5. október – Pamätný deň Eleny Ivanovny Rerichovej, časť I.

Na veľkosti dvoch Počiatkov – mužského a ženského – je stvorené Bytie. Matka prejavuje jeden z Nich. Matka Agni Jógy bola Predstaviteľkou na Zemi, ktorá v sebe stelesňovala ohnivé vlastnosti Veľkého Ženského Počiatku. Bola Poslom Bratstva, Ohniskom Svetla Učiteľov, ktoré prijímalo všetko Svetlo dostupné na prijatie na Zemi v ľudskom tele v hmotných podmienkach. Žila medzi ľuďmi, široko komunikovala s ľudským životom a bola spojená tisíckami vlákien so všetkými, ktorí sa k Nej upriamovali a v Jej srdci nachádzali stále novú, neutíchajúcu sviežosť života.

Byť stále nový je vlastnosťou Arháta. A túto vlastnosť v Nej vždy pociťovali tí, ktorí s týmto Veľkým duchom prišli do kontaktu. Neuhasiteľný plameň srdca, ktorý v Nej horel, sa prenášal na všetko, čoho sa dotýkala Jej myseľ. Ten nevýslovný nádych sviežosti a novosti stále mladej, pulzujúcej radosti zo života. Byť novým duchom s radosťou ducha, byť vytrvalým a odvážnym tvárou v tvár ťažkým skúškam a neprekonateľným ťažkostiam nie je ľahká úloha.

Bola príkladom toho, ako kráčať životom v Učiteľovom mene. Poznáme hĺbku a šírku Jej duchovného života a podobu Jej kozmicko-priestorového pôsobenia? Nie a ani to nemôžeme vedieť, pretože na poznanie Vyššieho je potrebné pozdvihnúť svoje vedomie na zodpovedajúcu úroveň. Máme však jasné dôkazy, že všetky Jej tri telá ( fyzické, astrálne a mentálne) boli (ohnivo) utvrdené a rozčlenené a že vedomá práca v každom z nich bola možná a prístupná. Formovanie mentálneho tela bolo ukončené a prebiehal proces premeny ohnivého tela, keď s formovaným ohnivým telom súvisela aj adaptácia a premena fyzického tela. V bežných, pozemských podmienkach je tento proces ťažký a bolestivý. Ale hrdinstvo krstu ohňom, hrdinský čin prijatia priestorového ohňa v hmotnom pozemskom tele boli prijaté dobrovoľne a vedome. Len nevedomci si môžu myslieť, že ohnivú premenu sprevádzajú spevy, nadpozemské vytrženia a bezstarostné povznesenie ducha.

Krst ohňom alebo proces premeny celej podstaty človeka pod vplyvom jemnohmotných energií je dlhý, náročný a bolestivý a sprevádzajú ho bolesti tela. Pálenie centra pľúc bolo také ťažké, že človek musel sedieť vzpriamene a nehybne, pretože najmenší pohyb spôsoboval akútnu bolesť v pľúcach. A kto zažil vie, aké bolestivé je prebudenie Kundalíni, keď nie je možné zohnúť chrbát a niekedy ani chodiť. Duch nemôže vzostúpiť bez bolesti tela a Ohnivá Matka vypila plný kalich utrpenia až do konca, keď bolo Jej fyzické telo ukrižované na kríži hmoty. Jej obeť je veľká a dobrovoľná. Vskutku, veľká je odmena: úplná spolupráca s Učiteľom a účasť na Kozmickom Diele boli ovocím práce tohto obetavého Ducha. A to všetko sa dialo bez toho, aby odišla zo života.

Svätci a pustovníci minulosti to mali oveľa ľahšie: stiahli sa od ľudí a od života a v tichu hôr a lesov, ďaleko od márnosti života, konali svoje skutky. Matka Ohnivej Jógy však musela stáť uprostred života. Bola často a dlho chorá, lebo Jej telo nevydržalo ohnivú námahu, ale nikdy ju neopustila činorodosť ducha a radosť z budúcnosti. A každý Jej riadok a každá myšlienka, ktorú vyslala, niesli túto radostnú nádej, ktorá dávala radosť zo života. Sama kráčala vpred a pevne viedla tých, ktorí ju nasledovali. A svetu zanechala Veľké Dedičstvo – Záznamy ohnivých skúseností, ktorými prešla na Zemi vo fyzickom tele, skúsenosť so zapálením ohňov centier a asimiláciou jemných energií ľudským organizmom.

Jej prostredníctvom boli odovzdané Knihy Učenia. Každý riadok zapísala Ona. Ona bola Strážcom a Ochrancom, chrániacim čistotu Učenia pred skreslením a nesprávnym výkladom. Podujala sa na veľkú Misiu Ohnivého Zvestovania a splnila ju úplne, úspešne až do konca. Rozprávala svetu o Veľkých Učiteľoch – Učiteľoch Svetla – ktorí nie sú v pozlátenými rúchach, nedosiahnuteľní a vzdialení, ale živí, blízki a prístupní, dostupní v živote. A ukázala spôsoby, ako sa k Nim priblížiť.

Svojím životom spečatila Ohnivé Závety Učiteľa Svetla a odhalila ohnivú Pravdu Agni Jógy. To, čo ľudia prejavujú v masách, nie je radosť pozorovať. Ona však zjavila Pravdu Nového Učenia. Spasiteľ sám Povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život.“ On totiž svetu zjavil Pravdu, Pravdu Nového Učenia, Evanjelium života. Tak aj Ohnivá Matka Ohnivej Jógy prejavila svetu Pravdu Nového Učenia Života a bola jeho Zvestovateľkou, keď Učenie upevnila svojou ľudskou rukou a nohou, teda svojím telom, keď svojou ohnivou skúsenosťou spečatila ohlasovanú Pravdu. Táto skúsenosť bola dlhá a namáhavá, vyžadovala si celý život a bola sprevádzaná telesným utrpením.

Položila základ novej, ďalšej etapy života, pokračujúcej v budovaní evolučného schodiska ľudstva, ktorého stupne v minulosti položili tí istí Veľkí Učitelia a Ich Poslovia. A to, čo pred dvetisíc rokmi položil Spasiteľ sveta, teraz v Učení Života našlo svoje ďalšie prejavenie a rozvinutie v tom istom Jedinom Veľkom Učení, starom ako svet, ale večne novom v novom chápaní života. Jediná Hierarchia Svetla, Jediné Centrum Bytia a Poslovia Svetla prinášajú na Zem tie isté Svedectvá Jediného Poznania pochádzajúce z toho istého Jediného Zdroja Svetla. Kto má uši, nech počuje, kto má oči, nech vidí a kto má srdce nech pochopí, nie mozgom, ale srdcom „Jediný základ života“. Posol Svetla totiž splnil Vôľu Toho, kto Ju poslal.

Hrany Agni Jógy (4.10.1957)

N.K.Rerich – Kameň Nesúca (Vládkyňa Sveta) (Камень несущая. (Держательница Мира))

Jeden z mnohých obrazov, ktoré namaľoval N.K.Rerich na počesť Eleny I.Rerichovej

Elena I. Rerichová

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *