žijúce v srdci Kozmických Lúčov, vychádzajúcich z Kozmického Magnetu, ako Srdca celého Stvorenia.

Duchovné porozumenie je prísľubom Novej Epochy: jej predurčeným a vyšším Cieľom. Z tohto miesta porozumenia a duchovného víťazstva sa ľudstvo, alebo aspoň jeho časť, posunie k ďalšiemu, vyššiemu stupňu Evolúcie.

Skutočnosť, že Učitelia, hrdinovia Ducha, Nositelia duchovného vzostupu, vzdelania a kultúry, vtelení ako ľudské bytosti, boli schopní svojim sebaobetavým úsilím dosiahnuť vyšší stupeň vývoja v pozemských podmienkach, bez akýchkoľvek výhod a uľahčení znamená, že rovnaká cesta je otvorená pre všetkých ľudí, ktorí sa oddane usilujú o nasledovanie Priekopníkov Evolúcie. Cesta, ktorá bola Nimi založená, leží pre nami vo forme svetlých energetických Stôp.

Kráčajme spoločne po tejto Ceste, ktorá vedie k duchovnému porozumeniu. Nech sa stane našim najvyšším cieľom a uvedomme si, že príťažlivá sila Kozmického Magnetu nám bude na ceste k nemu pomáhať a posúvať nás vpred, v súlade so stupňom otvorenia našej mysle a srdca s Podstatou Magnetu.

Stretneme sa v meditácii  24. novembra, o 21:00 hod.

(A tiež každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakej schémy, až do nasledujúceho 24. dňa mesiaca).      Ako prebieha meditácia?

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina Agni Jógy. (Argentína, Austrália, Brazília, Taliansko, Slovensko, Rusko a USA.)

Karty ku téme 24.11.2022 – Duchovné porozumenie si môžete stiahnuť vo formáte pdf tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *