24. novembra 2023

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

Témou pre tento mesiac je „Spolupráca“. V pozemskom zmysle tomuto pojmu rozumieme. Slovo „spolupráca“ zvyčajne obsahuje prísľub, že nie sme sami a vždy je na blízku niekto, kto nám pomôže vykonať našu prácu. To je však najmenej významný pohľad, ktorým možno uvažovať o spolupráci.

Je nám známe aj populárne príslovie „Silní vďaka Jednote“, ktoré sľubuje, že spoluprácou s ostatnými sa môžeme cítiť silnejší.  To však opäť nie je najhlbší význam spolupráce.

Učenie Živej Etiky upriamuje našu pozornosť na “Spoluprácu”, ktorá je vnútorným stavom človeka, výslednicou morálno-etickej premeny človeka. Inými slovami, upriamuje na spoluprácu v “duchu”, v jednote s “duchom”.

Aby sme mohli realizovať skutočnú “Spoluprácu”, je nevyhnutné podniknúť dlhú vnútornú cestu. Táto cesta nás vyzýva, aby sme rozširovali svoje vedomie a zahrňovali doň čoraz viac vnímajúceho života – až do bodu, keď dokážeme zahrnúť všetky bytosti. Hovoríme nielen o ľuďoch, ale aj o obyvateľoch rôznych “ríš a kráľovstiev” na Zemi.  Každý život je neoddeliteľnou súčasťou širšieho planetárneho Bytia a tak, táto „základná Jednotnosť„, zjednocujúca všetko Bytie, tvorí podklad pre všetku skutočnú spoluprácu.

Bohužiaľ, veľká časť ľudstva si neuvedomuje vzájomnú prepojenosť života a táto nevedomosť sa stáva príčinným faktorom utvárania arogantných, súťaživých a nenávistných vzťahov, znečisťujúcich v súčasnosti Zem a jej Jemnohmotné Svety.

Učenie a zapájanie sa do kooperatívnych foriem komunikácie a života sú účinnými spôsobmi, ktoré nás vedú k prežívaniu prirodzenej jednoty so sebou navzájom. Keď prekonávame závisť a žiarlivosť voči druhým, otvárajú sa nám dvere, odhaľujúce ďalší krok. Usilujeme sa urobiť všetko tak, aby ľudia vôkol nás mohli naplniť svoje vyššie túžby a želania. V ďalšom kroku nezištne vytvárame oblasti činností, kde ľudia zažívajú skutočnú radosť zo spoločnej práce pre Dobro. Nie náhodou Agni Jóga pomenúva „Reťaz Spolupráce“, kde je každý čin vykonaný pre vyššie Dobro dôležitým článkom reťaze Života. Práve táto žiarivá reťaz oslobodzuje ľudské bytosti od bolesti, spôsobenej súťaživosťou a spája ich prostredníctvom živých väzieb lásky a priateľstva.

“Reťaz Spolupráce” v pojatí Živej Etiky má ešte jeden hlboký význam. Žiarivá reťaz spolupráce smeruje človeka nahor po schodisku Svetla, ku Hierarchii Svetla, kedy Vyššie spolupracuje s nižším. Takto ľudstvo môže po prvýkrát v modernej histórii pristúpiť ku priamej a vedomej spolupráci s Veľkými Učiteľmi, s Vyššími Svetmi vo všetkých oblastiach života.

Spolupráca je podstatou samotného Života. V konečnom dôsledku sme všetci nažive vďaka mnohým nepretržitým prejavom spolupráce rôznych úrovní života. Uvedomenie si tejto skutočnosti nám nakoniec umožní spolupracovať so všetkým, čo nás v každom okamihu obklopuje, pod vedením skúsenej Ruky Učiteľa, Vyššieho Hierarchu. Tento nový, rozšírený stav uvedomenia bude znamenať vyššie dosiahnutie ľudského vedomia.

Spolupráca je dosiahnuteľná mimo obmedzení fyzickej vzdialenosti, pretože je založená na vnútorných väzbách, v “duchu” a nie na vonkajšej telesnej blízkosti. Ľudské srdcia, spojené na diaľku, napĺňajú priestor svetelnými vláknami spontánnej spolupráce, ktorá prináša neviditeľné, ale skutočné dary životu v oveľa širšom meradle.

Je ľudstvo nateraz pripravené naučiť sa túto dôležitú lekciu a uplatňovať ju v každodennom živote? Ak toho nebudeme schopní dosiahnuť dobrovoľne, tú istú lekciu sa budeme musieť naučiť v obdobiach zúfalstva a bolesti – toto je Zákon existencie.

Buďme pripravení a otvorení nielen spolupracovať, ale byť aj vyslancami “Spolupráce”, ktorá sa odohráva v hĺbke života všade vôkol nás. Takto sa môžeme stať Majákmi alebo Pochodňami Spolupráce pre ostatných.

Stretneme sa 24. novembra o 21:00  (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa). 

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. 


Učenie Živej Etiky alebo Nového Života nikde nenástojí na úzkom spolužití, ba naopak, vskutku varuje pred prílišnou telesnou blízkosťou. Neustále sa opakuje, že spolupráca sa musí prejavovať v každodennom živote, vo všetkých podmienkach, do ktorých nás život postavil. Ale prílišná telesnosť a všetky malichernosti života tvoria ťaživú atmosféru, v ktorej sa namiesto jednoty posilňuje rozdeľovanie. Potrebná je vedomá, priateľská spolupráca vždy, všade a vo všetkom. …

Je možné úspešne spolupracovať, nachádzjúc sa v rôznych mestách a dokonca i krajinách. S každým novým vedeckým objavom a vynálezom sa vzdialenosť stáva čoraz bezvýznamnejšou. A čoraz silnejšie a živšie sa presadzuje jediná skutočná jednota, jednota v duchu a vedomí. Bratstvo sa môže uskutočňovať len prostredníctvom jednoty vedomia. Veľké Biele Bratstvo pracuje s najbližšími žiakmi na tejto jednote vedomia, ale telesná jednota sa neberie do úvahy. A dokonca aj veľmi zosúladené vedomia, ktoré sú v porovnateľnej telesnej blízkosti, sa niekedy musia oddeliť pre obnovu síl a nových akumulácií. Preto Učiteľ Budha učí o nevyhnutnosti cestovania pre členov občiny.

Občinu by sme teda nemali chápať v úzkom, ale v najširšom zmysle slova – práve ako spoluprácu s celým ľudstvom, so všetkými svetmi, so všetkým jestvujúcim. Ľudia veľmi trpia nedostatkom vzájomných priateľských vzťahov, preto ich uzamykanie do uzavretých spoločenstiev len viacej posilní ich odcudzenie od svetovej občiny, ktorá do seba zahrňuje celé ľudstvo, všetky roviny bytia.

Vskutku, tvorí sa epocha všeobecnej spolupráce.

(Listy E. I. Rerichovej, 10.09.1938)


Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.11.2023 si môžete stiahnuť tu:

Obrázok ku téme 24. novembra 2023 si môžete stiahnuť vo veľkom rozlíšení tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *